Onkalo yoshikukuta moshilongo

0
43

Benestus Kandundu

Atuheni otu shisheni kutya omuloka ogwa thika noku na ashike nokuli omwedhi gumwe okwenye ku tameke.
Tse, aanafaalama yomaludhi nomaludhi otwa palamena omaupyakadhi ogendji, okuza tuu kuulithilo wiimuna wa pumba, omvula inaayi loka ya gwana osho wo uunkundi wiinamwenyo.

Okuza tuu pemanguluko, epangelo olya kala noku indila aanafaalama ya shonopeke omwaalu gwiimuna yawo nondi itaala lela kutya shika osha gwanithwa po muule woomvula 27 dha pita.

Nonando ongawo, ondi itaala kutya ethimbo olya thikana ngashingeyi opo epangelo li ye po nondungedhiladhilo ompe nokuninga omakonakono kutya onomikalo dhini aanafaalama ye na okuhupitha oongombe ndhoka ye na, ndele haku dhi kanitha, notandi ningi ethaneko opo aanafaalama ya pewe ompito yokuhupitha iimuna mbyoka yi li momake gawo.

Oshiholelwa, okukwathela noonzo ndhoka dhi na oshilonga, dhi pewe oontsezi noonzinzi opo dhi yambidhidhwe.
Ngele tashi ya kombinga yandje, otandi shanga polwandjemwene onga gumwe gomaatoti yOtjozondjupa Communal Farmers Union osho wo oshilyo oshikulu oshinene nomutoti po gwo-NNFU nongakansela omukulu melendoolopa lyaVenduka.

Pethimbo ndika, omuloka gwopehulilo lyomumvo 2016 osho wo petameko lyomumvo 2017 ogwa li omuwanawa lela noongombe odha vala, ompumbwe yi li po ngashingeyi oyo ku dhi kaleka po opo dhi vule okugandja uuhupilo keliko alihe.

Onda kala mo moludhi lwongeshefa ndjika nepangelo ngele otali vulu okugandja omakwatho gontumba naashika osha kwathela wo mokukale ka po iilonga kwaamboka haya longo koofaalama dha yooloka moshilongo ashihe notashi kwathele wo moompumbwe dha kehe esiku dhaamboka haya longo hoka.

Aanafaalama oyendji oya kanitha iimuna oyindji omolwa oshikukuta shoka shi li moshilongo ashihe mule woomvula oonshona dha za ko, shoka osha nyenga lela oshitopolwa shuunafaalama unene tuu mboka yokuushayi naamboka haya ngeshefa. Shika ohashi etwa kiimuna tayi kanithwa omolwompumbwe yomeya osho wo uunapelo.

Tse, onga aanafaalama otu uvite kutya opwa pumbwa okuningwa sha meendelelo manga iimuna oyindji inayi sa, yo yi thigile aanafaalama onkayi moka itaya ka vula okwiitonatela yoyene naakwanezimo yawo, onkene taya eta onkalo yekuyunguto moshilongo sho itashi ka vula uku ipalutha shoshene omolwa oshikukuta shoka shi li ko ngashingeyi.

Epangelo nali hwahwameke opolohalama yawo yoku andjagakaneka oshikukuta, nali gandje oombuto dhi li nawa, iikulya yiimuna osho wo okulitha iimuna pamukalo gokuninga omalufo opo yaa mane po omwiidhi .

Tseni onga aanafaalama natu imangeni uukuni kumwe tu kwashilipalekeni oshinima shika, opo tu keeleleni ekanitho koombinga adhihe, onga aanafaalama osho wo epangelo.
Natu dhimbulukweni kutya uunafaalama otawu dhana onkandangala meliko lyoshilongo.
● Benestus Kandundu okwa li kansela go-NUDO melelondoolopa lyaVenduka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here