Aazalimaguwo ya kumagidha aagundjuka ya simaneke elongo

0
32

Loide Jason

OVENDUKA-Aayilongi mboka ya mana omailongo gawo koshiputudhilo shopombanda poUnivesiti yaNamibia (Unam) noya mona oonzapo dhawo ndhoka yi ilongela mehuliloshiwike lya zi ko oya ti kasha li oshipu okulala ondangala.

Mboka ya popi naKundana oshiwike sha zi ko mbalambala sho ya mono oonzapo dhawo koSafari Hotel oya ti kutya nonando omvula yotango koshiputudhilo shopombanda oyi na omashongo ogendji onkene ngaa onkalamwenyo yelongo tayi ende tayi lunduluka omumvo nomumvo sigo ye shi pondola okumana omailongo gawo.

Walther Kamuingona ngoka a mono onzapo ye miilongwa yuunongononi okwa ti oku li u uvite etumba sho a mana eilongo lye ndyoka lye mu pula oshindji neitulemo uusiku nomutenya.

“Sho ngaa u li momvo gwotango goku ilonga omuntu oho kala wu na omaipulo ogendji oshoka oho tsakaneke omashongo gi ili no gi ili , ndele to hala nokuteka omukumo. Ihe ngele wa yi momumvo omutiyali nena iinima ohayi ende yu uka kuuwanawa nedhilaadhilo lyokuzala eguyo ohali ya mo momutse,” osho Kamuingona a hokola ngaaka ye ta imemeha a tala onzapo ye ndjoka omanga a zala eguwo lye.
Okwa longitha woo ompito ndjoka okukumagidha yakwawo mboka taya hala okuteka omukumo momailongo gawo kutya inaya sholola uuwanawa oko wu li komeho.

Kamuingoka oku na oomvula 25, pethimbo ndyoka ta mana eilongo lye.
Gumwe woo gomwaamboka ya zala omaguwo e ta popi naKundana oye Duka Januarie ngoka e na omimvo 24, nokwa mona onzapo ye yuungomba.
Januarie okwa ti sho a penduka ta zala eguwo okwa li a fa ta yaguma oshoka okwa li a nyakukwa noonkondo sho a teya shoka a kuna.
“Onda li ashike nda fa te yaguma omanga nda penduka, ondjodhi yandje oya tsa. Ondjila ndjoka nda enda opo ndi thike mpaka nena kaya li ya yela okwa li yi na omalila , onkee shoka inashi shunitha ndje omutse miipeta nonde shi pondola,” osho a hokolola ngaaka omanga ta kulukuta kenyanyu.

Okwa ti omayiyuvo ngoka a uvu sho a zala eguwo omawanawa unene na inega tsakaneka nale onkene okwa tsu omuthindo kutya mboka ye na ohokwe yokwiilonga naya tsikile oshoka eyiyuvo konima yokumana elongo kali shi ku hunuthwa.

Januarie okwa tsu wo omuthindo kumboka ye li mondondo onti-12 ya kuthe ko oongaku opo ya pite ya vule okuya koUnam.
Bertha Buiswalelo, ngoka a mono woo Omasta ye moBiometrics okwa ti okwiilonga okwa simana unene tuu moshilongo moka mu na ompumbwe yiilonga oshoka ngele ku na onzapo melongo oto ka mona iilonga nuudhigu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here