Ompumbwe yendiki lyuungomba mOshikango – PDM

0
19

■ Maria Namupala

OHANGWENA – Ongundu yompilameno moPaliamente oya pula epangelo li ye moonkundathana naaChiina mboka ye ekelehi omatungo gawo mondoolopa yaShikango, ye ya kwathe niilongitho yopaungomba opo ku totwe endiki lyopaungoma moka aagundjuka taya kala taya ilongele ookoosa dha yooloka.

Ndhika odha popiwa komukwatakanithi gwongundu yompilameno Popular Democratic Movement (PDM) Hidipo Hamata oshiwike sha zi ko, ta ti ondoolopa yaOshikango oya li ombwaanawa petameko kakele ngaashingeyi oye ekelwahi noyi li momutalelo omwiinayi tagu sitha ohoni oshilongo.

“Moshilongo shetu omu na aagundjuka oyendji yaana iilonga, noya pumbwa uunongo ngaashi wokulonga iipeleki, okulonga oongaku, oongodhi nayilwe kakele omolwa ompumbwe yiilongitho oyi iyadha ye li momagumbo ya kalela aakuluntu yawo,” Hamata ta ti.
Okwa ti epulo lyawo oye li ukitha kepangelo olyo lyi ye moonkundathana naaChiina mboka a yelitha kutya oye na uunongo nontseyo yokunduluka iinima oyindji, nokuwete sha pumbiwa ya mone endiki lyomeendelelo opo omukundu gokwaahe na iilonga nontseyo gu kale gwa kandulwa po nziya.

Ta ti aaChiina ohaya longo iinima oyindji nongele ontseyo ndjoka oye yi itopolele naagundjuka yomoshilongo, nena Namibia itaka landa we iinima kondje yoshilongo molwaashoka otayi kala tayi longwa meni lyoshilongo.
“Otashi kala ethaneko ewanawa uuna aaChiina ya longa aagundjuka yomoshilongo shetu nkene iinima yontumba hayi etwa po, molwaashoka iinima oyindji ohayi longwa pondje tse tatu landa naashika otashi ngushulula nokushunitha pevi eliko lyoshilongo shetu,”Hamata ta gwedha po ngaaka.

Hamata ta gwedha po kutya moshilongo omwa pumbwa okutotwa omandiki gopaungomba ogendji opo ga kandule po omukunda gokwaahe na iilonga, molwaashoka aagundjuka oyendji inaya mona ompito yokwiigwedhela ko, nonande ye na ontseyo yokunduluka po sha kuyo yene, oya pumbwa omadhewo ga gwana oshowo iilongitho yokwiidheula komahala ga yooloka moshilongo ashihe.

“Otatu indile epangelo lyetu opo li yamukule mbala kepulo lyetu, opo Aanamibia oyendji ya mone omadheulo tse tu yande okulanda iinima pondje yoshilongo nokukwatha meyambulepo lyeliko lyoshilongo, Namibia naChina oye na ekwatathano ewanawa nongele shoka osha tulwa miilonga ayihe otayi ende kolutenda, ando ya pungule moshimpungu shelongo, yo onkalo yetu yi hwepopale,” ta tsikile ko ngaaka.

Ta ti okuwete sha fa inaashi opala okulonga aagundju ookoosa ngaashi okupangela oohauto mbyoka kehe gumwe a hala okuninga, ashike okwa pumbiwa ya longwe nkene iilongitho hayi etwa po, nonkene hayi ndulukwa.

Shika oshe ya woo konima sho omangeshefelo mOshikango ga konekwa taga ende taga shongola, nagamwe gomatungo oge li po owala ga thikama omolwonkalo yeliko, nogendji oga thigwa po ngoka ga li haga longithwa kaaChinaa okungeshefa iinima yawo.
Okuuvaneke taya ka kondja nokupopya nepangelo sigo uuna ndoka omapulo gawo ga yamukulwa, ta ti itaya kotha omanga inaaya mona omayamukulo tage ya mbilipalele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here