Kansela Irimari a popitha aanandholongo mezulonkalo mOluno

0
70

Maria Namupala

OLUNO-Kansela goshikandjohogololo Ondangwa Urban Elia Irimari okwa ti ehala oya hala opo oondholongo adhihe moshilongo dhi kale dha yela, ko taku kala kwaa na oongangala tadhi kutha ombinga momiyonena dha yooloka.

Irimari ndhika okwe dhi popi oshiwike sha zi ko pethimbo ta popitha aanandholongo mendiki lyondholongo mOluno, ta ti okwa lopotwa oondholongo odhindji moshilongo dhu udha omolwa aantu taya longo iilonga ya yooloka, notaya kutha ombinga momiyonena nolundji ohayi iyadha ye edhililwa moondjedhililo.

“Otashi yemateke okumona omwaalu ogundji gwaanandholongo, oyendji ohaya kala nokulonga omiyonena odhindji nonande naya mangululwe ohaya ka tsikila niimbuluma , yo taya yi oompango nooveta dhoshilongo moshipala, otwa hala iilonga ayihe mbyoka yi kale ya hulithwapo, dho oondholongo tadhi edhilwa mwaa na nenge omuntu,” Irimari ta ti.
Okwa pula mboka ye li pokumangululwa, ya tamekulule oonkalamwenyo oompe, yo ya kale ye shi kutya iilonga niimbuluma mbyoka ye ya tulitha konima yomakumba kayishi iiwanawa, yo taya kala ya koneka kutya onkalamwenyo mondholongo kayi shi ompu noya pumbwa okulundulula.

Irimari ta ti oya unganeka omadheulo gaamboka ye li moondholongo taga ningwa kuyele nuumvo, opo sho taya ka ya kondje ya ka tameke iilonga yo taya kala ye na ontseyo unene mookoosa dhopaungomba.
Okwa ti uuna taya ka egululwa naya kale yi iyageke okulonga iilonga mbyoka yi li pambambo notayi yi moshipala oompango nooveta dhoshilongo, nokukalekapo ombili nelandulathano moshilongo.

“Kaleni mu shi kutya iilonga mbyoka mwa longa kayi li muuwanawa woshigwana, kaleni aakwateli komeho yoonkalamwenyo dheni ne mu dhi lundulule mu longe shoka shi li muuwanawa waayehe, ne kotokeleni ne mu tseye kutya megulu omwa kala epangulo,” Irimari ta gwedha po.
Ngoka ta kwathele moshikondo shoondholongo mendiki lyaLuno, Veikko Armas, okwa ti endiki lyawo omu na aanandholongo ye li 641, moka omwaalu ogundji gwaalumentu omanga mu na owala aakiintu ye li 33, moka 18 ya tegelela okupewa omageelo gawo, nomu na uunona wu li 2 mboka we ya naavali yawo.

Armas ta ti ohaya gandja omadheulo ga yooloka kaanandholongo, noyendji ohaya kumikwa yi iyageke okulonga iimbuluma opo sho taya ka ya kondje oye shi kutya itaya ka longa we omiyonena ndhoka dha li dhe ya falitha mondholongo.
Ta ti endiki lyawo otali longo ngaashi tali vulu okugandja omayakulo nokukwashilipaleka kutya oya patululilwa iiyelo yoonkalamwenyo dhawo, yo taya kala iiholelwa iiwanawa kooyakwawo, ta ti okutala oyendji oyi ilonga mo sha mootundi nomomadhewo ngoka haya pewa kaanambelewa yezulonkalo.

Esiku ndyoka aanandholongo oya li taya imbi oondjimbo, taya longo iinyangadhalwa ya yooloka, noyali taya nyanda nkene haya kala haya ungaungwa nawo manga oshilongo inaashi manguluka nokonima yemanguluko lyoshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here