SWAPO Pioneer Movement a pe Nujoma omahaleloyambeko

0
32

Shipi Elago

ETUNDA-Aanyasha yongundumutima yoSWAPO Pioneer mboka ya li ya dhana onkandangala moshituthivalo shomukokolipresidente Dr Sam Shafiishuna Nujoma Olyomakaya ga za ko mpeyaka petunda oya li ya kutha okathimbo konima yetyapulo okupopya naKundana nokugandja omahaleloyambeko gawo kuNujoma ngoka a li a tyapula oshituthi shevalo lye oshi-89.

Kakele komahaleleoyambeko aanyasha mbaka oya li wo ya gandja oshipopiwa moka konyala ya li ya gandja etimambwile kuNujoma kutya onge aanyasha yoSWAPO Pioneer oye li taya ka longa nuudhiginini opo ya kaleke po Namibia noonzo dhasho, na itaya etha iinima yaafele ngaashi omapandja gwoosocial media ga ye omalalakano gawo moshipala, ndhika odha li dha popiwa ku Iyaloo Shiimi ngoka e li Amushangandjayi gwoSWAPO Pioneer Movement.

Mpaka otapu landula omahaleloyambeko ga za kuwumwe womuunona woSWAPO Pioneer Movement:

Ester Shitana

Onduuvite etumba nelago okukala gumwe gomwaamboka ya ninga ooyihoontali metyapulodhimbuluko lyevalo lyoye eti-89 tatekulu, ewiliko lyoye olye tu pa uupendafule miilonga ayihe tatu longo, onda hala kutya onge aanyasha yoshilongo shika otatu tsikile noku ku simaneka molwiilonga iiwanawa we yi tu longela. Yambekelwa evalo lyoye tatekulu.

Herman Mavulu

Tango ota u pandula Nampongo ngoka a kala noku ku gamena sigo onena noku ku kaleka muundjolowele sigo omoomvula dho 89, tatekulu ongoye etungwa lya siikilila ombepo , tsikila noku tu pa mo miitenga yoye yoondunge opo tu tunge po Nambia lyetu lyiye komeho, ita u mana oku ku pandula. Evalo lyoye nali ku yambekelwe tatekulu sigo omuukulupe womutoko.

Johannes Ikondjo

Sho Aanamibia tatu tyapula evalo eti-89 lya He Yoshigwana onda hala aanyasha yoshilongo shetu opo ya kuthe ko oshiholelwa oshiwanawa shuupendafule kutatekulu opo tu humithe komeho oshilongo shetu paliko, tatekulu evalo lyoye nali ku yambekelwe notatu tsikile noku ku pa esimaneko “kala nomwenyo omule tatekulu”

Hendrina Silas

Evalo lyoye hayilwa takekulu Shafiishuna oli li lya simana kutse na otali tu pe uupendafule okutsikila nekondjo etiyali lyokumangulula oshilongo shika muupika wopaliko, gwopombanda ne ku pe omimvo odhindji ngoye wu kale to tu pe omayele noondunge, ongoye ependafule, yambekelwa evalo lyoye tatekulu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here