Egaluko lya J Kambo moongalo

0
66

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK – Onkulungu mokwiimba  nokushanga oongalo ndhoka dhi na omikwelengendjo dha yoolokathana notadhi inyenge nawa, Johannes Kambo Nalimaanguluke nokwa tseyika nawa nedhina J Kambo, osho a galukile moongalo noalbuma ye ontine ndjoka yi na oongalo tadhi hokitha.

J Kambo ngoka a ningi oomvula ndatu inaa pititha nando ongalo yimwe okwa li a holokele ishewe mehangano lyoongalo pehulilo lyomwedhi gwa zi ko, noshipandi shoongalo 23 shedhina Oweya Nale. Edhina ndika okwe li luku oalbuma ndjika okupopya kombinga yondjila ayihe ndjoka a enda ngele tashi ya moongalo.

Moalbuma muka otamu monika omaimbilo ngoka omawanawa ngaashi Naame Ondahala, Come With Me, Ohonde Yange, Ngeenge Kunasha, nOluhepo, ngoka itaaga thigi nando omuntu omutumba. J Kambo ngoka a ti ye okwa ningi oomvula ta shanga ye ta ilongo nkene e na okutula oongalo dhe pamuthika gwopombanda, okwa ti ngeshingeyi okwe ya okukalelela  na itaka shuna nando oshithi monima.
Moalbuma muka J Kambo ota kwathelwa ku kaahikingalo ngaashi Saudie, Bhuqaid, Daster, Loxion, Omnali, Kadibo, Mushe, Neslow, Young, Omkota, Christmas naahingingalo oyendji.  J Kambo okwa ti okwa li a longo naahingingalo oyendji momaimbilo ge, opo a kale e na ongaalo ndhoka dhi na omulyo gwa yoolokathana.

J Kambo ngoka a valelwa monooli yoshilongo okwa li a tamekele okuninga omaimbilo ge mOshakati mo 2008, moka a kala ta imbi  pamwe noofelende dhe nokukwatela omaimbilo kostudio yoSayGuy. Molwa iinima ya li itaayi ende nawa, J Kambo okwa li a mono ompito ombwaanawa yokuholokela moshilando mo 2010, moka a li a tsakanene nomuhikingalo omunene Mushe, ngoka a li e mu kwathele oku mu pa omayele nkene e na okutunga omaimbilo ngoka taga tungu go taga nyanyudha aayambidhidhi ye.

Mo2012, manga a li ta ilongekidhile epititho lyoalbuma ye yotango, okwa li a tsakanene naSatlam noya li ya ngingi ookume aanene nokutameka okwiimba pamwe. Okwa li a pititha oalbuma ye yotango yedhina Yaludhandje, ndjoka ya li yataambwa ko koyendji. “Mpaka onda li nda tseyika koyendji, mboka ya kala nokupula kutya J Kambo olye,” J Kambo ta popi ngaaka, e ta gwedha po ishewe ta ti okwa kala nokutsikila okwiimba pamwe naSatlam, nelalakano okutseyika koyendji mehangano lyoongalo.
Mo2012 okwa li ishewe a imbi moalbuma yaSatlam  yedhina Kapatashu, mongalo ndjoka yopambepo  yedhina Lidululeni. Momuvo gwa landulako J Kambo okwa holoka po ishewe noalbuma ye ontiyali yedhina Tupeni Iilonga, ndjoka ya li tayi popi epangelo opo li gandje iilonga kaanyasha.

Mo 2014 okwa li a pititha oalbuma yedhina Itosimana, ndjoka ya li yi na omaimbilo omawaanawa, noyi na oongalo dha thika ponkatu yopombanda, moka a kwathelwa kuMushe, mongaloGive Me Hope, naKuku Nkandanga mongalo Tate Penge Ongombe.
Ngaashi ngeyi J Kambo okwa ti okwa hala okutaandelitha omaimbilo ge moalbuma ompe konyala oshilongo ashihe, nokuthanekitha uuvidio owundji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here