Ekuthombinga lyaavali melongo nomeilongo lyaanona mooskola dhomoNamibia

0
44

EFALOMO
Pethimbo Iyelongo lya li miikaha yaatumwa unene tuu mboka Aasoomi, aalongi oya li ya dheulilwa okukala ya tseya omagumbo gaalongwa yawo. Okwa li wo sha tegelelwa omulongi a kale ha talele po omagumbo gaalongwa ye, opo a tseye kutya oya za monkalo ya tya ngiini. Kakele nee kokutseya onkalo, oya li haya kundathana naavali ehumokomeho lyaanona meilongo, omaihumbato omawanawa
naangoka tashi vulika taga kenyaneke poskola, ngaashi omafaulo goskola/nekwatathano lyawo naalongwa ooyakwawo mongulu yoskola noposkola. Okwaaha gwanitha po ilongadhalwa yokegumbo
niithigilwa yilwe. Osha yela kutya ndika olyo limwe Iyekuthombinga lyaavali melongo lyaanona yawo.
Evi sho lya manguluka, mo 21 Malitsa 1990, epangelo lyOngundu onkondjelimanguluko moNamibia, olya tala oshinima shekuthombinga lyaavali melongo mokuudha osho shotango. Aavali pamwe naakuthimbinga yamwe, oya kutha wo ombinga mokweeta po omusindalandu gwa mbwalangandja (broad curriculum) melongo. Yo pamwe naakuthimbinga yalwe moshigwana oya utha omusholondondo gwiilongwa mbyoka yi na okulongwa aanona yawo. Omatonatelonongelo oga totwa pooskola adhihe moshilongo, ngaashi sha thanekwa mOveta yElongo onti-16 yomo-2001. Oveta ndjika
yElongo onti-16 yo2001, oya yelitha nawa kutya olutu nduka lwa hogololwa lu kalele po aavali otalu holoka po ngiini, nuunake. Koshitopolwa shuumbangalantu, omadheulo goveta ndjika oga li ga ningwa, niinakugwanithwa yetonatelonongelo oya li ya fatululilwa neuvoko iilyo ayihe mekwatho lyoIBIS, okuziilila mEndiki lyOonzo Dhaalongi mOngwediva (TRC). Shika osha li sha ningwa momalaka
gopashigwana. Ngaka omalaka haga longithwa pambelewa melongo nomiikondo yepangelo ayihe.

Nonando shika sha ningwa, natango onkene tuu pe na uunkundi tawu adhika pooskola odhindji, mpoka aavali ihaya holoka. Oto adha olundji aalongi oyendji ya nyengwa okuputudha okanona mokuudhilila, pambepo, palutu, pamatseyo nopankalathano wo. Omukalo omupe ngoka gwa tala omunona oye oshitsa shopokati, otagu popile ekuthombinga lyaavali opo ya kwathe aalongi. Embo lyiinakugwanithwa yiilyo yetonatelonongelo, olya yelitha mo nawa, nkene aakalelipo mbaka ye na okukutha ombinga meudhililo.
EpangeIo lyaNamibia nena, olya tala elongo olyo kadhengelela, nolya tula po omautho, omilandu nooveta tadhi mangele kumwe egumbo noskola. Nando ongawo, onkene ngaa omakemo haga holoka
okuza miitopolwa yelongo moshilongo, kutya aavali oya nkundipala mekuthombinga melongo pooskola. Aalongi ohaya kala ya ndumbalelwa kiilonga yawo yesiku kehe, unene tuu sho omwaalu gwaalongwa hagu kala ogundji mongulu yoskola komulongi gumwe. Moshinima shika omulongi oha nyengwa okwaadha omulongwa kehe mokulonga, mokupukulula omunona kehe nokutungila kushoka omunona a likola nale, pamatseyo ge, paendjigilile dhe nopoondhimbulutho dhe. Shika ohashi kala oshidhigu oshoka aanona oya za momidhiingoloko dha yooloka, omazimo nomomagumbo ga yooloka, oya valwa
woo kaakuluntu ya yooloka. Omayooloko ngaka otaga kandulwa po owala kelongelokumwe lya kola lyaavali noskola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here