Okatoo ka aluka vali

0
311

Moshilongo shetu omu na onghalo yokatoo uyo ya tutuma po vali nonande ya li ngaho ya fa tai shuna pedu.
Onghalo ei paife tai kulu vali keshe efiku omo ovanhu tava ningi vakwao oilongifwa yavo nokuvanyeka tava longifa outekenika, opo va mone oshimaliwa ile ouwa wonhumba nowongadi.

Onga ovakwashiwana, tu li moshilongo tashi putuka, otu na okudidilika kutya eputuko ohali endele yoo pamwe noimbuluma, noimbuluma ohai uya momaluvala mahapu.

Otu na okushiiva kutya eputuko ngee tali ya, keshe umwa okwa hala okuninga omukengeli, na unene tuu efimbo eli leliko lafa tali shongola. Ovanhu vamwe ota va longifa omikalo dili pauyuki, vamwe ota va longifa omikalo diheli pauyuki okuli monena shomondjato, ashike omikalo edi dimwe odi li meni leengaba doveta. Po nee opena vali ovo tava longifa omikalo odo da yela kutya omikalo doukolokoshi noukoleledi, nodili kondje yoveta shili pouyelele

Ovakengeleledi vamwe ovaNamibia vakwetu, vamwe noukuli otu li navo momaumbo, ota va li nedina laKalunga ile louhaku, vamwe okatoo, poo opena ashike ovo ve na eenyala dile nefimbo limwe ohava nyeke va homata.
Onghe hano otu na oku kotoka tu haninge oilongifomwa yovakengeleledi ava.
Omafiku aa epe na okatoo ka hanya kaavo tava tumine ovanhu outumwalaka keengodi vati oe-wallet, voo tave ku dengele vati ove ku tumina oshimaliwa epuko.

Oshiwana shetu otashi anye okuli honga sha shina sha neembudi edi. Ngee omunhu ou wete wa tuminwa oshimaliwa ile okatumwalakan ndela ku ka udite shixwepo uye kombaanga ndele toka pula nawa, ponhele yoku endelala nokutumina oshimaliwa shoye kovanhu uhe va shi. Ile nee hano uye nande okopolifi ndele toka pula nawa.

Tala ovanhu ovo veuya moshilongo omu vehe na nande osenda ndee nena otava shingi omatuwa ondilo a shiyako vati omutenya ovafita oufiku eenganga. Pwilikina komahokololo oo ovanhu va ya keendudu ndee tava diko vakwatwa koHIV, vo ova futifwa oimaliwa neengobe. Ngee omunnhu ta ti mushikula konima eke ku pe oilonga, dilaadila nawa.
Ino efa omunhu a ninge omukekengeli molwa ouvela woye, ino pitika omunhu a ninge ekenge omolwemonoloixuna loye, ino efa u kengelelwe u ninge omuyandji woilonga ove u he na oilonga, mhanga ino patulula okandjato koye dilaadila nawa, ninga omapekapeko mawana.
Natu kale tu shishi kutya ope na ashike omukalo umwe ta u dulu okuku yambula po, wo oo okulonga noupenda nonoudiinini.
Opo uninge Frans Aupa Iindongo ile Herold Pupkewitz, longa noudiinini. I na tu tala ashike ovanhu ava eshi ve na eengeshefa kamana. Ngee ove tu fuula, natu tale yoo ondjokonona yavo. I na va ninga ovakengeli momutenya umwe ashike ova longa noudiinini oule womido dihapu.

Inava dja mo moNamibia va kanyeke ovanhu oimaliwa kondje yoilongo, ashike ova tamekela moshilongo shavo opo nawa va twale eengeshefa davo kondje yoilongo. Inava komba mepya manga meumbo mwa kaka.
Kakele kuvamwe vomovanangeshefa, eendudu dimwe novakwangeleka vamwe, ovanapolitika vamwe ovena mo yoo onyala moshiima eshi shokulongifa vakwao.

Oto hange omunhu ta londelele komapepe a vakwao a mone oshipundi shopombada, ndee nge okwa i apa a hala, ponhele yokutala koshiwana osho shemuyambidida ote shi lyatele vali pedu.
Dimbulukwa eityo lomwuIngilisha olo tali ti, ngee to londo komhani, ninga ombili naavo to hange poikolo, pamwe tave ke ku hakela ngee wa u ko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here