NWR a tyapula esiku lyokanona okaAfrica pamwe naasindani yetotwahokololo

0
34

Staff Reporter

WINDHJOEK – Mokudhimbulukwa esiku lyokanona okaAfrica, ehangano lyayama kepangelo lyedhina Namibia Wildlife Resorts (NWR) olya li lya tokola lyi ninge ethigathano lyetotwahokololo kaanona yondondo 7 moshitopolwa shaKhomas, moka ya li ya pulwa ya shange etotwahokololo lyi li kohi yoshipalanyolo “esimano lyuupashiyoni kuNamibia.” Momatotwahokololo ngoka ga li ga thiki koNWR, omukuluntu gwoNWR Zelna Hengari okwa li a tokola a pe aanasikola 15, ndele kaye shi omulongo ngaashi osho sha li shin a okukala petameko , ompito yoku ka talela po oHardap Resort. Mehuliloshiwike twa zi, aalongwa ye li 13 oya li ya molweendo nduka lu na ongushu moonkalamwenyo dhawo.

Opo ku gandjwe ompito opo aasindani ya kuthe mo oshindji molweeendo nduka, NWR okwa li a manga uukuni kumwe naEduVentures ndjoka ya pyokoka mokugandja uupashiyoni wu na sha nomudhingoloko moNamiba. Momasiku sho ga li 16 Juni, aanasikolaoya li yi ilongo esimano lyobiodivesrsity, oshikondo shuupashiyoni nankene hashi ya gumu.

Maria Johannes, ngoka e li omukuluntu melongo lyomudhingoloko moEduventures, okwa li a gandja omadhewo kaalongwa ngoka tage ya nongelitha esimano lyokutakamitha omidhingoloko dhawo. “Ondi na eitaalo lya kola kutya konima yootundi ndhika, aalongwa otaya ka simaneka omidhingoloko dhawo. Ondi na etimaumbwile ndika kutya sho taya ka shuna komagumbo gawo nokoosikola, otaya ka tula miilonga ontseyo ndjoka ya likola mpaka,” Johannes ta ti.

Mufaro Njabulo Nesongano, ngoka e li omukuluntu gwomakwatathano gwa-NWR, okwa li a pandula oosikola dhomoWindhoek ndhoka dha li dha kutha ombinga methigathano ndika. “Otu shi wete lela kutya ompito ndjika oya pumbwa oku andjagakanekwa noshilongo ashihe. Edhilaadhilo lyetu okukwatela mo oosikola odhindji omvula tayi ya sho tatu ka ya molweendo nduka.
Otwa li tu uvite uuntsa molwongushu yiinyolwa mbyoka twa li twa pewa osho wo wo eyamukulo ndyoka twa li twa pewa kaalongwa kombinga yolweendo nduka.

Osha li wo oshikumithi oku uva kutya maakuthimbinga ayehe mbaka 13 kapwa li pe na nando ogumwe a li a enda ko nale koHardap Resort. Shika oshe tu ulukila kutya omolwashike opolohalama ndjika twa pumbwa okutsikila nayo.”

Onga omutse omunene metotepo lyoEnvioroKidz ndjoka oyo ya gandja eyambidhidho lyoshimaliwa kolweendo nduka, Hengari okwa li a nyanyukwa okumona aasindani mesiku lyokanona okaAfrica.

“Petameko kakwa li ndi na okuya ko, ashike nando ongawo, konima sho nda mono omafano kembo lyetu lyomakwatathano gopaintaneta, onda li ndi wete ndi na oshinakugwanithwa shokuya ndi ke ya popithe niitya yontumba yoku ya tsa omukumo oshoka oyo aaleli yetu yokomongula,” ta ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here