Aanona yekondjelomanguluko ya holola omadhilaadhilo gawo

0
140

Loide Jason

WINDHOEK-Aanona mboka ya valelwa pondje yoshilongo pethimbo lyiita yekondjelomanguluko ye vulithe pethele oya li ya holola omadhilaadhilo gawo kUumunisteli Woonakulwa Aakulu ongula yEtitatu lyoshiwike shika.

Mbaka oya holola omadhilaadhilo gawo kutya naya ninge omalundululo momatokolompango ngoka taga ungaunga noonakulwa aakulu ngaashi Okatendo okatiyali komo2008 noshowo okatitatu komo2013 moveta yi na sha nookakulwa aakulu, shaashi aniwa efatululo lyuutendo mboka otali ulike naanaa kutya nayo wo oya gwanitha okukala ye li kohi yUuministeli mboka.

Ngoka a popile ko ongundu ndjoka, Shapaka Paulus okwa ti kutya yo inaya itaala mokatendo okape koonakulwa aakulu , hoka ka hala oku eta okatongo netopokauko lyaamboka ya gwanithwa okwiithanwa oonakulwa aakulu oshoka aniwa oka hala okutopola aantu shi ikololela koomvula ndhoka ya kala kombanda, oshoka aantu ayehe oya ya ashike nelalakano limwe.

“Tse otu li omeho nomakutsi gaakuluntu yetu mboka yali mekondjelomanguluko onkene itatu etha nande ompango ndjoka yokatongo yi holoke,”Paulus ta ti ngaaka sho ta lesha omukanda gwawo ngoka ya shangela Uuministeli mboka.
Oya ti kutya elalakano lyehololomadhilaadhi olya li lyokugandja omayiyuvo gawo oshoka aniwa oya uva uuministeli mbuka wu li metifa lyokuninga omalundululo muutendo mboka uyali wa tumbulwa pombanda.

Aanona mbaka oya li ya kumagidha aatokolimpango kutya naya ninge omalunduluko ge li nawa muutendo mboka, moka taya ka kwatela mo aanona mboka oshoka ngashingeyi oye li ya patelwa kondje muuministeli mboka.

Oya ti shika otaye shi pula oshoka efatululo lyokatendo okatitatu hoka taka ningululwa olya ulika naanaa thilu kutya yo nayo otaya vulu okushangwa onga oonakulwa aakulu ya valwa kaakondjelimanguluko ye li momwenyo naamboka ya thanga uuzilo.
Aagundjuka mbaka oya ti kutya okuza ashike esiku ndyoka ya yile mekanka lwotango momumvo 2008, oya kala nokulombwela uuministeli mbuka wu longithe shoka shi li mokatendo okatitatu hoka taka popi aavali oonakulwa aakulu noshowo oyana , ihe oya li ya undulilwa kUuministeli Waanyasha nOmaudhano mboka ya ti owe eta evundakano.

Onkene nduno mbaka oya ti uuministeli mboka ngashingeyi owa pewa ashike omasiku ge li 39 okukala ya gandja eyamukulo.
Oya ti ngele inaya pewa eyamukulo li li nawa nena sho taya ka galuka itaya ka galuka momukalo ngoka ya ihumbata ngashingeyi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here