Taya hwahwameke etsiko lyomiti

0
35

■ Maria Namupala

ONDANGWA – Aagundjuka yi imanga kumwe moshilongo otaya kondjitha onkalo yombepo, noya tokola opo ya gandje uuyelele moshigwana kombinga yetsiko lyomiti moshilongo.

Ehangano lyoNamibia Youth Coalition olya totwa po mo 2011, nelalakano lyokugandja uuyelele kombinga yonkalo yombepo, otali wilikwa kaagundjuka mboka ya za koombinga noombinga dha yooloka moshilongo.

Omunambelewa mehangano moka Eva Josephat okwa ti naakwashigwana naya kambadhale opo ya tsike omiti odhindji, yo taya yanda embugaleko, ndyoka ta ti iilongo oyindji ihayi mono omvula ya gwana omolwomiti ndhoka dha tetwa po e tapu thigwa owala.
Okwa gwedha po kutya etsiko negamenenepo lyiihwa nomiti olya pumbiwa moshigwana. Ta pula nokwiindila oshigwana shi kune nokutsika omiti opo ku keelelwe embugaleko, wo uushitwe nomidhingoloko dhi kale aluhe dha gamenwa.

“Oshilongo shampa shi na iihwa nomiti dha ziza nawa ohashi hwepopaleke onkalo yaantu niinamwenyo yilwe, yo taya kala taya fudha nawa, ye li momidhingoloko dhi na ombepo tayi pepe nawa omolwomiti,” Josephat ta ti.

Ta ti oshigwana nashi simaneke omiti nuushitwe go omudhingoloko gwoshilongo gu vule okukala gwoopala naamboka ye li mo ya kale yu uvite ombili nuugumbo sho ye li mombepo ombwanawa nomomiti dha hapa nawa.

Okwa tsikile ko ta ti omiti oshinima sha simana meliko lyoshilongo,molwaashoka ohadhi vulu okulongithwa miinima oyindji, onkene etsiko nekuno lyomiti olyi na uuwanawa owundji, nota pula kehe ngoka ta tete po omuti a kale a tsika po natango gumwe nelalakano lyokuyanda embugaleko moshigwana.

Okwa ti egamenenepo lyiihwa nomidhingoloko dhawo otali eta omuloka omwaanawa , nohashi eta omvula ya gwana niipalutha woo yaantu niinamwenyo. Ehangano olya gandja omiti 26 kelelo lyondoolopa yaNdangwa, opo ya tsike dho dhimwe tadhi pewa oosikola dhomoshitopolwa shaShana.

Mayola gondoolopa ndjoka Paavo Amwele pethimbo ta taambako omiti ndhoka okwa kumike aalongi ya kale nokugandja elongo kaanona kombinga yembugaleko, te ya kumike ayehe ya tsikile okutsika omiti , yo ya yande embugaleko ndyono ta ti otali eta omutenya moshilongo. Okwa indile woo aanona ya kale nokutsika omiti komagumbo yo ya lombwele nokutseyithila aavali uuwanawa mboka tawu adhika momiti dhi ili nodhi ili.

Okwa pandula ehangano ndika sho tali andjakaneke nokukwashilipaleka kutya omidhingoloko nuushitwe owa kalekwa po ngaashi wu na okukala. Ta ti omiti nadhi tsikwe ngaashi tashi vulika, sho oshilongo shi kale shi na ombepo tayi pepe oombinga adhihe omolwomiti
ndhoka dha tsikwa pomahala nomahala.

CAPTION (Pic: Tree planting.jpg): Aanambelewa melelo lyondoolopa yaNdangwa taya taamba ko omiti ndhoka ya pewa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here