Alina Shipanga oye omukulupe dingi moLüderitz

0
918
Omunamido di li 79 Alina Shipanga (pokati) oye a findana po epapa, lomukainhu dingi mefiyafano olo la li la kufwa ombinga kovakulupe. Kolulyo laye lela Okaadona kotete Maira Ndimwedi, omanga kolumosho lela Selama Daniel oo amona epapa lo Miss Photogenic, olo hali findanwa po kwaawo hadi momafano a yukilila pyoo. Konima Miss Personality, Nangula Daniel, Kaadona owo e na oukwatya tawu nane ovanhu.

Tuulikki Abraham

LüDERITZ – Omunamido di li 79 Alina Shipanga oye a findana po epapa, lomukainhu dingi mefiyafano olo la li la kufwa ombinga kovakulupe ovo ve na omido da konda 63, la li mosaala yaBenguela moLüderitz mehuliloshivike la ya.
Mee Shipanga oye a findanapo Epapa eli lOukadona Dingi moLüderitz, ta shikulwa kuMaria Ndimwedi, Okaadona kotete, ile First Princess, naMaria Manuel e ya omutivali, ilo Second Pricess.

Kaadona owo e na oukwatya tawu nane ovanhu, ile Miss Personality, oye Nangula Daniel, yee Selama Daniel ta yaukamo nepapa lo Miss Photogenic, olo hali findanwa po kwaawo hadi momafano a yukilila pyoo.

Omukwateli komesho moku unganeka oshiindingili eshi Victoria Wilson, okwa tumbula kutya yee opamwe novakwaneongalo ve li va heyali meongalo laExodus mOngerki ya-ELCRN moLüderitz ova unganeka va ninge efiyafano eli tali ufanwa ELCRN Beauty Peagent, nelalakano lokuongela oshimaliwa, ku dule okumanifwa etungo longeleka meongalo laExodus moLüderitz.

Ovakainhu va fika po10 veedula da konda po 63 ova li va kufa ombinga mefiyfano eli. Aveshe ovo va li v akufa ombinga ovo Selma
Daniels Lydia Mukapuli, Alina Shipanga, Nangura Daniel, Elly Boois, Erika Forbes, Lovisa Hambuda, Magdalena Shuudeni, Maria Manuel na Maria Ndimwedi.

Shipanga, nakuyangata po epapa eli ota ti okwa pandula neenghono eshi a finda epapa eli la ningwa nelalakano okumanifa etungo longeleka.

“Kanda li nde shi teelela ohandi pandula Tate Kalunga eshi a ningi lange, ndi toole po efindano loludi eli.
Onda pandula yoo komaano oo nda findana mahapu, onda findana yoo noshimaliwa osho ndafanek hatu ke shi lya po konhele yokulya nomanwino pamwe nomuholike wange omukulupe omukwetu novatekulu vetu,” MeeShipanga osho a tumbula nelimemesho.
Mee Shipnga, okwa indila ovakulupe aveshe ngee omodoolopa yaLüderitz ile omoshilongo ashishe va kale hava kufa ombinga momafiyafano oludi eli lomalihafifo ngee taa holoka.

“Nande tu li ovakulupe nafye yoo otwa pumbwa okuhafifa. Kuvakwetu ovo twa li twa kufa ombinga mefiyafano eli, ondiwete otwa hafela pamwe. Nena aame nda findana mongula oove to findana yoo.

Okwa li tu na okukala ovakainhu ve li 19 hatu kufa ombinga, ndele vamwe ova ka shuna monima, eemhito di li ngaha hado nande doku efiwa. Kwaasho sha ongelwa po, ondi wete kutya otashi ka weda ko ngoo ketungo longeleka yetu oyo twe lipyakidila nayo okumanifa. Onghene onda pandula unene keunganeko lefiyafano loludi eli,” Mee Shipanga osho a tumbula.
Omuunganeki wefiyafano eli Victoria Wilson okwa pandula unene aveshe ovo va li va kufa ombinga moku unganeka efiyafano eli.
Ota ti efiyafano ola enda nawa lela. Ta ti efiyafano ola ningwa nelalakano okumona oshimaliwa, kumanifwe etungo longeleka ya-ELCRN moLüderitz.

Okwa pandula aveshe ovo va yambidida opo efiyafano li dule okupita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here