Omapukulolo eeshi otaa ningwa kwa toka

0
57

Nonande epangelo la kufa onghatu i li mondjila noya fimana okupukulula oshiwana kombinga yekufombinga moshikumungu shokukwata eeshi, oikonga ei yomapukululo otai ningwa kwa toka neenghono, notashi dulika i ka kale emanepo lefimbo.
Oikonga ei opo ya tameke oshivike eshi nokwa tengenekwa ngeno tai xulu nena, otai ningwa kwa toka naashi itashi longo mouwa wovaningi vomaindilo, unene tuu ovo tava ningi omaindilo lwotete.

Shotete ovanhu ile omahangano onhumba opo a ninge omaindindilo, okwa pumbwa oku li unganeka, pakukonga oilyo tai wapalele, eembapila da pumbiwa, noku ya keembelewa kwinya naakwinya opo ku dulike okumonika eedokumende odo tadi pumbiwa okuninga eindilo. Ngeenge owa tale koinakuwanifwa ya tulwa po kouministeli moku ninga omaindilo, oto mono kutya ovanhu ova pumbwa efimbo la lelapekwa shaashi oilyo yokangudu oya pumbwa okuli konga molwaasho otashi dulika iha kale yandje mongudu yomaendafano (social group) imwe. Vamwe nokuli otashi dulika veke li shiive ashike tashi pitile mongeshefa ei. Mokangudu konhumba taka ningi eindilo omwa pumbwa okukwatelwa ovanyasha, ovanhu va dengwa koluhepo, ile vadje meengodu daavo vali ina va nallulwa, ovo vena oulema novakondjeli manguluko.
Eshi osha hala kutya ovanhu ova pumbwa ngeno efimbo la wana opo vali hoololafane vo ve li unganekafane, unene tuu eshi inaku kaliwa ku na ouyelele wa wana.

Eedokumende ngaashi domishangwa nomafaneko ongeshefa (business plan) odo oinima imwe tai kwata efimbo okui eta po, nongeenge oya ningwa mefimbo lixupi, otashi dulika ika kale ina oinhoko hano opo omauyelele onhumba ina e li xwa po oo nokuli amwe a fimana nokwa pumbiwa mehoololo lovaindili ovo va hala oufemba wokukwata eeshi mefuta laNamibia.

Omolwa efimbo lokuninga omaindili ina li wana, otashi eta elikwato pomutima kutya ovo va kala nale vena oufemba wokukwata eeshi, ovo eekondalaka davo daxula otashi dulika ovo ashike va shununune mo shaashi vo itava yelekwa neengudu dipe shaashi vo eedukumende davo domushangwa deengeshefa davo noilyo yeengeshefa odo oili nale peenhele, nongeenge ota pa ka ningwa omalundululo itaa ka kala naana mahapu. Vali ovo va kala nale tava kwata eeshi ove na nale omakwatafano mawa noovene veembautu, notava ka ulika omakwatafano oo noupu ngaashi tashi pulwa kouministeli. Nokuli vamwe ove li landela nale eembautu davo. Sha hala kutya efimbo lixupi olo la yandjwa otali ka longa unene mouwa waavo va kala nale tava likola, oku yelekanifa novanhu ovo opo tava kendabala oku ya mongeshefa.

Oshiongalele shali kombelewa yaNgoloneya waShana Etitatu loshivike eshi, naashi shali moWindhoek Omaandaxa nEtivali oili oyuuliki kutya oshiwana oshi na ehalo ngeno okuninga omaindilo ashike ope na omhumbwe natango yomapukululo a wedwa po nokuyandja efimbo la wana koshiwana opo shi wanife po oipumbiwa ngaashi naanaa tai pumbiwa kOuministeli weeshi needjo domefuta.

Mokuninga ngaho otaku yandywa omhito kovanhu aveshe ovo va hala okukufa ombinga, shili paushili nopauyuuki sho shikufe po omapopyo oo eli po kutya oyoongalele oyo tai ningwa oilile po ashike okuxwa ovanhu vafya nale ondjala ominghoka komulungu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here