Namibia a tyapula esiku lyomudhingoloko

0
12

Loide Jason

WINDHOEK – Esiku lyomudhingoloko muuyuni olya tyapulwa wo moshilandopangelo ongula yEtiyali lyoshiwike shika poGovernment Park.
Omukuluntupitithi gwoshikondo shomudhingoloko komisala Teofelus Nghitila okwa popi kutya Namibia oshilongo sha li sha yela noonkondo ihe ngashingeyi osha ninga oshilongo sha nyata.

Okwa ti kutya oshilando shoka sha pingena po Windhoek mokukala sha yela osho Kigali shoka shi li oshilandopangelo shaRwanda.
“Oshi li tashi kumitha okukala wu wete omuNamibia omukweni ta pititha iiyagaya pekende lyohauto. Shika oshi li sha pumba noonkondo,” osho a popi ngaaka.

Okwa ti aanamibia naya ilonge okukala ya gongela iiyagaya mbyoka e tayi tulwa moompungulilodhiiyagaya dho dhi wape oku ka tilwahi ngaashi naanaa shi na okukala.

Nghitila okwa ti oshilongo shetu itashi hili we aatalelipo oshoka osha kaka, itashi hokitha wee okukala onkee Aanamibia oya pumbwa okukala ya kutha ko oongaku .

Okwa tsikile ko kutya okukala nomudhingoloko gwa yela oshi li momake gaakwashigwana onkee oya pumbwa okukala ye shi kutha ko sha simana.

Nghitila okwa popi kutya okwa mona kutya Aanamibia otaya vulu okukaleka oshilongo sha yela oshoka oye li ye mu fuula noonkondo sho omupresidente gwoshilongo a gandja esiku lyokwoopaleka.

“Aanamibia oya li ya itula mo noonkondo noshilongo shika osha li sha yela thilu unene ngaa moshilandopangelo moka woo omupresidente gwoshilongo naye woo a kutha ombinga mokoopaleka,” osho Nghitila a ti ngaaka.

Okwa li wo a tsu omuthindo mpoka kutya aakwashigwana naya ninge onkambadhala opo ya shunithe oshilongo shika pondondo ndjoka sha li nale onga oshilongo shi na oshilandopangelo sha yela menenevi lyaAfrica.

Komisala gwomidhingoloko okwa hokolola woo kutya aantu inaya tegelela ashike esiku lyokwoopaleka lyi thike opo ya opaleke ihe naya ninge mbuku ndende iteteka omanga eyelu inaali ya.

Oshituthi shika osha li sha dhanenwa moshilandopangelo nosha li woo sha hitwa kaanona yosikola mboka ya za koosikola dhi ili nodhi ili moshilandopangelo moshityopolwa shaKhomas.

Esiku ndika ohali dhanwa aluhe momasiku ga-5 gaJuni muuyuni awuhe koonono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here