Kuku Victoria ota longo neitulemo nomuukokele

0
46

Maria Namupala

OKAKU-Omolwonkalo yokwaahe na iilonga mokati kaagundjuka omukokele Victoria Nangolo ota kwashilipaleke kutya okwe egulula iiyelo yoonkalamwenyo dhaamboka ya pumbwa iilonga moshigwana.

Omukukokele nguka okwa yambukile momukunda Omupanda mOkaku moshitopolwa shaShana notwa li twe mu talele po popoloyeka ye yokutunga
noongodhi iinima ya yooloka, nokwa li et u tu kuthile ko ombahu nokawawa.

“Ngame mwene onda kala handi longo omalusheno kOvenduka, naasho nda peenzelwa nde ya kegumbo onda li nda kwatwa kedhiladhilo op ndi tameke okutunga noongodhi, ngame tandi longo woo epipi egundjuka nkene aantu haya tungu noongodhi, shika nde shi ningi molwaashoka onda mono kutya momidhingoloko dhe u otu na mo aanona oyendji ye etha oosikola inaaya mana,” ta popi ngaaka.

Okwa yelitha kutya miinima mbyoka ha tungu oya kwatela mo oohema, omalapi gokiitaafula nogokiipundi, uudhanitho wuunona, omalapi gomoothingo nayilwe woo oyindji. Kuku Shikongo oha vulu woo okushanga noongodhi komalapi nokukehe shoka tashi vulu okutulwa oshilimbo shontumba.

“Onda li woo nda tokola ndi gandje omadheulo ngoka kaagundjuka oshali shamuhongi yo taye ki ilongela ko yoyene noku tota oopoloyeka dhawo yene ya vule okwiilongela nokwiimonena iiyemo, shi vulithe ashike okukala ye li momagumbo taya hepeke aavali yo taya gandja uusama mpaka naampeyaka,” Shikongo ta gwedha po.

Ta ti aluhe ohaku ti waa kambadhala ku sindi ngoye waa umbaumba ku li mutse gokadhila, ta ti ohashi kala oshiwanawa okutopolelathana uunongo mboka aantu ye na, yo taya longathana muukumwe yo ya kwathe mokuyambula po eliko lyoshilongo.

“Onkalo yokwaahe na iilonga mokati kaagundjuka eshongo enene moshilongo shetu, ashike shika itashi ti natu kale owala twa lala momagumbo twa tega omana ga gwe megulu, natu longe mpoka tatu vulu tse twi ikongele iilonga kutse yene nokuyambula po oonkalamwenyo dhetu,” omukokele ta ti ngaaka.

Okwa pandula aagundjuka oyendji moshikandjohogololo mboka ta ti oyi itaala kutya omutumba ethete go ihagu eta sha, ta ti yamwe oyi imanga epala lyondjamba noya tota po oopoloyeka dha yooloka mono tayi ilongele kuyo yene yo yi imonene shomondjato, ya vule kwiikwatha yoyene.

Nangolo okwa gwedha po kutya oshilongo ohashi tungwa aluhe uuna aagundjuka ya kwatela komeho iilonga niinyangadhalwa yehumokomeho, onkee oyo aaleli yokomongula yo naya longithe ethimbo manga pepi, yo ya vule okutunga nokuhumitha komeho oshilongo paliko, ta ti yo onaya ka kulupa e taya kala itaa ya vulu okulonga sha.

Opoloyeka ye ndjoka otayi adhika megumbo lye mOkaku nolundji ethimbo lye oha kala ta tungu nokuhondja noongodhi, ye ta longo mboka ya pumbwa ontseyo, ta ti okwi ilongekidha okugandja omadheulo kaagundjuka mboka ye na ehalo molwaashoka oyo ehukamugongo lyoshilongo. Ta ti konahiya okwa dhiladhila a tote po osikola tayi longo aantu okulonga noonyala, yo tayi fala oyendji kokule.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here