Omauliko giipindi otaga nkondopeke aanangeshefa aashona

0
22

Maria Namupala

ONDANGWA-Aakuthimbinga Miipindi yokomumvo yaNdangwa oya holola enyanyu lyawo, noya yelitha kutya okukutha ombinga ohashi nkondopeke oongeshefa dhawo. Iipindi mbyoka ohayi longekidhwa kelelo lyondoolopa yaNdangwa omumvo kehe, moka nuumvo mwa kuthwa owala ombinga kaashingithi ye li 120 lwaampoka okuyelekanitha no 273 omumvo gwa piti.

Iipindi oya tamekele momasiku 27 Apiilili noya fumvike onkolo momasiku 05 Mai nuumvo. Pethimbo lyiipindi otwa li twa talelepo yamwe yomuutala mboka ye tu lombwele nkene yu uviteko iipindi yokomumvo.

Muyamwe mboka twa yi nayo moonkundathana ongaashi Sofia Shilongo, ngoka ha landitha nokushingitha iilikolomwa yopamuthigululwakalo oshowo iihongomwa yomithigululwakalo.

“Ngame mwene ohandi landitha omakaka, oomboga, iikwiila, omagadhi goongongo, omatiti, omashungu, nayilwe oyindji, ohandi landithile pomatala gaNdangwa nohashi etele ndje iiyemo opo ndi ikwathele naanegumbo lyandje,” Ta popi ngaaka.
Pauyemwene okwa ti ngeyi. “Ohandi kala aluhe ndu uvite etumba okukala gumwe gomaakuthimbinga momauliko giipindi mbika, naashino hasho oshikando shandje shotango okukutha ombinga, ashike okuyeleka nomimvo dha ka dhilongela, iipindi mbika yonuumwo oyo kadhenga, otandi pandula elelo lyondoolopa ndjika sho aluhe tali tu pe oompito tse aanangeshefa aashona tu vule okuulika nokulanditha iinima yetu,” Shilongo ta ti.

Okwa yelitha kutya yo onga aanangeshefa aashona otaya longo ngaashi taya vulu okuyambulapo oonkalamwenyo dhawo nokwiimonena okashona hoka taya kwatha nako omaluvalo naanegumbo yawo.

Okwa gwedha po ta ti kakele kokulanditha iipindi otayi gandja ompito ombwaanawa kaakuthimbinga, ya kale taya topolelathana omauyelele, noyi ikunde nkene ye na okuyambula po oongeshefa dhawo nelalakano lyokuhumitha nokundjeka po eliko lyoshilongo, oshowo okupaathana omikalo nkene iikulya nenge omizalo dhontumba hadhi etwa po, nokuulika iihongomwa niilikolomwa yawo.

Omunambelewa omukuluntu melelo lyondoolopa ndjoka Ismael Namugongo okwa yelitha kutya omalongekidho naayihe oye enda nawa, “iipindi yetu yokomumvo ohatu lalakanene okugandja ompito kaanangeshefa aashona noyopokati ya pindike nokuulika iipindi niilikolomwa yawo, yo taya imonene okashona kawo komoondjato yo taya mono ompito okutsakanena naanangeshefa ya za koombinga noombinga nokupaathana omayele muunangeshefa,” Namugongo ta ti ngaaka.

Omauliko giipindi gonuumvo oga dhanwa nokutyapulwa kohi yoshipalanyolo “Embracing economic growth through entrepreneurs”. Namgongo okwa pendula ayehe mboka ya kutha ombinga te ya indile ya tsikile okukutha ombinga aluhe yo taya imonene mo oshindji.
Aakwashigwana oyendji oya mbomboloka koombinga noombinga dhoshilongo, nokutala nkene aanangeshefa taya pindike nokuulika iilikolomwa niihongomwa yawo. Oyendji oya holola kutya omauliko giipindi itaga lalakanene owala okulanditha kakele okuulika iinima mbyoka haya nduluka yoyene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here