Elyenge lyaakiintu naalumentu tali ka opaleka omidhingoloko

0
44

Maria Namupala
ONGHA

Ongundu yaakiintu naalumentu yi imanga kumwe mokukondjitha iimbuluma moshitopolwa shaHangwena oya longekidha iikonga yokwoopaleka omidhingoloko, mbyoka ya tamekele omasiku ga zi ko.

Shika osha thamunwa komukwatakanithi gwelyenge ndika moshitopolwa, Nestory Moses moonkundathana ndhoka twa ningi naye oshiwike shika. Okwa yelitha kutya oya li ya pendulilwa omadhiladhilo gokwoopaleka omidhingoloko dhawo kelombwelo lyomutse goshilongo omwedhi gwa zi ko, omundohotola Hage Geingob, sho a ti okwa hala okumona omidhingoloko moshilongo ashihe dha yogoka.

Moses okwa ti kakele kokukondjitha iimbuluma moshilongo, oya tokola okukutha ombinga miinyangadhalwa kehe tayi ningwa yopashigwana, naashoka oya hala oku shi ninga nomitima dhawo adhihe, nongaashi haya kondjitha iimbuluma mekwatelokomeho lyopolisi yoshilongo.

Etanga lyaakiintu naalumentu mboka oye na edhiladhilo lyokukala taya ningi iikonga yokwoopaleka kehe Olyomakaya ontiyali momwedhi, naashika oya tokola ye shi ninge Olyomakaya ndjika twa taalela sho taya ka opaleka momidhingoloko dha yooloka, notaya ka tamekela komandiki gawo hoka haya gongalele.

Olya thikama po miilyo yi li 4093 lwaampoka, nomu na omandiki ogendji ge li kiikandjohogololo konyala ayihe moshitopolwa noyiimanga kumwe mokukondjitha iimbuluma, ta ti omwaalu gwawo ohagu ende tagu indjipala ethimbo nethimbo molwaashoka aakalimo yomoshitopolwa oye wete oshiwanawa okukondjitha iimbuluma.

“Ongundu yetu oya totwa po momvula yo 2011 nelalakano lyokukondjitha iimbuluma, nokukwashilipaleka kutya oya shunithwa pevi moshitopolwa nomoshilongo ashihe kondandalunde, otatu lalakanene opo iimbuluma ayihe yi kale ya hulithwa po, ngaashi shi li pauvaneko lyetu, otwa mono woo sho opala okukutha ombinga miinyangadhalwa ya yooloka, nolundji ohatu kwathele okukaleka po ombili momidhingoloko,” Moses ta gwedha po ngaaka.

Ta gwedha po kutya oya hala woo okukwatela po uuyogoki momidhingoloko, nohaya tamekele momagumbo, poosikola, pomahala gomanwino naapehe mpoka tapu monika iiyagaya nenge ekako, ta ti oya tula po okaliindeli kokwoopaleka nosenda kehe oya pewa oshinakugwanithwa yi tothe mo omahala ngoka ga nyaika unene.

“Gamwe gomomahala ngoka tatu ka tala Olyomakaya ndjika ongaashi pomikunkulo dhoopate mpoka unene tapu monika iiyagaya nomiti dhi li unene mooha dhopate ndhoka tadhi vulu okweetitha iiponga ethimbo lyokwatoka, otatu ka opaleka oosikola, omalukanda nosho woo poongeleka”, ta ti ngaaka.

Taya indile aakwashigwana osho wo aanaskola mboka taye ki iyadha ya manguluka Olyomakaya ndjoka ye ya wayimine, yo ya kwathelathane mokulongela kumwe okukaleka omidhingoloko dhawo dha yela, nodhi na ontalelo ombwanawa.

“ Onda hala oku shi yelitha mpaka kutya iilyo yetu otayi longo neitulemo, notwa pondola oshindji miinyangadhalwa yetu, ohatu longo muukumwe nondi na omukumo neitaalo kutya miikonga mbyoka twa longekidha otatu pondola mwaayihe ngaashi shito, notatu tsikile okukondjitha iimbuluma ngaashi oshilalakanenwa shetu,” ta tsikile ko ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here