Omalimaalima otaga vulu okupukulula aantu komeya gokunwa ga yela pomahala ngoka omeya ga pumba?

0
40

Theresa Laverty

Okukalamwenyo komombuga okwi ikolelela kokumona omeya. Mombuga yaNamib ndjoka yi li moNamibia moka nda kala oomwedhi 18 tandi ningi omapekaapeko gonzapo yandje yoPh.D., onkalo yomuluhwa yi itula moothithiya dhopaushitwe. Na unene, iinamwenyo otayi ikolelele wo momadhiya ga hupwa kaantu ga dha nuninwa iimuna.

Ashike omeya ohaga vulu okuyooloka mongushu, osho wo muuwindji, niinamwenyo wo oyi na oompumbwe dha yoolokathana. Iinamwenyo yimwepo, ngaashi kangaroo, ohayi vulu okuhupa uule woomvula pwaa na omeya, oshoka ohayi ga mono okupitila miikulya. Olundjilundji, oku enda kwiinamwenyo yomombuga otaku ngambekwa kokumona omeya.

Ontopolwa yimwe yomapekaapeko gandje otayi konaakona ekwatathano pokati komaludhi gomalimaalima nongushu yomeya mombuga yaAfrica. Shi ikwatelela pomaiyuvo gandje, ondi itaala kutya pomahala ngoka gaa na omeya ga gwana, aantu otaya vulu okumona omeya omakwakulongithwa nokumona omayooloko mongushu yomeya ngaka mokukonenena omalimaalima.
Aantu oya longitha iimeno niinamwenyo onga omandhindhiliko gomidhingoloko uule woomvula odhindji. Aakwamina oya longitha canaries okuya moomina dhomakala opo ya mone oohaasa ndhoka dhi na uuzigo, mwa kwatelwa carbon monoxide, manga iikwa niipangitho yanakanena ya li yaa po.

Monena aanongononi ohaya longitha iinamwenyo momidhingoloko dhawo dhopaushitwe ya konaakone omalunduluko momidhingoloko dhawo. Iiyulikitho iiwanawa oyo unene omaludhi ngoka haga adhika ogendji, nosho wo ngoka ge na oonkalamwenyo dhi uvitike ko nawa, ashike oge li haga tila omapiyagano ngaashi ompumbwe yomeya nenge ekakeko.

Oshiholelwa osho shika kutya aapekaapeki yamwe otaya ti kutyauuwindji womiti dhokudhipaga uupuka oto u dhimbulula mokutala komwaalu nomalutu guudhila mboka hau li oohi. Iimeno ohayi longithwa onga oshuulikikitho komaludhi gomakakeko gewangnadjo oshoka ohayi fudhile mo ombepo okupitila momafo. Ngaashoka, oohi, nuunamwenyo uukwawo womomeya otau vulu okukala iiyuliki yopaushitwe ngele tashi ya kekakeko lyomeya.

Shi ikwatelela kIigwanahangano, elongitho lyomeya muuyuni olya indjipala lwaali shi vulithe ponkatu mpoka omwaalu gwaantu tagu koko muule woomvula 100 dha pita. Pomahala ogendji, omeya gokohi yevi otaga longithwa ponkatu tayi endelele shi vulithe poku galukila mo. Nongushu yomeya otayi yi pevi. Iilando iinene yi vule 12 muuyuni otayi ka mona oongamba dhokulongitha omeya muule woomvula tadhi ya.
Ongushu yomeya nayo ohayi nayipala sho aantu taya pombo omeya ogendji okuza mevi. Iimongwa osho wo uuzigo ohau indjipala sho omeya taga ende taga ningi omashona. Kombanda, ekakeko lyomeya okuzilila muunamapya, oomina osho woo oonyata dhaantu ohayi shunitha pevi ongushu yomeya momilonga, momatale nomomadhiya.

Omahangano gepangelo miilongo mbyoka ya putuka ohayi talele nokupanga oonzo dhomeya opo ku kwashiliplekwe kutya oge li pamuthika gokunuwa kaantu nokiinamwenyo. Ondando yokuvongokonona moolabola ohayi tameke pooUS$100 oku uka pombanda mukehe omalolelo nokuya pombanda mbala. Onkene aanongononi oyendji ohaya ligamene kiiyulikithi yopaushitwe, ngaashi uupuka womomeya noohi, opo ya tale ongushu yomeya.

Mombuga yaNamib, omeya ga yela oga pumba go ogi ikalekelwa. Omilonga dhaNamibia ohadhi ftondoka ashike omasiku omashona omumvo kehe, onkene oshidhigu kuupuka womomeya noohi dhi ende momeya. Ashike shaashi omalimaalima ohaga vulu okutuka, otaga vulu okumona oonzo dhomeya momahala ogendji, notaga vulu okutalela po omadhiya ogendji muule wuusiku wumwe. Epulo limwe tandi konaakona olyo ngeyi ngele omalimaalima oge na ompito onene oku ka konga omeya shi vulithe poku ka konga iikulya.

Ope na omaludhi gomalimaalima ge li 1 300 muuyuni, taga adhika momidhingoloko dha yooloka menenevi kehe kakele kulyaAntartica. Ohaga taandaleke oombuto miimeno, okutaandeleka oontanga nokulya uupuka, mwa kwatelwa naamboka hau taandeleke omikithi ngaashi oomwe.
Molwomawawa gawo ngoka omanenene go inaga gamenwa, omalimaalima oge li moshiponga shenota. Naangoka haga kala mombuga oga pumbwa nago omeya. Ongushu yomeya ohayi ga gumu meukilolo uuna taga nu omeya shaa li meukililo sho taga li uupuka, mboka wa kala momeya ethimbo ele lyonkalamwenyo wawo. Shika otashi ningi omalimaalima ga kale oshuuliki shomeya ge na ongushu. Omathimbo gamwe omalimaalima oga si sho ga nwa omeya ga kaka omolwa omiti dhokudhipaga uupuka.

Opo ku monike oonzo dhomeya ge na ongushu, aantu otaya vulu okutala nawa omalimaalima taku longithwa uudhimbululimawi okukwatitha omalimaalima nomawi taha iyendulula. Nonando olundji ihashi uvika kaantu, aantu otaya vulu okudhimbulula oludhi lwelimaalima meithano lyomawi gomalimaalima. Okukalela omaludhi ngoka ga talelwa nomeya gongushu yi li pombanda uule wethimbo otashi kwathele oomuni ya dhimbululule omayooloko mongushu yomeya. Pethimbo lyandje moNamibia, onda ndhindhilike kutya iilongadhalwa komaludhi gomalimaalima agehe ohaga shonopala poothithiya ndhoka dhi na oshimongwa shi li pombanda.

Omutholomo gomeya ohagu gumu omaludhi gomalimaalima ga yoolokathana momikalo dhi ili. Omapekaapeko gamwe ogu ulika kutya, omaludhi gontumba mombuga yaNegev moIsrael, ngaashi oRhinolophus hipposideros, ohaga yanda okunwa omeya ngoka ge na ongushu yi li pevi, omanga omaludhi omakwawo taga monika ga fa ge shi oku indhidhimikila ekako.

Aanongononi onkene natango taya kambadhala okundhindhilika ngele nonkene omalimaalima haga idhidhimikile omeya gokunwa ge na oshimongwa. Omakonaakono ga ningilwa muuninginino waAustralia otaga ulike kutya oshimongwa oshinene shi li momeya gokombanda omolwa okufula oshingoli ohashi vulu okushunitha pevi iilonga yomalimaalima, okukonga iikulya nokunwa. Ngele shika oshili, aantu mboka haya zi miitopolwa mbyoka otaya vulu okudhimbulula omayooloko mongushu yomeya nomukalo gokumeta iilonga nomikalo dhokunwa komaludhi gomalimaalima ngoka ge li omambanda mushika. Niilongitho iipe yomoongodhi dhopeke, shika otashi ningi oshipu sho shi na ombiliha shi vulithe okuninga omalolelo gomeya moolabola.

Omashongo gomeya ge na ongushu kage li ashike komahala gokokule ngoka ga kukuta ngaashi Cape Town, South Africa, mondoolopa yandje yokomunkulofuta yoNew Jersey, oomboola ohadhi pombo omeya ga yela okuza konyala oonkatu 900 okuza mevi. Sho omeya taga ende taga shonopala, omeya goshimongwa ohaga piti moombululu ndhoka dha li dha thitikwa nale komeya. Omeya goshimongwa ngashiingeyi otaga adha oomboola dhomomikunda ponkatu yoometa 275 omvule kehe.

Kegwedhelopo lyokupomba omeya kohi yevi, ekolongo lyoopate noku dhi kutha omakuma gomeya ohashi gwedha mo oshimongwa momeya moUnited States, shoka tashi tula omeya getu gokunwa moshiponga.

Omalimaalima onga oshuulikithi shomumudhingoloko olyo etompelo limwe oku ga konaakona nokukaleka po iinamwenyo mbika ya simana. Muuyuni, oshititatu sholudhi lwomalimaalima oshi li moshiponga, taga hulu po nenge ge li monkalo moka aanongoni ye shi oshishona kombinga yago okuninga omatokolo kombinga yuukwatya wago. Ashike nomikalo dhoku ga gamena, okutala ngoka omambanda minima yontumba otashi vulu okukala omukalo tagu longo mokumona omeya ga yela moombuga, osho wo miitopolwa yomuushayi yaUnited Staes.
Theresa Laverty omulongwa gwoPh.D. mOshikondo shOohi nUushitwe koColorado State University.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here