Okulanditha evi shaa li paveta naku thelwe okalambo

0
36

Eikwatopomutima lyepangelo shi na sha nelanditho lyevi lyopamuthigululwakalo, naashoka ya li ya ningi omapekaapeko opo yaa thige emanya lya londa kekwawo, otashi ulike kutya epangelo lwahugunina otali pulakene komaupyakadhi gaantu. Aaniimaliwa oya kala ethimbo nuule taya landa evi lyopamuthigululwakalo, nolundji ohaye shi ningi taya gandja oombumbo kaaleli yopamuthigululwakalo, yo taya kala ye na evi enene, noku li tula momankolo onga evi lyawo lyopaumwene.

Oofuto ndhoka hadhi pewa ooyene yomikunda nenge omalenga ohadhi kala dhi li pevi shimwe to nyengwa, nodhi li pevi nayi okuyelekanitha nongushu yevi. Shoka kashi li paveta moNamibia.

Okokutya tuu natango ohashi yugu aanamikunda oyendji mboka ya hepa uulithilo wiimuna yawo, nomoompito dhimwe wo iiyimati yomokuti niihemba ihaye ke yi mona we, osho wo omeya gogenegene.

Ope na etompelo sho evi lyaayehe, ano ndyoka lyopamuthigululwakalo lyi li momake gepangelo na itali vulu okulandithwa po koohandimwe.Etompelo limwe olyo ndika kutya ope na aantu oyendji mboka ye na uuhupilo wawo wi ikolelela mevi ndika.

Omagumbo momikunda ogi ikolelela miihwa mbika okumona iiti yokudhika omagumbo, iigunda yiimuna yawo, uunapelo, osho wo yilwe. Uuna evi lya tulwa menkolo nokutendwa ko, ohashi piyaganeke onkalamwenyo yaantu mboka yi ikolelela mevi moka opo ya hupe. Nokweenda ngashingeyi okuza komukunda gumwe okuya komukwawo ohashi ningi oshidhigu omolwa oondahalate dhaambaka dha kambakana yo taya ti inaya hala momankolo gawo tamu endwa.

Omalelo gopamuthigululwakalo oga pitikwa ashike okugandja evi lya gwana epya moka aanegumbo taya vulu okulima. Ashike aantu oyendji mboka ya fuka ohaya pula omavi omanenene ya kale noofaalama dhawo mevi lyaayehe. Epangelo ngashingeyi olya pumbwa okutamaneka mboka taya iyadha taya kayula onyanga moshinima shika.Ngele elanditho lyevi lyaayehe itali hulithwa po, nena masiku hamale otatu ki iyadha mwaa na we evi lyaayehe miitopolwa yokonooli yoshilongo moka tamu napa iimuna yawo osho wo okulima nokwiipalutha. Oofamili odhindji odha kuthwa kumwe koshinima shika shelanditho lyevi, noontamanana dhakehe esiku kombinga yevi odhi li dha vuka. Ethimbo olya thikana epangelo lyi kuthe ko oongaku lyo lyi geele mboka taya kayula onyanga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here