Omutumba ethete, onyalo oluhepo

0
40

Maria Namupala

ONDANGWA – Omolwonkalo yokwaahe na iilonga tayi limbilike moshilongo, oyendji yomaagundjuka oyi imanga kumwe mokukwashilipaleka kutya oya tota po oompito dhiilonga kuyo yene.

Sunday Ndalila Sheehamandje nedhina lya tseyika nawa Lamandje okwa tokola okweegulula iiyelo yoonkalamwenyo dhaantu oyendji moshilongo unene mboka kaaye na iilonga.

Lamandje oku na opoloyeka ye yokuhukila omagwe, iimena na kehe shoka hashi vulu okulongwa miimona, oshiwike shika otwa li twa talela po endiki lye tali adhika mOndangwa, moka tamu monika iimona nomagwe ogendji ga hukilwa pamikalo dha yooloka.
Okwa yelitha kutya omolwonkalo yokwaahe na iilonga oshe mu thiminike opo a tote po endiki moka ta kala ta longo aantu mboka ye na ehalo nkene ye na okutunga nokuhukila iimona yomaludhi. Pethimbo ndika okwa gandja omadheulo kaantu oyendji, nonkene ta tsikile okugandja omadheulo ngoka, yo taya kala taya ilongele kuyo yene.

“Ngame mwene ondi li amushanga posikola tayi adhika moshitopolwa shaHangwena nonda kala ndi na ohokwe yokuhukila iimona pethimbo ndyoka itaandi longo sha, mo2014 onda li nda tameke niilonga yandje nonda kala he hukile unene pethimbo lyomafudho gosikola, Lamandje ta popi ngaaka nomukumo.

Ta ti aluhe mOshiwambo omwa kala omupopyo kutya omutumba ihagu eta sha, yo onyalo oluhepo, ta ti oshe mu thiminike molwaashoka aagundjuka oyendji oye na onyalo, yo inaya hala okwiilongela kuyo yene oya kalela owala aavali momagumbo nonande ye na oompito odhindji.

Lamandje oha yemata okutala momidhingoloko moka mu na aagundjuka taya yaka nokulundulula iinima yaantu, yo yamwe oyi ininga owala yopomahala gomanwino, yo taya ka longa iimbuluma uuna ya longitha iikolitha.

Okwa ti oku na omukumo kutya ota kala a gandja omadheulo kaantu oyendji moshilongo, opo woo ya kale ye na ontseyo yo tayi ilongele kuyo yene, ta ti okwi itaaala kutya kokule ihaku thikwa ongula sho shaalula oshi na ondjambi ngomukulu gwonale a tile.
Okwa pula aakalimo moshilongo yi imange kumwe yo ya taalelathane epala lyondjamba mokukondjitha onkalo yoluhepo nokwaahe na iilonga, opo ashike taya vulu okutunga po nokuhumitha komeho eliko lyoshilongo yo tayi imonene iiyemo yi ikwathe naapambele yawo.
Lamandje ta tsu omukumo ayehe ya longe nuudhiginini yo taya toto po oopoloyeka tadhi tungu momidhingoloko dhawo, opo ya thangele onkalo yokwaahe na iilonga kokule.

Okwa tegelelwa oshiwike tashi ya a ka gandje omadheulo guule woshiwike kOngwediva opo ihe ta ka galukila kOndangwa.
Gumwe gomwaamboka ya mona omadheulo gokuhukila nokulonga niimona Victoria Inane okwa pandula Lamandje ngoka a ti okwe egulula onkalamwenyo ye, pethimbo ndika okwa tameka nopoloyeka ye yiimona tayi adhika moshikandjohogololo Omuntele, ta ti nonande omadheulo kaga li omapu okwe shi pondola nangashingeyi oti ilongele kuye mwene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here