Uulalelo wegongelo lyoshimaliwa mEenhana wa gongela N$400 000

0
39

Maria Namupala

EENHANA – Elelo lyondoolopa yEenhana olya gongele oshimaliwa sha konda pooN$ 400 000, muulalelo wowina mboka wa longekidhwa omolwiipindi yokomumvo Olyomakaya ga zi ko.

Moonkundathana namayola gwondoolopa ndjoka Amos Nangolo, okwa yelitha kutya egongelo lyoshimaliwa ndyoka olya nuninwa omalongekidho giipindi, nokumanitha etungo lyendingo lyiipindi lyopashinanena, moka aanangeshefa omo taya kala taya gongala nokungeshefa iilikolomwa niihalithomwa yawo.

“Out li metifa lyokutunga endiki lyiipindi lyomaputhika, nonkene otwi imanga kumwe mokugongelela etungo ndyoka opo li kale lya manithwa, lyo tali tameke okulongithwa aluhe, endiki ndyoka otali tu pula oshimaliwa shoomiliona 70 lwaampoka,” Nangolo ta ti ngaaka.

Ombaanga yotango yopashigwana, FNB, oyo ya gandja oshimaliwa oshindji komahangano nokiikondo ayihe N$75 000, taku landula oshipangelo shOndangwa Private shoka sha gandja oo N$55 000, oshowo Standard Bank a gandja N$50 000.
Omahangano galwe oshowo iikondo noohandimwe oya li ya gandja oshimaliwa mwa kwatelwa nomauvaneko ngoka ya uvaneke taya kala ye ga futa mbala. Nangolo ta ti shika oshikando oshi-11 Eenhana tadhi longekidha iipindi yokomumvo, niipindi mbyoka oya thanekwa yi kale ko okutameka omasiku 30 Juli-04 August nuumvo.

Okwa gwedha po kutya elelo lyondoolopa olya kutha ko oongaku nolya ya oshikako okukwashilipaleka kutya omayakulo oge etwa popepi noshigwana, nomahumokomeho ngoka ga thanekelwa mo okwa ti otaga ende kolutenda.

Nangolo ta ti elalakano lyiipindi okuhanganitha aanangeshefa aashona noyopokati, aaniikondo nomahangano ga yama naangoka inaaga yama kepangelo, yo taya ikundu nokupaathana omayele nkene ye na okuhumitha komeho oongeshefa dhawo.
Ta ti miipindi yawo ohamu kala aanangeshefa ya yooloka, noya totwa po okunkondopeka aanangeshefa aashona, yo taya ulike nokungeshefa iipindi yawo, nokuulika nkene hayi etwa po unene iihongomwa yokomake.

“Otatu lalakanene opo ondoolopa yetu yi koke yo yi kale tayi nana aatalelipo moshilongo, onkene okamaliwa kehe tatu mono otatu kambadhala tu ka longithe nawa, tse tu ka longithwa mwaashoka ku uthilwa,” ta gwedha po ngaaka.

Iipindi mbyoka oya tegelelwa yi ka egululwe komutse goshilongo Omundohotola Hage Geingob mesiku lyotango lya Aguste nuumvo. Puulalelo mpaka opwa li pwa kalwa komunyekadhi goshilongo ngoka naye a pula aakwashigwana moshilongo ashihe ya kuthe ombinga momahumokomeho moshilongo, yo ya kwashilipaleke kutya oya gandja omathaneko nomayele taga tungu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here