Ilongeleni ne yene – Royal /Ui/o/oo ta ti

0
18

Maria Namupala

ONDERA – Omupeviminista moshikondo shaadhinwantu shoka shi li mombelewa yOmupevipresidente, Royal /Ui/o/oo, okwa pula aantu yomihoko dhaadhinwantu ya kale nokwiilongela kuyo yene, nokuya lombwela kutya omutumba ihagu eta sha.

Ndhika okwe dhi popi konima sho a ti okwa konekwa aantu yomihoko ngaashi Aayelele, Aahimba, Aazemba oshowo Ovatue inaaya hala okulonga, noyendji ohaya kala taya gandja oombedhi kepangelo nonando nayo ya li ya pumbwa okulonga sha kuyo yene.

Ta popi nomuthindo kutya inaya kala owala ya tegelela epangelo li ya etele iilonga nenge iikulya kakele nayo otaya vulu okulonga sha kuyo yene yo yi imonene iiyemo, yo taya tsakaneke epangelo ondjilakati.

Omupeviminista ta ti aantu yomihoko ndhoka oyi ininga owala ihaaya longo sha nenge itaaya vulu sha, ta ti inaya kala ya mwene naya longe ngaashi taya vulu yo taya kambadhala ya tote po oopoloyeka dhawo nokupa ooyakwawo iilonga.

Ta gwedha po kutya epangelo olya ninga oonkambadhala okutululula aantu mboka, nokuya fala komahala hoka taya imonene omahupilo, kakele oyendji inaya hala okulonga , shawo okulala owala nokukala taya kondjo nokupula epangelo lyi ya pe oshikukuta.
/Ui/o/oo te ya kunkilile ya longe iikunino mbyoka ya pewa kepangelo, yo ye yi kaleke po molwaashoka oyo owala tayi ya etelel iiyemo, okwa pandula yamwe mboka taya kaleke po iikunino notaya longo nuudhiginini okwiimonena okashona oshowo iipalutha, ta ti mboka ya tulululwa naya longithe omaliko gepangelo nawa yo ye ga kaleke po ga vule okulongithwa komapipi tage ya.

Okwa ti uuministeli wawo kohi yombelewa yomupeviplesidente Nangolo Mbumba otaya longo muukumwe okukwashilipaleka kutya aakwashigwana yomihoko ndhoka dha dhiniwa, oya kalekwa pomahala ga gamwenwa notaya longo muukumwe okuyambula po nokuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo pamwe naapambele yawo. Ta tsikile ko ta ti otaya vulu okutota po oopoloyeka dhawo yene dhokomake ngaashi iikunino moka taya kala taya kunu iilikolomwa yawo, taya longo iilonga yomomapya ya paluthe aapambele yawo, oopoloyeka ngaashi dhokutunga, okuhonga iiyuma, omatiti nayilwe mbyoka tayi vulu oku ye etela sha. Omupeviminista ta ti omutumba ihagu eta sha, nonkene Aanamibia ayehe oya pumbwa okwiimanga kumwe ya kondjithe onkalo yokwaahena iilonga nonkalo yoluhepo ngaashi eigidho lyomutse goshilongo omundohotola Hage Geingob, pamukalo ngoka ta ti otaya sindana mwaayihe taya lalakanene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here