Minista Hanse-Himarwa a popitha aakuluntusikola naaniikondo yelongo

0
93

Maria Namupala

ONAYENA – Minista yelongo, uunongo noohedhi Katrina Hanse-Himarwa Etine lya zi ko okwa popitha aalongi, aavali, aakuluntusikola oshowo aaniikondo ya pamba elongo, sha ningwa posekundeskola ya Nehale moshitopolwa shaShikoto.

Mepopitho lye minister okwa yelitha kutya petameko lomumvo uuministeli owali wa tokola tawu kala wa talelapo iitopolwa ayihe omulongoniine (14) noshitopolwa shoka oshiti-6 mwaayihe mbyoka ya talelwapo moshilongo, yo taya tsakanene yiikunde nkene yena okuhwepopeka iizemo yaalongwa pehulilo lyomumvo, nonkene ye na okuhumitha komeho elongo moshilongo.

Himarwa ta ti ohashi pula eitulemo lyaalongi, aalongwa oshowo aavali opo iizemo yaalongwa yi hwepopekwe, yo aalongwa ya kale ye na onkalamwenyo ya yela, molwaashoka oyo aaleli yokomongula noya pumbwa okutulwa mekandeka yi itule miilongwa yawo.
“Otwa gongala nena mpaka okukundathana nokutseya kutya omolwashike oosikola dhimwe hadhi mono iizemo ya nkundipala, notatu lalakanene okukwashilipaleka kutya iizemo oya lundululwa yo yi kale yi li hwepo, naashika otatu pondola owala uuna twa tula uukuni kumwe, notatu nana mepaya limwe onga tu li moshikondo shimwe notatu lalakanene uuwanawa waanona yetu,” Himarwa ta gwedha po ngaaka.

Himarwa ta gwedha po kutya aluhe iizemo ohayi lunduluka uuna ewiliko lyosikola lya nkondopala, nuuna ewiliko lya kala lya nkundipala ohashi kala oshidhigu okulundulula onkalo, molwaashoka iinyangadhalwa ayihe ohayi kala tayi ende kashona.
Okwa indile aalongiskola naalongi ya kwashilipaleke kutya oya gandja elongo kaanona, nokuhwepopeka iizemo poosikola dhawo, ta ti naya kwashilipaleke kutya oya gandja omapukululo ngaashi tashi vulika, nokukwatha aavali ya uveko elongo lyaanona yawo.
Okwa ti molwonkalo yopashimaliwa, okwa pula aalongi oshowo aakuluntuskola ya kale nokulongekidha iinyangadhalwa yomagongelo giimaliwa opo ya kwathe nokukandula po oompumbwe dhooskola dhawo, manga taya tala pamwe onkalo moshilongo tayi ti po ngaa hwepo.
Omukuluntu gwelongo moshitopolwa shoka Lameck Kafidi naye woo okwa li a mono ompito opo a popithe momutumba moka. Kafidi ta popi kutya oshitopolwa shawo osho shimwe shomiitopolwa mbyoka ya taalelwa komashongo ogendji, nagalwe otaga kateke ayihe yeende kolutenda ngaashi ya dhiladhila.

Mu gamwe ngoka a tothamo ongaashi okwaahena aalongi ya pyokoka, nomwaalu gwawo ogundji unene, dhimwe dhomoosikola onkene hadhi longelwa momapyali nokwati osha nika oshiponga unene pethimbo lyomvula.

“Omolwa woo onkalo yeliko lyoshilongo lyetu kwata oshetu thiminike opo twaa longekidhewe iinyangadhalwa yomaludhi ngaashi shito, naashika oshili onkwatayi kutse unene nonande tatu kambadhala mpaka naampeyaka,” Kafidi tati.

Okwa tsikileko tati okwa lopotwa woo omwaalu ogundji gwaanona taya ningi omategelelo moshitopolwa nonande taa pewa ngaa omalongo esiku nesiku, tati ekankameko lyoopoosa dhuulongi ndyoka lyeyapo natango olili eshongo enene kuyo.
Kakele komashongo ngoka Kafidi okwati onkene taya kambadhala opo ya tsikile okugandja elongo, oshitopolwa shoka osho shimwe shomiitopolwa mbyoka hayi kangele ayihe moshilongo naaluhe ohashi shi enditha nawa miizemo yondondo onti10 no 12 pehulilo lyomumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here