Ya pewa omashisha noondoloma dhomeya omolwa omaipumomumwe gaakwashigwana niiyamakuti

0
65

Maria Namupala

OMAUNI-Minista Yomidhingoloko Nomatalelepo Pohamba Shifeta okwa gandja iilongitho mokukondjitha omaipumomumwe pokati kaantu niinamwenyo, unene iiyamakuti, sha ningwa Olyomakaya komukunda Omauni moshikandjohogololo shaKongo moshitopolwa shaHangwena.
Iilongitho mbyokas oya kwatelamo iigadhi nenge omandoloma gokupungula iilya geli 50 oshowo oondoloma dhokupungula omeya dhili 100.
Iilongitho mbyoka otayi ka longithwa kaakwashigwana yokiitopolwa ngaashi Ohangwena, Oshana,Omusati oshowo Oshikoto.

Pethimbo ta gandja iilongitho mbyoka Ministea Shifeta okwa yelitha kutya shika osha ningwa omolwa omaipumo mumwe ngoka taga lopotwa pokati kaantu niiyamakuti , mbyoka hayi kala tayi hanagulapo nokuyonagulapo iilikolomwa yaanafaalama komidhingoloko hoka.
Ta ti okwa konekwa iinamwenyo mbyoka hayi kala yeedhililwa moondhalate dhiinamwenyo, hayi iyakamo nokwiiteyela momagumbo nomomapya gaanafaalama nolundji ohayi eta eyonagulo unene.

“Iilongitho mbika ya gandjwa nena otayi longithwa kaakwashigwana poosenda mpoma haya teke omeya, okwiiyageka omananathano niinamwenyo pomahala mpoka tapu adhika omeya gopaunshitwe, molwaashoka iinamwenyo oyindji ohayi kala pomahala mpoka puna omeya nolundji ohayi indike aakwashigwana okumona omeya nonande nayo yega pumbwa,” Shifeta tati ngaaka.
Okwa gwedhapo kutya omashisha nenge iigadhi otayi longithwa kaanafaalama okupungula iilya niilikolwamo yawo yilwe, oshoka komahala gamwe okwa konekwa oondjamba hadhi hanagulapo omagumbo gaakwashigwana noondunda moka mwa pungulwa iilikolwamo ohadhi hanagulwapo, shoka tati ohashi eta eyonuko enene moshigwana.

Ta i omolwa ezimba lyiilikolomwa ohashi thiminike iinamwenyo mbyoka yiiteyele momagumbo nokweeta eyonagulo enene, tati oya hala shoka shi kale sha hulithwapo, po tapu kala itaapu lopotwa omaipumomumwe pokati kaantu niinamwenyo komidhingoloko dha yooloka moshilongo ashihe.

Shifeta Ta tsikileko tati aantu komidhingoloko hoka kwa lopotwa iinamwenyo hayi ende olundji, otaya vulu okutameka okupungula iilikolomwa yawo momashisha moka, tati ohaga siikilwa nogena egameno, okukeelela iinamwenyo kaayi iteyele miilokolomwa yawo.
Minista tati kashishi ehala lyuuministeli opo pu kale puna omaipumomumwe pokati kaakwashigwana niinamwenyo, ashike otaya lalakanene okuga hulithapo, nokukondolola omaipumomumwe ngoka taga lopotwa mpaka naampeyaka.

Poshiindingili shegandjo lyiilongitho mpoka opwali pwa kala koongoloneya oshowo ookansela dhiikandjohogololo yaza miitopolwa ya tumbulwa metetekelo. Okwali woo a pula aaleli yopamuthigululwakalo ya longithe oompango nooveta dhopamuthigululwakalo, nokukwashilipaleka kutya omatonatelwahala ogeli megameno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here