Ezulo lyaaniilonga otali nkondopaleke

0
23

Baronice Hans

Okuzula okwa shangwa miinyolwa oyindji muule woomvula dha pita. Okuzula otaku ndjandjukununwa ongomukalo gwehumithokomeho- gun a omwenyo nogwi ikalekelwa shi ikwatelela komuntu kehe. Okuzula kaku shi ashike omukalo gwokugandja uunongo, ashike omukalo gwokumanga uukuni kumwe mokati kaaiilonga netompelo lyokutaambathana ontseyo nuunungo wopautekenika, uunongo wopambelewa kombinga yiilonga nenge yeithano lyontumba. Otu wete nkene omahangano ogendji taga pyakudhukwa oku kwatela mo okuzula moopolohalama dhago dhopambelewa opo ga nkondopeke nokulonga aaniilonga yago, nenge taga pitithwa shaa li pambelewa uuna ompumbwe ndjoka ya holoka. Omahangangano ogendji ohaga longitha iitya

Ashike osha simana okuninga eyooloko pokati kaambika iyali. Nonando okudhewula nokuzula ayihe ya nanena omeho koohandimwe, ope na omayooloko ogendji ngele tashi ya komikalo. Ehangano lyokudhewula muuyuni otali fatulula okudheula ongomukalo youkumanga uukuni kumwe nookuume moplosesa tayi andudha omadhiladhilo yowina opo ku kwashilipalekwe ekoko lyawo lyopaumwene and nolyopambelewa.
Omanga okuzuala ekwatathano moka omuntu ngoka e na ontseyo oyindji nenge e li omuzuli moshimpungu shontumba moka a pyokoka ta topola ontseyo ye yonakuziwa, nelalakano lyokulitha nokukwathela mboka ye na ontseyo onshona- omuzulwa- tashi ningwa okupitila mokugandja uunongo nontseyo koompumbwe dhomuntu kehe.

Omikalo adhihe mbali otadhi lalakanene okuyambapaleka nokunkondopeka ekoko lyopaumwene osho wo lyopambelewa lyoohandimwe naagehe ohaga yambidhidha opo ku adhike okwiilonga ku tulwe miilonga osho wo ku kale taku vulu okwiilongelwa.

Omasiku ngaka Forbes okwa totha mo kutya okuzula otaku vulu okudhana onkandangala meagandjaneko lyehangano lyi kale lyi na omudhingoloko gu na uundjolowele. Okuzula otaku kwathele aazulwa ya ekelehi oonkalo dhonale, osho wo okuhiya omikalo omipe, onkene taku kwathele aaniilonga ya kuthe iinakugwanithwa kuyo yene noku adha ondondo ndjoka yah ala oku adha. Okutula pamwe omuntu opo a mana eilongo lye nomuntu a kala nale ha zula aantu otashi kwathele omuniilonga nguka omupe a igilile omudhingoloko gwiilonga mbala osho wo omuthigululwakalo sho ta ilongo okukandula po uupyakadhi noku uva ko iinima yilwe miilonga mbyoka inaayi shangwa muumbo wiilonga.

Okulongitha oshiholelwa shika, eitaalo kutya okuzula okutaambathana uunongo nontseyo okuza komukuluntu okuya komuntu omushona otashi lunduluka ngashingeyi, otashi ende tashi ningi omukalondjigilile moka aaniilonga taa zulathana osho wo moka omuntu omushona ta zula omukuluntu momahangano. Forbes okwa mona kutya nonando okuzulathana miilonga itaku dhengele, otashi gwedha ko kehengano ngele tashi ya kekoko lyaaniilonga neyo komeho lyawo. Onkene okuzula itaku kala ashike omuthigululwakalo gwehangano, ashike otashi kala wo omukalo gwokuhwahwameka.

Montseyo yandje, okuzula oshilongitho shasimana mokukoka kwandje kopaumwene osho wo moongeshefa dhopambelewa. Okukala omuzuli nomuzulwa, onda likola mo uunongo kombinga yomalunduluko miilonga, uuleli osho wo oonkondo moongeshefa. Oto likola uunongo mboka itoo mono momambo.

Okuzula ihaku pe ashike aaniilonga omukumo, ashike ohashi hwahwameke wo ookapyoko miimpungu yontumba ya tule miilonga uunongo wawo, ya mone uupe, nenge ya lundulule opo ya kale natango ya pumbiwa momidhingoloko dhawo dhiilonga ye na oshilonga.
Nonando ongawo ope na oongamba kutya okuzula otaku vulu okuninga shika naitaku vulu okuninga shike.

Okuzula otaku:
Okukwashilipaleka kutya oohandimwe nosipana ayihe miilonga otaya hili yu ukitha hoka ehangano lyu uka
Okukwathela omakwatathano ga hwepopale mehangano
Okukwathela okulundulula omuthigululwakalo gwehangano gu ninge omuhwepo
Okupitika oohandimwe ya kale ye na euveko lya pya kombinga yehangano
Okunduluka po iinyangadhalwa yomakwatathano pokati kaaniilonga mehangano

Okuzula itaku:
vulu okusindana ngele kape na omalalakano ga tulwa po puuwayela
vulu kusindana ongele shapo pe na ondungethanaeko ya zimininwa kwaayehe
vulu okupinge nap omadheulo

Ngele to shi talele momupopyo muka, osha yela kutya okuzula oku na uuwanawa kehangano kehe. Onkene osha simana kaaleli ayehe yoondondo dha yooloka, ye ye po noopolohalama dhokuzula. Elalakano noshizemo shoka sha halika, otashi vulu okweeta elunduluko mehangano, okukwashilipaleka kutya otali ilanditha nawa, lyo tali lunduluka wo pamwe nethimbo ngele tashi ya komangeshefelo. Onkene okuzula oku na sha nomuleli omupiya, ngoka ta vulu okuza mo mondjila ye okukwathela aaniilonga noku ya nkondopeka mokutaambathana uunongo.
Baronice Hans Omukuluntuwiliki gwoBank Windhoek nokwa li nale a sindana po oshishani shomunangeshefa dhingi omukiintu moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here