Omolwashike omuvali e na okukutha ombinga melongo

0
52

Omuvali okwa tseya nawa okanona okuza esiku ka valwa. Okwa tseya wo uukolele nuunkundi wako wokolutu, nowomomadhiladhilo, nonkene haka kwathwa palutu, pambepo nopankalathano megumbo. Okwa tseya kutya ekoko Iyako olye endelela nenge olye enda kashona nomolwashike woo omuvali oye omuputudhi nomulongi gwokanona gwotangotango okuza kevalo. Oha longo okanona okulya, okupopya nokupulakena, okuyoolola omawi gaanegumbo, okuyoolola eholoko po Iyomunegumbo kehe, okuyoolola iinakugwanithwa yaanegumbo. Meme oha gandja ohole niikulya, tate oha gandja ohole negameno, aanona yalwe ohaya gandja elongengelokumwe mokunyanyudha nomokudhana nosho tuu.
Oha longo okanona okutseya omilandu dhomonkalathano, omikalo omiwanawa dhopashigwana, omithigululwakalo noohedhi dhopashigwana osho wo, omaihumbato gonawa. Omuvali kehe oha lalakanene omunona a ka ninge omukwashigwana e shi okwiinekelwa, onkee oha longo omunona okusimaneka aakuluntu naantu yalwe megumbo nomudhingoloko.

Omulongi oye omusilishimpwiyu nomuputudhi gwokanona omutiyali, oha longo aluhe iikankamekela kushoka omunona a tseya tango nokushi zula woo nawa mongulu yoskola. Oskola negumbo oyo iiputudhilo ya yooloka, ihe ohayi longo mokwaadha elalakano limwe, okuputudha okanona ongomuntu uudha opo a ka ninge omukwashigwana e shi okwiinekelwa.
Elongelokumwe Iyegumbo noskola, olya pumbiwa okugwanitha po oompumbwe adhihe dhokanona kehe, monena nokomongula uuna ka koka. Omukalongo omupe ngoka gwa tegelela omulongwa a longe noonkondo, ye a kuthe ombinga mokutompa,mokunongonona, mokuvongokonona iinima ya kitakana, mokupekapeka.

Iingambeki mbyoka tayi kata aavali mokukutha ombinga mokuudha melongo. Omakonakono nomapekapeko ga ningwa mpaka naampeyaka, oga mono kutya aavali yomoNamibia oye na omaunyengwi ngoka taga imbi ya kuthe ombinga melongo Iyaanona yawo. Ngaka ogamwe gomomaunyengwi:
Enwethomo Iyelongo Iyuukoloni: Palongo Iyuukoloni, omulongi oye kadhengelele miinima ayihe poskola, mongulu yoskola, nomomudhiingoloko. Aantu yalwe ngaashi aavali oyo oohamakaku kaye shi sha, mbaka nee aanona oyo nee dhingi oyo omandoloma ge Ii omupulungushu, ngoka hage ya koskola okuzilwa, nokuudhitha noowino nonomaunongo agehe koskola komulongi. Aavali oye na okupulakena kaalongi nokuuva muyo. Inashi pumbiwa ya ivonge mo miinina yelongo, aasamane naya ye kohambo hwi, yo aakulukadhi naya ye kekolo.
Nonando evi Iya manguluka pwa piti oomivo 28, onkee ngaa uuthiga wuukoloni wu na omwenyo, aavali nayo oyi itaala mofilosofi ndjika yuukoloni, kutya yo kaye shi sha, no inashi pumbiwa ya yambidhidhe aalongi mongulu yoskola noposkola. Okwaashisha: Aavali yamwe natango oyi itaala kutya kashi shi oshinakugwanithwa shawo okuya koskola, opo yaka tale ehumokomeho Iyomunona, ihe shika oshinakugwanithwa oshaalongi mboka haya futwa, naya longe, oshoka oyo haya futwa. Uufupi womadhiladhilo mbuka wokutula oofuto dhaalongi komwenyo, otawu vulu wu ngambeke nokukwata omuvali kaaha tule elongo lyomwana komeho gaayihe.

Ooskola otadhi kondekele ngiini iingambeki niikati ya tumbulwa metetekelo, nayimwe inayi tumbulwa?
Dhimwe dhomomikalo tadhi landula, otadhi vulu okukwatha osikola: Omukalodheulo gwaavali: Iilyo yetonatelonongelo nayi dheulwe nokufatulililwa iinakugwanithwa yawo poskola. Onawa omalelo gooskola ga ninge iigongiilonga okufatulula embo Iyiilonga niinakugwanithwa yetonatelonongelo. lilyo mbika tayi dheulwa, nayi tsuwe omukumo okutula miilonga embo ndika. Nayi mone wo omadheulo komishangwa dhelongo, ngaashi Oveta 16 yomo2001, Omulandu gwomusindalandu gwooskola, omulandu gwokulanda omambo, omulandu gwiimaliwa yomahumithokomeho gooskola, Omishangwa omipe ngaashi ETSIP, NSSE, opoloholama dhokutalela po ooskola pashitopolwa, nopashigwana. Aanambelewa yelongo ayeke niinakugwanithwa yawo. linima mbika elelo lyoskola oli na okuyi tula momadhiladhilo uuna tali sindile oontengenekothaneko yiilongadhalwa yawo yokomuvo.

Omukalonkondopaleko: Elelo Iyoskola nali nkondopaleke aavali noowino tadhi opalele, opo ya vule okukwatha aanona mokugwanitha po iithigilwa, naya kale ya pewa ookopi dhomusindalongo gu Ii melongitho. Omusindalongo gwokulonga nogokukonakona osho wo omusholondo ndo gomadhina gomambo ge Ii melongitho, inagu kala oshiholekwa nando. Aavali naya pukululwe rnushika, opo ya kwathe aanona mondjila. Ayihe rnbika otayi ningwa mombepo yeiyambo, opo ku likolwe nokuhupithwe okanona.

Omukalotopolelathano: Eleloskola nali koleke ekwatathano ewanawa pokati kaavali noskola. Oskola tayi ningi iigongipukululo moka aavali taya gongala nokutopolelathana omayele keputudho Iyaanona mekwatathano noskola. Olundji ooskola moNamibia ohadhi ningi iigongi naavali moka aalongi taya gandya omauyelele yo aavali taya pulakene pwaahe na epulo nenge egwedhelo po, inashi kala ngaaka, aavali otaya imono yowala. Naya gongale taya gandja nokutopolelathana omayele nuunongo nayakwawo, opo omunona a tulwe pokati.
Omukalokuthombinga gwaavali naalongwa melongo: Omukalo nguka (LCA) inagu dheulilwa owala aalongi, ihe naavali wo oya pumbwa okufatululilwa pamuthika gwawo omukalo nguka omupe. Omalelo gooskola oge na okuhulitha po uukwatya mbuka wa thigululwa komukolonyeki.

Naalongi naya tule miilonga omukalo omupe ngoka gwa tala okanona oko oshitsa shopokati (LCE) naya kuthe ombinga opamwe naavali yawo.
Omukalotsomukumo: Aavali mboka ye Ii monkalo yoluhepo, nenge ye Ii komalyowalyowa noihaya vulu okwaadha kiigongi yaavali, opo yaka topolelathane omayele, naya kwathwe. Otashi vulika omulongi a kuthe onkatu opo a ka talelepo omagumbo gaanona taya limbilike nenge ye na oompumbwe dhowina (iilema pamadhiladhilo, iilema yomeho, iilema yomakutsi, oothigwa naanona ye Ii moluhepo). Oskola wo ohayi vulu okuninga ekwatathano nomuniilonga
gwonkalathano, Omutaleliskola gwawo, Kamusola gwoshikandjohogololo, opo ya kale haya gandja osheenditho shi thindikile aavali koskola opo ya ka tale iilonga yaanona yawo (omasiku gowina gaavali okutalela po).

Omukalo gwomakwatathano: Oskola nayi tote po omukalo omwaanawa gomakwatathano naavali, ngoka tagu opalele aavali yomoonkalo dha yooloka. Elaka lyOshiingilisa olyo Iyopambelewa, ihe itali imbi ombelelwa yoskola yi ninge omakwatathano naavali melaka ndyoka yo haya uvu (omalaka gopashigwana). Oondjila – mbali dhokukwatathana naavali: Okunyola ombapila, otashi vulu shi longe owala nomudhiingoloko gumwe, omanga Katimukupulwa pale (oRadio) hayi longo nawa momudhinoloko omukwawo. Shika osho tatu tala oondjila – mbali (two-way communication.)

Okutaamba ko onkalo moofamili: Oskola nayi simaneke onkalo yomomagumbo,
omithigululwakalo, ondjelemungundo, uukwamuhoko, oongundu nomuthika gwelongo niilongadhalwa mbyoka va kwatelela mo aavali.
Elongo neambidhidho Iyaakuluntu: Elongo lyaNamibia ohali ithanwa Elongo Iyaayehe “Education for All”, shika osha hala okutya, oopolohalama dhelongo Iyaayehe odha kwatela mo elongo Iyaanona okuza koshikunino sigo okoUnivesiti; Elongo Iyaakuluntu ya vule okulesha, okuyalula nokunyola, ndjika oyo wo ompite vaavali ya kuthe ombinga melongo ndika. Aanongo melongo lyaNamibia, yi itaala kutya elongo neilongo oshinima shonkalamwenyo, “long life learning”. Omalelo gooskola tashi pitile mOmbelewa yomutaleliskola naya tse aavali omukumo ya ye koskola vokulesha, okunyola nokuyalula opo ya wape okukwatha ooskola
dhawo.

Endiki Iyaavali: Uuna tashi vulika, oskola nayi kale yi na ongulu yomutumba, moka aavali haya gongala omasiku gu uthwa momvula kehe lumwe, nenge konima yoomvula mbali nenge ndatu shi ikwatelela ketalululo Iyomusindalandu, opo ya dheulwe shi na sha niinima ya gum a elongo, netulimiilonga lyomusindalandu netalululo lyomisindalongo. Shika otashi ya homateke okukutha ombinga melongo, paliko, pankalathano, pambepo , opo omunona a kale iihwa po notaka ninga omukwashigwana e shi okwiinekelwa. Aavali mbaka ya tsakaneka omikundu dhaanona dha faathana otaya gongala mongulu ndjika mokangundu kamwe taya topalelathana omadhiladhilo taya eta po omikalo omipu dhokupotokonona omikundu tadhi etwa kekoko Iyokanina. Eyopo nesiloshimpwiyu Iyongulu
ndjika nali kale oshinakugwanithwa shaavali, elelo lyoskola olyi Ii po owala tali wilike nokupupaleka, opo etungo Ii holoke po nuupu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here