Ewiliko epe lyoNorth West First Division kali shi lyoshili – Fire ta ti

0
30

Shipi Elago

ONGWEDIVA-Omunashipundi gwoliha yoNorth West First Division Fire Vatilifa okwa li i ikala elelo epe ndyoka lya li lya hogololwa mOtavi ehuliloshiwike lya za ko kutya kali shi lyoshili na inali tulwa koshiyalo ku-NFA.

“Mboka aantu owala ya hala okupiyaganeka oshigwana noohapu dhawo dhaafele nokupiyaganeka ekotampango lya-NFA ndyoka kali na nando okatendo taka yambidhidha okuumba elelo koshipundi muule wootundi 24,” Fire ta ti.

Fire okwa ti oshigongi shoka sha li sha ithanwa kOtavi osha li shoosipana dhi ka ikunde iinima ya pamba oliha, ashike oosipana odha li dha yi pambambo nokuninga shoka a ti oshi li kondje yooveta dha-NFA okuumba koshipundi elelo ndyoka lya li lya pewa oonkondo okukwatela komeho iinyangadhalwa yoliha ndjika.

“Elelo ndyoka lyi itula koshipundi otali mana po ethimbo lyalyo oshoka ashihe shoka ya ninga ka shi li mooveta dhaNFA onkene kali na oonkondo dha sha,” Fire ta tsikile ko, ta ti sigo oompaka oye e li omunashipundi gwoliha ndjika na ka li a pewa nando elombwelo lyasha kutya na thige po ombelewa.

Okwa li wo e tu kwashilipaleke kutya oliha oyi na okutameka ehuliloshiwike ndika pwaa na malimbililo, ashike shoka oshikumithi osho shoka kutya omunambelewa ngoka ha gandja omawuyelele mombelewa yoNorth West Lydia Hakandongo okwa li a lombwele Kundana kutya oliha itayi tameke ehuliloshiwike ndika onkene shi li tashi kumitha osho shoka mombelewa yimwe otamu zi uuyelele wa yoolokathana.
Kombinga yimwe oosipana ndhoka twa li twa ningi ekwatathano nadho odha ti odhi wete ashike uuyelele wu na sha noliha miikundaneki ashike NFA ine ya pa nando olyo etumwalaka lyasha kutya oliha ota yi tameke uunake.

Sho twa li twa ningi ekwatathano nomunashipundi gwelelo lyopakathimbo ndyoka lya li lya hogololwa koosipana omugoyi ndhoka dha li dha kutha ombinga Victor Damaseb okwa li a holola kutya ye oku li omunashipundi gwewiliko lyopakathimbo ndyoka lya tulwa koshipundi koosipana ndhoka odho dhi li kalolo mwene gwetsali.

Damaseb okwa ti ekotampango lyaNFA olya yela kutya oosipana odhi na uuthemba okutula nokukutha elelo koshipundi uuna oosipana dha adha etsokumwe pwaa na nando osipana ndjoka tayi tamaneke etokolo lyoku umba koshipundi elelo ekulu.
Okwa ti elelo ekulu kali shi shoka tali ningi nota li ndopitha okatanga kokoompadhi komiitopolwa mbyoka hayi ithanwa North West First Division.

“Oya li ye tu ithana opo tu talulule omilandu nkene oosipana tadhi ka dhana tse tu shaiyine tu ya pe eziminino opo anuwa ya pewe oshimaliwa kuNFA ashike NFA ina pa oosipana omukanda gwopambelewa ngoka tagu totha mo kutya omutengenekwathaneko gwoliha oguthike peni noosipana ndhoka tadhi ka sindana oliha otadhi ka mona ondjambi yi thike peni,” Damaseb ta tsikile ko.
Okwa ti oosipana otadhi ka zimina owala okudhana uuna NFA a tula egumbo lye mondjila no oshoka pethimbo lyongashiingeyi iinima ye kayi lipomahala noosipana dhoka dhali moshigongi shoka sha li mOtavi ina dhi panada onkene ka puna oliha ngele opuna oliha shila oyaaniilonga ya NFA oshoka oosipana dhoka dhi li ehukamugongo lyoliha ndjika itadhi ka dhana manga.

Ashike Fire ngoka e li omunashipundi gwoliha ndjika omukulu ota ti oliha otayi tameke ongula yanakwasha dho nee oosipana ndhoka odho tadhi kutha ombinga moliha ndjika odha ndjika oonyala mevi kutya inadhi pewa omukanda gu na uuyelele kutya oliha otayi tameke uunake.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here