Omahangano gokufula mo oonzo dhetu naga topole iiyemo naakalimo yomiitopolwa

0
14

Enyanyu lyomahangano ngoka ooyene sye li omitumba kooCanada nooAustralia kombinga yokudhika po oomina moshitopolwa shaKunene inadhi tu panditheni unene onga aaNamibia. Odhoshili kutya oomina ndhika otashi vulika dhi patuluke muule woomvula ndatu sigo ntano lwaampoka. Nangele osho shi li ngawo, oomina ndhika otadhi ka egulula oompito dhiilonga odhindji unene tuu kaaNamibia mboka ye li momagumbo kaaye na shoka taya longo. Ashike shoka hasho shi tu nyanyudhe unene. Omahangano otaga zi pondje taga nanwa koompito dhomangeshefelo moNamibia oshoka oge wete iimaliwa oobiliona odhindji tadhi zi miilikolomwa mbyoka taya ka fumvula.

Shoka Namibia e na okukondjela, no kaa pe na endopo lyasha, aaNamibia ya likole mo uuwanawa miinyangadhalwa mbika. Epangelo lyaNamibia inali tula mo nando ombiliki mokukwashilipaleka kutya oonzo dhaNamibia otadhi kunu shili uuwanawa waaNamibia. Oshiholelwa, aakalima yomoKunene mboka ye li momidhingoloko ndhoka tadhi ka egululwa oomina ya mone mo uuwanawa meukililo, okupitila momukalo gwokukala ye na mo iipambuliko moomina ndhika. Aakalimo yomoKunene inaya kala ashike ya panda sho iilonga tayi ya, ashike naya pewe ompito opo nayo ya kale ye na mo olunyala moonzo ndhika.

Okukala ye na mo olunyala otashi vulu okuningwa pamikalo odhindji, ngaashi okutota po iiketha yaakalimo moka omahangano ngoka taga ningi omakonaakono nokufula mo oonzo momidhingoloko ndhika ga kale ga gandja oopesenda dhoovenisa dhawo dhi kwathele mokuyambula po elongo, uukalinawa, osho wo iinyangadhalwa ya nika omangeshefelo momidhingoloko ndhika. Ookampani ndhika nadhi longithe oovenisa dhadho opo dhi nkondopaleke ehumokomeho moKunene, opo woo ku yambidhidhwe epangelo li kandule po omashongo mehumokomeho moshitopolwa.

Inashi gwana okutya omahangano ngaka oga futa iifuta kepangelo. Paveta, omahangano gokufula oonzo oge na okugandja iifuta yepangelo yokomumvo, ngaashi naana kehe omuntu nenge ehangano moshilongo shi. Oye na okufuta iipambu kumboka ye na mo iipambuliko, oshowo iifuta yokufula oonzo. Omumvo gwa yi omahangano oga teya eteyo lyoshimaliwa shoobiliona odhindji, konima sho ga li ga futu epangelo oobiliona N$23. Epulo oli li mpano kutya oomiliona ngapi nenge oobiliona ngapi ga futa kaakalimo yomiitopolwa moka omo taya longele? Shika osha pumbwa okulunduluka. Out uvite uugumbo shili kutya epangelo lyaNamibia otali longo notali tala opo iiyemo yi topolwe wo naakalimo yomiitopolwa moka mu na oomina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here