Awax ta tsikile okugandja etumwalaka tali pitile moongalo

0
13

Maria Namupala

OMUTHIYA

Ehangano lyaahikingalo Aanamibia otali ende tali koko esiku nesiku , oonekandangala lyombandje oyendji otayi ikutha kohi noya hala kugandja etumwalaka lya yela tashi pitile moku imba oongalo tadhi shambula, notadhi vulu okupulakenwa dhina omulyo netumwalaka tali tisha.

Gumwe gomaahikingalo aaNamibia Nestor Eliaser nedhina lyomoongalo Awax, okwa holola nkene ohokwe ye yokwiimba oongalo ya koko muye, omulumentu goomvula dhopokati nokwa yambukile mondoolopa yaMuthiya mo omo a kokela nopethimbo ndika oha kala mondoolopa yaNdangwa.
“ Mokukoka kwandje onda kala ndihole okwiimba omayimbilo oshowo oondjimbo dhopambepo, okunyola uungalo womayinyanyudho, shika sheeta ohole nohokwe yokwiimba mungame nosha penduthilendje omadhiladhilo ndi tameke okwiimba ngame ondjodhi yandje yitse,” Awax tati.
Awax okwa yelitha kutya oye gumwe gomaamati mboka ya tokola kuya mondambo yo ya tale ngele genongo ta gafe gongombe. Okuna ohokwe yoku imba oongalo noha hiki oongalo dholudhi lwopambepo, tati okweya puuyelele mo2015, sho a mono kutya oshitalenti noshipewa shokwiimba otashi koko nawa muye.

Nekandangala lyombandje nguno okwa pititha oalbuma ye yotango omumvo gwaziko ndjoka tayi ithanwa Ekondombolo, noyina uungalo uhetatu (8), sho twayi naye moonkundathana okwa yelitha kutya moalbuma ye moka ota popi kombinga yonkalamwenyo ye, nkene ali nonkene eli pethimbo ndika, nota gunu woo aayimbi ooyakwawo ya kale tayiimbi oongalo dhina omulyo notadhi hokitha.

Omugundjuka nguka otati okwa kala ena ohokwe yoku imba oongalo manga ali omushona elela, okwali a tokola anuwa opo a kambadhale ye a tale ngele teshi enditha. Ta holola kutya nonande petameko shali shafa oshidhigu okwali I itsu omukumo kutya kapuna oshinima ha shiya tashi pitile muupu omuntu owuna oku kondja opo wu adhe esindano.

“Onda kala tandi tsuwa omukumo kookuume kandje oshowo kaakwanezimo lyandje mbono ya nyanyukilwa oshipewa shokwiimba, ondi itulamo lela nonda mono omatsomukumo okuza kaantu ya yooloka, onda kala tandi imbi noku tula iitya yandje pombaapila sigo nda haluka nokuli tandi tameke handi imbi uungalo niitya I taandi shangawe, te tula owala momutse,” Ta gwedhapo ngaaka.

Pethimbo ndika okwiitsakidhila nomalongekidho goalbuma ye ontiyali moka ati okwa thaaneka mu kale uungalo wuli 12, nota kwathelwa kaahikingalo yomoshilongo, mboka haya longele kumwe naye nohaya kwathathana aluhe uuna tayiimbi oongalo dhawo. Ye mwene otati ohokwe ye oyili uunene moongalo dhopambepo, ye ta kumike mboka ya lambalala yuuyuni ya galuke nokulundulula oonkalamwenyo dhawo ya longe aluhe shoka shuuka noshili mondjila. Okwa uvaneke ta tsikile okuhika oongalo ye a yambulepo oshipewa she nokuuvitha etumwalaka tali pitile moondjimbo dhopambepo.

Kakele kokwiimba oongalo Awax oha longo iilonga yomatungo mbyoka tati okwali aya kosikola yuungomba ko oko a mona uunongo wokutunga, ye pethimbo a manguluka ta hiki oongalo dhe nawa. Okwatsu aagundjuka aakwawo omukumo ya kondjithe okuyambulapo oonkalamwenyo dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here