Aagundjuka naya tote po oompito dhokwiilongela yoyene

0
21

Odhoshili kutya oshilongo oshi li monkalo ondhigu ngele tashi ya keliko. Ashike nonado ongawo, olyo wo ethimbo aagundjuka ya pumbwa okudhiladhila nomadhiladhilo gi ili opo yi iyetele po omikalo dhokulonga kuyo yene. Oshili wo kutya Aanamibia oyendji miitopolwa yi ili noyi ili, muushayi, oye na uunongo wa yoolokathana, okuza ngaa kokufoloma oondhopi, okupangela oohauto, okulonga niikwamalusheno nenge okwoopaleka omagumbo nokulonga momapya.Oshili osho shika kutya omu na aanyasha oyendji ye na uunongo miitopolwa yokuushayi.

Ashike aagundjuka mbaka oye li omitumba momagumbo yaa na nando iilonga niiyemo yasha. Ethimbo olya thika opo aagundjuka yi iyungameke, ye ye pamwe nokupulathana kutya oshike shoka taya vulu okulonga tashi ya etele iiyemo.

Epopitho lyokomumvo lyangoloneya gwaShikoto Henok Kankoshi, olyu ulika kutya uuna aagundjuka yi ilongekidha, nena otaya vulu okweeta oshindji. Oshitopolwa shaShikoto osha longitha oshimaliwa shi thike poomiliona N$ 1,4 moongeshefa dhaagundjuka nomiinyangadhalwa mbyoka hayi zi iiyemo. Mbyoka iimaliwa ya longithwa pokati kaApilili 2017 naMaalitsa 2018 ashike. Aagundjuka oye na wo okutalela po oombelelwa dha yooloka opo ya nongele uuyelele kombinga yiinyangadhalwa mbyoka yi li metifa nenge yi li mondungethaneko, opo ya vule oku ilongekidha manga thimbo pepo.

Osha yela kutya aagundjuka mboka ye na omadhiladhilo goongeshefa omawanawa ashike itaya yi koombelewa ya ka pule omauyelele itaya vulu okulya mo nawa moshinima shika. Niimaliwa otayi ka shunithwa koshiketha shepangelo nenge tayi pewa aagundjuka mboka ya lya mo nale sha moopolohalama ndhika. Enenedhiladhilo lyoopolohalama ndhika okugandja olufo kaagundjuka ya lye ko sha, yo ya kokithe oongeshefa dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here