Ovakwati vomakolofishi ihava mono ondjabi yavo omwedi keshe

0
23

Tuulikki Abraham

Lüderitz- Ovakwati voludi loshi oyo i na ondilo yekolofishi tava longele ehangano loJ.A. Rowrence Fishing, otava popi kutya nonande hava longo tava i mefuta moku ka kwata omakolofishi onghene ngoo ve li moluhepo, nomaumbo avo ova nyengwa kutya otave a palula nashike.

Ovanailonga vamwepo ovo ve uya kuKundana oshivike sha dja ko ovo omadina avo e shiivike ashike kuKundana noina va hala a tumbulwe mehokololo eli otava tumbula kutya ove li ve udite oudjuu omolwa omuyandji wavo woilonga oo ine va pa eendjabi davo de lixwa po, okuhovela mefiku lo 01 November 2017, eshi va hovela noshikako shokukwata omakolifishi, ndele fiyo opehovelo laApril 2018.
Ovanailonga otava hokolola kutya okudja eshi va hovela nekwato lomakolofishi odula ya ya, ova li ashike va pewa ko etata leendjabi davo okuya poKrismesa, tava ka pewa ko vali etata leendjabi davo muFebuluali 2018.

Kepulo kutya oupyakadi ou li peni oo tau imbi opo va futwe oshimaliwa she lixwa po, ovanailonga ova nyamukula kutya ngee tava pula omuyandji wavo woilonga, J. Rowrence ohe va nyamukula kutya ekontaina olo hali tulwa omakolofishi opo a tumwe momalandifilo inali yada natango.

Ovanailonga ova pulwa kuKundana kutya ekwato lomakolofishi oshikako eshi oli li naana ngahelipi okuyelakanifa noshikako shokukwata omakolofishi odula ya ya.

Ovanailonga ova nyamukula kutya ekwato loshikako shoneudo oli li lela hwepo okuyelakanifa noshikako shodula ya ya, shoo osho nee sha etela ovanailonga omalimbililo kutya ekwato loshikako eshi oli li nawa, ashike itava futwa oshimaliwa osho va longela she lixwa po.
Ovanailonga otava tanguna yoo kutya omuyandji wavo woilonga oha valula ashike kutya ova longa ngeenge ovanailonga ve li mefuta tava kwata omakolofishi, ashike ngeenge ovanailonga oveli mombautu ya fikama petuliloskepa oko hava uhala efiku alishe tava longekida oiyulifo yoku ka yula omakolofishi ovanailonga otava ti ihava valulilwa oilonga oyo omanga ovanailonga ovo hava longele omahangano amwepo okuyula omakolofishi hava valulilwa oilonga oyo yopetuliloskepa yokulongekida oiyulifo.

Oshikako shokukwata omakolofishi oshi na ashike oule weemwedi di li hamano, hashi hovele mefiku lotete laNovomba, tashi xulu mefiku laxuuninwa laApilili.

Kepulo kutya ovanailonga ava ngee oshikako shokukwata omakolofishi sha xulu ohava hupu ngahelipi , ovanailonga ava ova nyamukula kutya ovo hava longele ehangano loJ.A.Lowrence Fishing ohava kala oule weehani di li hamano odo itava futwa sha, ashike ova tumbula kutya ovo hava longele omahangano amwepo ove na ngoo okamaliwa oko hava mono omwedi keshe.

“Fyee moJ.A.Lowrence Fishing, ohatu valulwa ashike she likolelela keetona odo twa longa, katu na ondjabi yokomwedi. Omakolofishi otwa kwata lela mahapu, ngaashi paife otu na ko nokuli eetona di li 6 odo twa longa ndele inatu di futilwa”. Omunailonga umwe osho a tumbula.

Mokupula omunambelewa mehangano laJ.A Lowrence, Angeline Moyake kutya omolwa shike ihava futu ovanailonga eendjabi davo de lixwa po, Moyake okwa nyamukula kutya ovanailonga nande va kwata omakolofishi, omakolofishi oo va kwata ihaa tumwa momalandifo oshita nohaku tumwa ashike amwepo, nongeenge komalandifilo kwa di oshimaliwa osho nee hashi topolwa, shimwe tashi longifwa mokutula omahooli mombautu naasho sha hupa po tashi topolelwa po nee ovanailonga.

Kepulo kutya Moyake otatimaumbwilifa ngahelipi ovanailonga ava eshi oshikako shomakolofishi shi li pokuxula pehulilo laApilili nongeenge ovanailonga otava ka pewa oimaliwa yavo oyo ya hupa ko pexulilo loshikako, okwa nyamukula kutya ita udaneke shaashi ehangano ole likolelela ashike mokumona oshimaliwa ngee omakolofishi a landifwa po.

Omakolofishi ohaa tumwa komalandifilo koJapan oko haku tumwa omakolofishi a telekwa naao inaa telekwa a kukutikwa, koKiina ohaku tumwa omakolofishi oo e na omwenyo, omalandifo etumo lomakolofishi e na omwenyo opo a hovele odula ya dja ko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here