Ovakulupe nava nyangadale ve limonene sha – Shipanga

0
66

Tuulikki Abraham

LüDERITZ – “Ovakulupe ovo ve na ounghulungu notava dulu okulinyenga, nava kendabale va longife ounghulungu oo vena, nomefimbo lavo loukulupe, opo va dule okulimonena sha shomondjato shi dule okunghonopeka oshikuvila shovakulupe osho hava pewa kepangelo omwedi keshe,” osho omukulupe womido 83 Simon Shipanga, a lombwela

Kundana. Shipanga oha longo oilonga yokomake peumo laye mo Lüderitz, ta nduluka omapaya a longwa moshipa shongobe, amwe okwa longwa moshipa shombwa yomomeva.

Omapaya oo ku djalifa eembulukweva, nomapaya ovakainhu oo ku djalifa eedelela, oupaya voposhikesho, noupa vokeeshapi, valongwa moshipa shombwa yomomeva oha nduluka yoo oipeko yokomaimbilo, oshoyo keembiibeli.
Oha dulu yoo okupangela eenghaku ngeenge da tokoka.

“Ope na ovanhu vamwe ovo ve na ounongo wokuhonga oipilangi, vamwe oveshii okuxwikila, navamwe oveshii okunduluka eemwiya doipa ngaashi ame handi ningi peumbo lange,” osho ta ti.

“Otwa dja nale hatushiki oipa yeengobe nokuninga eemwiya, neenghaku, mounyuni wopaife omu na Nakara, omunhu oto dulu ashike okumbestela oipa ndele to longo omapaya okudjala, nomapaya oomeme okudjalifa eedelela, ngaashi ame handi ningi peumbo lange,” Shipanga osho a tumbula.

Shipanga ota ti nande e li mefimbo loukulupe, ohakendabala ngaa apa ta dulu okulonga oilonga yokomake. Ota ti nonande iha dulu okuya a ka landifile oilongomwa yaye momapandavanda omoloukulupe, ota ti oilongomwa yaye ohe i landifile ashike peumbo laye.
“Omunhu nande owa kulupa, oto kala ngoo to nyangadala naasho u shii nale okulonga, omanga wa li omunyasha, mokulinyenga ngaho, oto ningi omadeulo olutu doo nomikifi oto di taatayele kokule.

Hano ovakulupe natu nyangadaleni ngaa apa hatu dulu, opo tu dule okulimonena oiyemo ya wedwa po nonande tu li ovakulupe,” Shipanga ta tu omukumo ovakulupe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here