Pandu Pandu kepangelo letu

0
107

Tusnelde Nghilinganye

OUTAPI – Ovakwashiwana vomomikunda da yooloka moshikandjohoololo shaOutapi moshitopolwa shaMusati, ova li va ongala mengafifi linene pombelewa yoshikandjohoololo mEtitano lomafiku 18, eshi va li ve ya koshuufanene shaavo va li ovanelao mokutofwa mo, nova pewa eeproyeeka domaludi a yolokafana okudiilila yo meepolohalama da yooloka depangelo odo di lile po okuyambidida oshiwana mokulixumifa komesho, mokunyangadala opo shi li monene oilonga nokuliwedela ko apa tava nyengwa.

Rauna Nakaambo oo e li omunafaalama ha longo oihape noingumutulu, womomukunda Omukwiyu momindaba oye wotete a yandja olupandu ponhele yovanafaalama vakwawo. Okwa pandula epangelo eshi la nyamukula keindilo lavo opo va dule okulixumifa komesho mokupewa oilongifo yokulonga oikunino. Nakaambo okwa pandula epangelo eshi tali kondjele aveshe ovo tava kondjo nokukaleka oluhepo kokule moshiwana. Okwa kumaida vakwawo opo va kalonge noudiinini, vo vaha hepeke oikwa noipangifo yepangelo nove he yi tule koshi yeembete ndele va longe noudiinini vo va ete oilonga nokuyambula po vakwao ovo inava mona omhito pefimbo eli shaashi itava dulu oku pwa ko efimbo limwe.

Mokati kaavo va pewa oilongifo yokulihumifa komesho omwa kwatelwa omunyasha womomukunda Olupaka oo a tota po osikola yokulihonga okuteleka momukunda wavo, konima eshi a didilika omhumbwe mokati kovanyasha vahapu ovo ve li komikunda. Vahapu tava i kiilando, opo ve ke lihonge okuteleka. Omunyasha ou okwa tokola oku xupipika eendjiila daavo tava yii koilando nelalakano opo ve ke lihonge okuteleka. Okwa koneka yoo kutya vahapu vomuvo kave na eshi tava fikiko nasho. Onghee a tokola okuhonga ava ve na ehalo momikunda opo ve li tumbepo.

Opa li yo Okafa Aqua-Culture, ongudu yaavo va hala omatale okumuna eeshi, otaku hokololwa kutya ova kwatafana nale naavo hava munu eeshi, etale opo li li nale nambakumbaku ou e na okufa etale naye wo opo e li. Oshiwana osha tokola oku li kufa koshi, sho shi shakeneke epangelo ondjilakati, inashi hala oku lila shi li omutumba, shaashi omutumba i hau eta sha, wo oufyoona ihau lililwa poshixwa. Ovakwashiwana vomomukunda Oshiputu Sheendjaba ova tokola oku likufa enota, onghee ove li unganeka opo vaete omeva mayela popepi navo.

Otashi pandulwa unene eshi pe na ovakwashiwana vamwe ve na ohole komwenyo, nova hala omaludalo avo a nyangadale vo vaha ka vake ile vafye kondjala. Omukulupe weedula domilongo hetatu nanhano Elikka Johannes okwa yandja onhele kovatekulu vaye opo va tale kutya otave i longifa shike. Ovanyasha ava vavali, ova tokola okuninga mo oshikunino shavo. Hasho ashike sha li sha ningwa mEtitano lomafiku 18 moshikandjohoololo shaOutapi osho, ovakulupe ve li momwaalu muhapu pamwe nounona ovo tave lilele vovene, navamwe ovo va li vapila omaumbo avo, ova li va pewa omakumbafa nomatalashe.

Ponhele yovakulupe, Fillemon Silas okwa pandula epangelo eshi le va tofa mo mokupewa omakumbafa nomatalashe. Ta ti; Nande epangelo tali kondjo nokupa ovakulupe okamaliwa, oli wete kutya ina ka wana onghee natango ola katuka onghatu nokuyandja omakumbafa opo ovakulupe va hafye outalala. “Pandupandu kepangelo letu,” osho Silas a popya noshipala shi yadi ehafo.
Kansela woshikandjohoololo shaOutapi Fillemon Shikwambi mokupopifa engafifi olo la li momuvalu munene okwa ti; odula ya dja ko epangelo ola yandja omakumbafa omilongo nanho (50) okudiilila mombelewa yoshikandjohoololo, nomodula ei otali yandje omakumbafa omilongo nhee (40) nomatalashe omulongo naavali (12).

Shikwambi mokupopifa oshiwana noku shi dimbulukifa kutya ombelewa oya yeulikila omukwashiwana keshe, shaashi ombelewa oyavo, ye oku li mo ashike ongaa omesho epangelo okutala kutya epangelo oli na okuninga ngahelipi opo li xupife oshiwana. Ta ti luhapu ovakwashiwana nge tave uya pombelewa ohave ya po ve na omaupyakadi, ashike monena eshi mwe ya apa kamu na omaupyakadi. Kombinga yovakulupe okwa ti ova pumbwa okufilwa oshisho, vo vayambididwe. Eshi nee epangelo le va pa omakumbafa nomatalashe ina va tya nee nomodula tai uya otava pewa, modula tai ya otaku pewa vamwe, hanye vali. Okwa weda ko nokukumaida ovo va li ve na omaumbo apya opo vakwate nawa omundilo, vo vaha xwike vali.
•Tusnelde Nghilinganye omunailonga wokuandjakaneka omauyelele mOuministeli Omauyelele, ta longele koshitai shokOutapi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here