Omaludhi goongolo mbali moshilongo ihaadhi londathana

0
32

Loide Jason

OVENDUKA-Ombaanga yoNedbank oya gandja omakwatho gwopashimaliwa kaanongononi moshilongo opo ya vule okumona omayamukulo okupitila mopoloyeka yimwe ompe tayi konaakona ngele otashi vulika oongolo dhomaludhi ga yooloka mEtosha dhi ivalithe uungolona Omaludhi goongolo ndhika ogo oongolo ndhoka hadhi kala owala mpoka pe na oondundu nomamanya, shaashi ohadhi vulu okulonda oondundu nokweenda komamanya. Ndho ishwe ohadhi kala mongundu dhi li mo okuza puheyali sigo 12. Oludhi nduka lwoongolo dhomoondundu ohalu adhika mEtosha kombinga ndji ya shiga koKaoko, nomoAngola kombinga yaCunene. Oludhi olukwawo olwo ndoka lwoongolo ndhoka hadhi kala owala mpoka pe na omaulithilo goomwiidhi gu li nawa. Ndhika odho oongolo ndhoka hadhi monika olundji, muumbugantu waAfrika, nodhi holike kaakongo omolwa onyama yadho. Odhi li wo mEtosha, ashike okombinga ndjoka kwaa na oondundu.

Omukwatakanithi gwoporoyeka ndjoka Kenneth /Uiseb mUuministeli Wuushitwe, Omudhingoloko noshowo Omatalelopo, okwa fatulula kutya enenedhilaadhilo lyaashoka okuninga omapekaapeko ga kola go oge na uuyelele awuhe kombinga yomaludhi ngoka goongolo ge li gaali.
MoNamibia omu na ashike omaludhi ngoka gaali goongolo ndhoka dhomoondundu, naandhoka kaadhi shi dhomoondundu. Ngele omuntu owa tala nawa oto vulu okumona eyooloko pokati kadho, unene tuu shaashi opo u mone oongolo dhomoondundu, omuntu owu na okuya hoka ku na oondundu. Opo wu dhi dhimbulule tala koondjila oonduudhe noontokele dhongolo. Ongolo yomoondundu oyi na oondjila dhomalwaala omaluudhe nomatokele oonene, dho inadhi ikwata mepunda. Ashike ongolo ndjoka yomukuti, oyi na oondjila dhomalwaala omaluudhe nomatokele oonshona, dho odha ya lela sigo mepunda, dhi ikwata.

/Uiseb okwa ti kutya Etosha ehala lya gamenwa ndyoka woo li na iinamwenyo ya gamenwa opo epangelo li kale lis hi kutya otashi ningilwa momudhingoloko gu li nawa gwa gamenwa. Ota hokolola kutya osha pitikwa uushitwe wiimuna mbyoka yi monithathane uunimwena tashi zi kiimuna mbyoka yoyene.

MEtesha moka oongolo ndhoka dhi shiwike nedhina Hartmann’s odha ngambekwa koongamba dho dhuuninginino wokashana hoka omanga ndhoka dhedhina plain adheende shaa mokuti.

Onkee onkalelondhingoloko gwadho oya shuna pevi na elongo ndyoka otali kutha nenge tali mono kutya oshike naanaa sha etitha omaludhi goongolo ngoka gaali ga kale kage na ekwatathano .

“Oongolo ndhoka mbali odhi na omalutu ga faathana, ohadhi li omwiidhi gumwe na odhina omandjandja gamwe. ,” /Uiseb a popi ngaaka, momushangwa ngoka a shangele ombaanga ndjoka ya yambidhidha omapekaapeko ngaka.
Okwa ti kutya oshi li sha simana noonkondo oku shuwa shoka tashi inyenge momudhingoloko gwoongolo dnhika, iimeno mbyoka hadhi hupu kuyo noshowo ngele ohadhi uvathana ngaa lela.

Nonando omapekaapeko ngaka ogotango gwoludhi nduka molwiimuna mbika ihayi kwatathana pamilalo, /Uiseb okwa ti omakonaakono otashi vulika ga ka ulike shoka shi li po .

Okwa tsikile ko kutya shika itashi uviwako nawa kutya omolwashike iinamwenyo ya faathana ihayi londathana naomapekaapeko ngaka otaga ka gandja euveko li li nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here