Natu longeni nuudhiginini tu tseni ondjala olukaku

0
123

Onkalo yuulingilingi ihayi pu mo we momakana nomomakutsi gaantu onkene oya ninga omukalondjigilile, ashike oyi li ya tata yaindula moNamibia. Otashi etitha oonkondo shili sho twa li tu uvu kutya iipotha yi na sha nuulingilingi yi li 60 oya li ya konaakonwa momumvo 2017 nokugandjelwa eindilo yi ningilwe omatamaneko. Okukonaakona iipotha yuulingilingi inashi gwana, aantu oya pumbwa okupangulwa nokutaalela oveta. Otashi nyuwitha omakutsi okupulakena kutya epangelo oli na eikwato pomutima kombinga yiikulya mbyoka tayi etwa moshilongo. Oku eta ooplesesenda 60 dhiikulya moshilongo oshinima shi na okutalululwa. Osha hala wo okutya tse, ongoshilongo, otwa nkundipala. Ngele iilongo mbyoka oya kaleke oku tu pa iikulya yawo nenge ya gwedhele oondando dhawo ye dhi tula mokalemo, nena aaNamibia otaya ka sa kondjala. Otwa pumbwa okushonopaleka omwaalu gwiikulya mbyoka hatu kutha pondje yoshilongo tse tatu ikolelele miikulya yetu yomoshilongo. Onkene ngaa tu li tatu eta mo epungu oshowo iilikolomwa yilwe yomomapya. Mbela omolwashike tu li monkalo ya tya ngeyi? Onkembadhala yepangelo li kwathele aanafaalama ya lande oombuto, okupulula omapya gawo, okuilonga omikalo dhanakanena dhokuyungula iilikolomwa osho wo okugandja ompito yokulanditha oshinima tu shi okupupula kombunda.

Eliko lyaNamibia ohali vulu ku tiwe olya nkondopala, ashike oonkondo dhalyo opamishangwa ashike. Shika omolwaashoka eliko lyetu olindji oli ikwatelela miikwamina; okawe, ongopolo, ouranium osho wo iikwamina yilwe mbyoka yi na ongushu muuyuni. Ashike ihatu li iinima mbyoka. Iikulya oyo hatu li noyo hayi tu palutha. Negumbo ndyoka itali vulu oku ipalutha lyolyene niikulya yalyo, nena egumbo ndyoka kali na esiku inali teka po. Aantu oyendji oye etha po onkalo yokukala ye na omapya, taya ti oshihwepo okulanda iikulya, ashike omathimbo ngaka tu li oga ulika kutya haaluhe tatu vulu okukala twa landa kehe shoka twa hala okulya. Otu na okulima tse yene. Onkene natu shuneni kokulima iipalutha yetweni yeni e tatu egekeni omukalo gokulanda epungu nomahangu moositola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here