Nkene omiti dhopamuthigululwakalo tadhi vulu okudhana onkandangala muunamiti

0
57

Jean-Benoit Falisse naSerena Masino

Omaipumomumwe ihaga thigi ko oshikondo shuundjolowele. Okuza koAfghanistan sigo okoDemocratic Republic of Congo, oshilanduli shonkalo yiita osho wo okutengaatenga kwepangelo kombinga yomayakulo guundjolowele oshi iwetikile.
Shika osho wu wete kutya okutalulula oshikondo shika hashi gandja omayakulo guundjolowele oshinima sha simana konima yiita nomakuyunguto ye ya pehulilo moshitopolwa shontumba nenge shongandi komahangano ngoka haga gandja omayakulo gawo oshali osho wo komapangelo giilongo mbyoka tayi zi miita.

Omalunduluko ngaka olundji ohaga tulwa miilonga taku longithwa omukalo gwoWorld Health Organisation. Shika osha menena omidhi muuleli nokulela; okugandja omayakulo guundjolowele pamukalo gwoshimaliwa; aanambelewa yuundjolowele; iikwa niipangitho yopaunamiti; uuyelele nomapekaapeko; osho wo egandjo lyomayakulo. Omukalo ngoka hagu longithwa mokutula iipambu mbiika yi li ihamano miilonga, osho wo okumona kutya oshinipo tashi ya tango, ogwi ikwatelela komukalo gwokutalela kehe oshiningwanima montalelo yi ili.Ashike olundji ohamu kala mu na sha sha faula moshinima shika: Euveko lyomiti dha yooloka dhopamithigululwakalo.

Elongitho lyomiti dhopamithigululwakalo odha andjagana nuuyuni. Olundji ohadhi longithwa oshita naandhoka dopashinanena. Ehangano lyi na sha nuundjolowele muuyuni, World Health Organisation otali tengeneke kutya konyala oopelesenada omi-80 dhaantu moAfrica ohadhi longitha omiti dhopamuthigululwakalo.

Momapekaapeko omape ngoka ga ningwa po, otwa tala kuBurundi tu tale kutya oshike tashi vulu okwiilongwa pekwatathano pokati koonganga dhopamuthigululwakalo noshikondo shuundjolowele shepangelo, miitopolwa mbyoka ya za miita.

Omapekaapeko getu otaga lwitha eitaalo kutya aantu mboka haya longitha omiti dhopamuthigululwakalo oye na elongo lya nkundipala nenge oya hepa ye vulike kwaamboka haya longitha omiti dhopashinanena. Nonando tapu ulike kutya natango onkene ngaa pe na etindo okuza koondohotola yamwe naaapangi, opwa kala pe na wo oompito mpoka oondohotola ndhika hadhi longele kumwe.

Notashi gandja kutya omakwatathano ngaka otaga kwathele miilongo moka mu na omayakulo gonkalo yuundjolowele taga nana nondatu.
Omikalo dhegandjo lyuundjolowele dhaBurundi odho dhimwe dhi na uudhigu konima yiita: Iikwa niipangitho iihwepo ngashingeyi ashike oonzo dhaantu onkene tadhi shongola, eandjaganeko lyomiti, osho wo omapekapeko oyo yimwe yomomashongo ngoka ga taalela oshilongo konima yiita yopashigwana. Nonando ongawo oshilongo oshi na omulandu gwopaveta gwoonganga dhopamuthigululwakalo.
Momapekaapeko getu otwa gongela uudhindoli wetu mboka wa kwatele mo omagumbo ge vule po6500 nomapulaapulo ga pulwa aakalekipo yuundjolowele kuumbangalantu woshilongo, koshitopolwa shaGihofi.

Omapekaapeko getu oga mona iinima yi li iyali. Shotango osho enkondopeko gomapekaapeko ga za ko nale ngoka taga ulike kutya aavu ohaya lunduluka okuza kiipangelo nokupangwa koonganga dhopamuthigululwakalo nenge kiipangelo yopamuthigululwakalo okuya kiipangelo yanakanena.

Ohaya kongo uuhaku kiipangelo kuuvu wawo wumwe. Ashike uuna inaaya aluka, unenene tuu kuuwehame mboka ye wete wa fa wopambepo nenge wu na sha nomuuluyi, ohaya hogolola oku ka pangwa koonganga. Shika omolwa etompelo ndika kutya olundji epango lyopamuthigululwakalo ohali kwatele mo iitopolwa yopambepo noyomuuluyi mepango.

Ashike oshitiyali, otwa mono kutya omukaloitaalo gwoondohotola naapangi ogu li inaagu itaala moshinima shimwe ashike. Oyendji oya tindi thiluthilu kehe omukalo gwokupanga gwaashi gwopashinanena. Ashike opwa li oompito dhimwe moka pwa kala okutuminathana aavu.
Omayele getu ogo ngaka kutya oshi na okukala oshipu opo ku itaambathanwe metonatelo lyoompango pokati koondohotola dhopashinanena naaniimbondi (mboka oyo ya fa ya tambulwa ko unene shi vulithe aayakuli yalwe), moonkalo ndhoka dhi shiwike hadhi pangwa taku longitha iihemba yontumba.

Omakwatathano ngaka oga eta iinima yilwe yi na sha nomaitaalo puuwayela. Shika osha kwatela mo oonganga ngele odhi na tuu ehalo notadhi vulu okulombwela aavu ya ye koshipangelo uuna ye wete kutya uunkundi wawo owa pumbwa ekwatho lyopaunamiti meendelelo. Oshiholelwa ongaashi oMalaria.

Tatu gwedha ko wo kutya, opwa kala uupyakadhi mboka olundji aavu haya holeke nenge taya gandja uuyelele waa shi woshili kutya oya longitha omiti dhopamuthigululwakalo oshoka oye na uumbanda kutya oondohotola naapangi itaya tsu kumwe nadho. Shika osha humbata oshiponga kutya otashi vulu okunkundipaleka omiti.

Ope na iitopolwa yimwepo mpoka oonganga tadhi vulu okuthitika omwaka gwomiti dhoshinanena sho taya gandja eyakulo niihemba. Shika osha kwatela mo epango lyomikithi ndhoka hadhi ehama ethimbo nuule ngaashi omukithi gwosuuka, osho wo okukutha ombinga mokutaambathana aavu.

Oshitopolwa oshikwawo osho shika kutya, unene tuu miilongo mbyoka opo ya zi miita- uuwehame womomadhilaadhilo. Miilongo mbyoka iithigona, uuwehame womomutse ihawu pangwa naanaa nonkene wu li tawu gandja uudhigu kiitopolwa mbika.
Iilongo mbyoka ya za miita oyi na ondjokonona yomiyonena. Yo oyi na wo aantu oyendji ya tuuka komalukalwa gawo nenge mboka ya li ya tuuka ko nale, naakwashigwana yawo onkene ya kolota egameno lyopaumwene. Onkene opwa pumbwa eyambidhidho lya kola lyopamadhilaadhilo. Mpaka oonganga otadhi vulu okugandja eyakulo ndika.

Omapekaapeko getu otaga ulike kutya edhanonkandangala lyeyambidhidho lyopamadhilaadhilo nolyopambepo otali vulu okukalekwa po, osho wo oku ya pa uunongo kombinga yomikithi dhaa shi dhomuuluyi.

Iitopolwa oyindji natango onkene ngaa ya pumbwa okupekaapeka nosha yela kutya embwalangandjo ndika lyomiti dhopamuthigululwakalo otali tula po omudhingoloko ngoka omudhigu okuuva ko.
Osha yela kutya epango lyopamuthigululwakalo ongudhi ya kola mokukonga omikalo dhuundjolowele miilongo oyindji. Shika itashi ka lunduluka mbala onkene osha simana oku shi taamba ko nokukonaakona kutya opo shi longe nawa ongele taku longithwa omukalo gwa tya ngiini.

Shika osha kwatela mo omikalo ndhoka tadhi gwedhele uunongo woondokotola naapangi kombinga yomiti dhopamuthigululwakalo miilongo yawo. Shika otashi ya pitike opo ya vule okuwilika epango mpoka ye na okutaambathana aavu, unenene tuu shi na sha nuundjolowele womuuluyi nenge omikithi ndhoka hadhi vulu okupangwa taku longithwa iihemba.
Jean-Benoit Falisse omugandji guunonango nomupekaapeki moshikondo shoEconomics noQuantitative Methods koUnivesiti yaWestminster.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here