Aapangi taya tsikile okufala omayakulo koshigwana

0
49

Maria Namupala

ONDANGWA-Ehangano lyaapangi moshilongo lyoNamibian Nurses Association Olyomakaya ga zi ko olya li lya tokola opo li fale omayakulo gopaunamiti nogopaundjolowele koshigwana, omayakulo ngoka oga li ga ningwa ethimbo lyoowili dhongulonene ga ningilwa puGwashamba mOndangwa.

Omupehapelesidente gwehangano Wilhelm Akwaake okwa yelitha kutya omayakulo ngoka ohaga gandjwa kiilyo yehangano lyawo, nolundji ohaye shi ningi nelalakano lyokwiiyamba nokufala omayakulo hoka ga pumbiwa.

Aakwashigwana ya za koombinga noombinga oya li ya kutha ombinga mpoka yo tayi ikonakonitha okuyeleka ethindakano lyombinzi molutu, okuyeleka iiviha nuule osho wo yilwe mbyoka ya pumbwa omayakulo gopethimbo mpoka.

Aapangi oya li ya gongala mpoka oyendji noya li ya gandja omayakulo ngoka ngaashi sha pumbiwa. “Olundji aavu yetu ohaya ende taya ehama no ihaya kutha onkatu yaye kiipangelo yeki ikonakonithe kakele otaya ende owala taya ehama molwaashoka omikithi dhimwe ihadhi monika kolutu uuna omuntu we mu tala ashike ohashi pitile momakonakono,” Akwaake ta popi ngaaka.

Ta ti konyala aapangi ayehe oya zile moshipangelo shepangelo shaNandjokwe, noya li yi imanga kumwe mokugandja omayakulo ngaashi ehangano lyawo tali lalakanene okuthika pokakololo mpoka nokugandja omayakulo oshowo uuyelele wa pamba epango nuundjolowele moshigwana.

Omupehapelesidente okwa ti otashi yemateke molwaashoka aantu oyendji kaye hole okwiikonakonitha omikithi dhontumba, nonande iipangelo yepangelo moshilongo hayi gandja omayakulo nokuninga omakonakono goshali, ta ti omu na omikithi ndhoka hadhi dhipaga aantu ashike ihadhi monika nolundji odha lukwa kutya omikithi dha mwena.

Okwa kunkilile aakwashigwana ya kale noku talelapo iipangelo yepangelo yo yiikonakonithe nokutseya mpoka ya thikama ngele tashiya komikithi kehe, opo ya yande okuya kiipangelo ethimbo lya toka, mpoka omikithi hadhi adhika dha koka molutu notadhi pangwa nuudhigu molwaashoka odha kolonda.

“aantu oyendji otaya ende taya ehama ihe molwaashoka ihaya kutha omatokolo ohaya kala owala taya ende tayeehama, tseye kutya uukolele owo oshinima sha simana komeho ga shaashoka,” ta tsikileko.

Okwati aakwashigwana oyendji oya kutha ombinga mpoka noku ningilwa omakonakono, ta gwedhapo kutya otaya tsikile okuninga iikonga nelakano lyokupashula oshigwana noku fala omayakulo popepi nayo unene pethimbo ndika lyomikithi tadhi manapo oshigwana.
“Otwali twa koneke kutya aakwashigwana oyendji ihaya kutha ethimbo okutalelapo iipangelo yo ya talike mpoka ya thikama ngele tashiya komikithi dha yooloka, shika oshetu thiminike op tuze momutumba tse tu fale omayakulo koshigwana, molwaashoka ngele itatu pashula oshigwana nasho itashi mono uuwanawa wokwiikonakonitha,”Akwaake ta gwedhapo ngaaka.

Tati mokwiikonakonitha manga kuyele omuntu oho kala wa manguluka nowushi mpoka wa thikama, nohashi pupaleke onkalamwenyo yoye, molwaashoka mboka yali ya konakonwa omikithi ndhoka nomayamukulo gawo ogeya kaageli nawa oyali ya lombwelwa ya ka mono oondohotola mbala opo ya yakulwe nokupangwa manga pepi.

Caption (Pic: Nurses.jpg): Aapangi moNamibia o ha ya fala omayakulo gopaunamiti nogopaundjolowele koshigwana. Mefano omuna aapangi mboka ya li ya tumwa kOpuwo okuza kOvenduka ya kapange Okolela moKunene sho omukithi ngono gwa li gwa kwata aantu oyendji moshitopolwa moka mo2013.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here