Oombotsotso naafuthi ihaya tila we uuyapuki wongeleka

0
35

Maria Namupala

ONIIPA – Iiningwanima ya nika uufuthi, uukokoloshi mwa kwatelwa omadhipago niikulumuna yilwe oyi li tayi indjipala poongeleka nenge tayi ningilwa aantu ngele taya zi komahala gomagongalelo gongeleka. Aakolokoshi naafuthi inaa ti la we uuyapuki wongeleka, ngaashi sha kala nale kutya mongeleka ihamuyakwa no ihamuningilwa uukolokoshi.

Oshiningwanima oshitalala osho shoka sha ningwa oshiwike shika kOupumako ELCIN hoka ookalyamupombo yiitele moshinganga shegongalo nokuyaka oN$40 000 koomuma, oolaptopa mbali dhongushu i thike poN$10 000, eshina lyokuulika omathano lyongushu yoN$6000. Sigo ompaka ina pu kwatwa nande ogumwe, yo ishewe iinima mbyoka ya yakwa ina yi monika.

Omwedhi ogo tuu nguka Titus Kaluvi, omulumentu gwoomvula 28, okwa dhengwa nokudhipagelwa mongeleka kegongalo lyaSt. Marry kOdibo, ethimbo yali ye na ohungi yaagundjuka.

Aantu oyendji yokoongelka dha yooloka, mwa kwatelwa ndhoka dhopamithigululwakalo niiveva, oya lopotwa moWindhoek ya yugwilwa iinima yowo poompagiila dhoondjila kaafuthi uuna ta yazi koongeleka, unene uusiku. Aasita yamwe otaku hokololwa ya dhengwa nokuli komalutu kaakolokoshi mbaka. Aakolokoshi oyo tuu mbaka anuwa ohaya vulu okushindula omiyelo nokuiteyela moongeleka nando omukale muna aantu yeli momagalikano.

Oshinima shika shiipumbuluma tayi ningilwa pomahala gongeleka otashi limbilike oshoka monakuziwa ongeleka oya li ya talika ko onga ehala lyegameno, unene tuu ngele omuntu ewete omwenyo gwe guli moshiponga. Oyendje
Omuwilikimbiisofi mongerki onkwaevangeli paLuther Dr Shukutaamba Nambala, okwa yelitha kutya omolwa ompumbwe monakuziwa oongeleka ina dhi kala naanaa hadhi tonatelwa.

“Ohatu kala owala tu na aagameni yomaliko nenge aapolisi uuna yiithanwa owina piituthi yontumba noyongandi. Ashike, oshili oshinakugwanithwa shomagongalo gogene ga kwashilipaleke kutya egameno lyaantu oshowo omaliko gongeleka oga gamenenwa po,” Nambala ta ti.

Omumbisofi ta tsikile ko ta ti kapu na ontonkolwa ya pitithwa kewilikongerki ndjoka tayi popi egameno poongeleka, ashike omagongalo ogendji ngoka giitumba ohaga kongo aagameni yomaliko. Ashike ha kehe egongalo tali vulu okukala li na aatonateli ethimbo alihe molwaashoka aaniilonga pongeleka ohaya futwa iimaliwa tayi zi miiketha yegongalo, go omagongalo ogedji oha ga mono iiyemo iishona nonkondo.

“Okutala muule washo otashi nyengathana ngele omuntu oto dhiladhila Nongele pongelka oweeta po omugameni gomaliko nenge omupolisi a keelela po eta pu holoka omapiyagano nomaipumomumwe nena, omuntu ngono oheki ipopila nondjembo nenge noshilwitho nenge ongiini, notashi ka talika ko shafa shike? Opuna iinima oyindji ya pumbwa okutalika mule ngele otashi ya kegameno pomahala goongeleka moshilongo shetu,” Nambala ta tothamo ngaaka.

Nambala ta ti egameno lyaantu oli li woo pombanda kuKalunga ngoka e wete ayihe mbyoka yomeholamo.
Omusita nokuli omutoolinkundana goshifo shOmukwetu Tomas Uushona, okwa popi kutya egameno uunene moongeleka dhawo dha ELCIN, eshongo unene.

“Okutala egameno moongeleka dhetu otali tilitha molwaashoka aantu ngele ta yeya moongeleka ihaya hadhwa, nonande yamwe haya kala yena iilwitho notaya vulu okuponokelathana melongeloKalunga, aantu yamwe aayihupuli notaya vulu okulonga shaashoka,” Uushona tati ngaaka.

Omusita gongeleka ompe, yaandhoka hadhi pandula, Grace Flavour okwa yelitya kutya yo ohaya kala naakwatheli pethimbo lyomalongelokalunga gawo nongele oya longekidha omauvitho guusiku ohaya tseyithile mboka yena iihauto opo ya thindikile mboka yokomalupadhi komagumbo, yo mboka yaahena iiyenditho koondjila dhawo yeende moongundu opo kaaya piyaganekwe.

Tati egameno lyawo olili ashike momudhingoloko gongeleka, nuuna ta yayi komagumbo iilongitho yawo naayihe ohayeyi faalele komagumbo yo taye yi galula esiku lya landula opo kaayi yakwemo, yo yi kale ya gamenwa ethimbo alihe.

Flavour ta yelitha kutya poompito odhindji pomagongalelo gawo ohaya tsakaneke aantu tayeya momahala gawo ya longitha nayi iikolitha yo yamwe ohaya kala ya humbata omakende giikolitha, kakele yamwe uuna ya popiwa nayo okwati ohaya shuna yo yamwe ohaya kuutumba noku pulakena, ta ti ihaya mono omapiyagano olundji.

Anna Nghifitikeko omusita mongeleka yaAnglican ya ST Mary Odibo hoka kwa dhipagelwa omugundjuka Kalulvi okwa ti onkalo ya talela ongeleka ota yi yemateke.

Nghifitikeko ta ti yo olundji poongeleka dhawo ohaya kala ye na aagameni nenge iilyo yelyenge lyiimanga kumwe mokukondjitha iimbuluma, ashike uuna owala puna iituthi iinene.

“Omagongalo ogendji omolwa egameno lyomaliko oga tula omiyelo dhawo iitenda ya kola mbyoka itaayi vulu okundonyonya, nopuna ooalalama kwaamboka yiitumba, noosafe dhawo odha tungilwa momakuma moka itaamu vulu okuyiwa koongangala. Onkene kaye na unene uumbanda megameno, noya tala aluhe pombanda mpoka opo puna omugameni omunene,” Nghifitikeko ta popi ngaaka.

Omupopiliko gopolisi moshilongo Kauna Shikwambi okwa ti opolisi oyi lile po okugamena aakwashigwana ayehe, nokape na ompango noveta ndjoka ya pitika opo oongeleka dhi kale dha gamenwa kopolisi, shiikalekelwa. Ta yelitha kutya oongeleka odha talikako onga oongeshefa nenge iikondo yopaumwene, onkene oyo yene yena uuthemba okukonga mboka taya tonatele omahala nomaliko ga mo yene.

Nonande a popi ndhoka Shikwambi okwa yelitha woo kutya o uuna opolisi ya tseyithilwa nenge ya pulwa ya gamene poshituthi shontumba ohaye shi ningi noomwenyo dha yela, nongele oya ithanwa pokuma kutya opehala lyongeleka puna omainyengo taga limbilike ohaya holoka mbala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here