Opolisi ya yuulukwa okumona iimuna yi li miigunda

0
26

Staff reporter

Windhoek-Opolisi yaNamibia otayi indile aaniimuna yaa ethe we iimuna yawo yi nape kooha dhongalama oshoka oondjila otadhi ka kala meipyakidhilo enene pethimbo lyomasiku gomafudho gopashigwana ngoka ga puma ko masiku. Omiya dhaShinana tadhi tumbula kutya ooyene yiimuna naya kwashilipaleke kutya iimuna yawo oya takamithwa ethimbo kehe, opo ku kwathelwe okushunitha pevi iiponga yomoondjila.
Opolisi tayi indile wo mboka taya ka talela po nokuya komafudho komahala gi ili ya kwashilipaleke kutya iimuna yawo osho wo omaliko gawo oga gamenwa pethimbo ndyoka yaa po, ano ya thige po omuntu omuinekelwa.

Opolisi oya li ya gandja etumwalaka ndika moshigwana oshoka oyi wete kutya oondjila otadhi ka kala dhu udha, unene tuu pethimbo ndika moka mu na efudho lyosikola, osho wo omasiku gaali gomafudho gopashigwana.

“Onkene Opolisi yaNamibia otayi kunkilile aahingi ayehe osho wo aalongithi ayehe yoopate ya kale ye li oshanda ethimbo alihe oshoka oopate otadhi ka kala dhu udha nayi pethimbo ndika,” osho omupopiliko gopolisi Kauna Shikwambi a ti.

Shikwambi ta popi wo kutya otashi eta oonkondo okudhidhilika kutya pethimbo lyiituthi yOpaasa nuumvo, omwaalu gwiiponga yoohauto oya li yi li pevi lela okuyelekanitha nomvula ndji ya za ko. Onkene aahingi taya indilwa yi iyuthe koompango dhomondjila.
Shikwambi ta gwedha po wo omakumagidho e ga ukithe maatekuli nomaavali opo kaaya pitike aanona ya nwe iikolitha nokuhila omakaya pethimbo lyefudho lyosikola. “Aalandithi yiikolitha amuhe otamu indilwa mu iyuthe koowili dhokupatulula ngaashi tashi uthwa komikanda dhuuthemba weni,” Shikwambi ta popi.

Shikwambi ta gandja natango omayele opo aahingi naakwashigwana ayehe ya kale ya kotoka uuna taya ende pokuma pe na omeya opo ya yande omaso. “Naya yande okutaaguluka omilonga niishana omanga inaaya dhinda uule womeya. Uunona nomeya ihau topoka, onkene aavali naatonateli yuunona otamu indilwa mu keelele uunona kaau mbwinde momilonga nenge okupita piitopolwa mbyoka yi li kohi yefundja.” Shikwambi ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here