Omutumba gwevi gopashigwana ogwa eta ko omayulu

0
30

Maria Namupala

ONDANGWA – Konyala omukundu gwevi ogwa guma aakwashigwana oyendji moshilongo, nomolwa omuumba gwevi omutiyali ngoka gwa thaanekwa gu kale ko muKotomba nuumvo, oyendji oya holola kutya, opwa pumbwa okutotwa omilandu nooveta dha kola kombinga yevi. Omutumba nguka gopashigwana omutiyali, gwa landula omutumba gotango gwa ningilwe mo 1991, nonande gwali guna okukalako omumvo gwaziko, ogwali gwa lundululwa molwa omatompelo gontumba nogongandi, nogwa thanekwa gu kaleko moshiwike shotango sha Kotomba moWindhoek.
Moonkundathana ndhoka Kundana aningi naantu ya yooloka yaza monooli yoshilongo, oyendji oya holola yena ehalo nondjuulukwe okukutha ombinga momutumba ngoka, yo ya gandje omathaaneko gawo ga nkene omukundu gwevi na yilwe tayi vulu oku kandulwapo.
Omunafaalama Peter Gabriel okwa popi kutya nonande ya taalelwa komashongo ogendji oyena omukumo kutya omikundu adhihe odhina okwaadha ehulilo konima yomutumba ngoka, tati oya hala opo ku talike oveta yekuthepo lyoondhalate ndhoka dhaali paveta dhi endelelekwe, molwaashoka ngaashingeyi ohashi pula ondjila onde, tati aantu oyendji otayii kuthile omavi omolwa ooveta ndhoka dha ngozonoka noonkondo.

Tati napu tulwe ooveta dha ngambeka iipambu iinene yomavi, komatompelo ngoka agandja kutya aantu yamwe oyena unene omavi omanene nogendji komahala ga yooloka omanga yamwe inaayiilikolela nenge oshipambu shimwe shevi, nknande ya kambadhala ngaashi taya vulu oya hulile muunyengwi noyiiyadha yeli pomake yafa oonkanko.
Omutse goshilongo omundohotola Hage Geingob omasiku ga ziko okwali a yelitha kutya momutumba ngoka okwa tegelelwa aaniikondo ya yooloka oshowo oohandimwe, yekiikunde kombinga yevi, moka woo ali a yelitha kutya oya hala ekuthombinga lyaakwashigwana momutumba ngoka.

Geingob okwali ayelitha kutya omutumba ngoka otagu ka tala kombinga komitungilo dhevi, oshowo oompata kombinga yelanditho lyevi na yilwe mbyokaq tayi ka etwa puuyelele kwaamboka taya ka kutha ombinga.

Iita Reinhold okwa holola kutya otaya lalakanene opo ando momutumba moka mu ka kundathanwe eendeleleko lyooveta ndhoka dhi nasha nomaipumomumwe, “okwa konekwa kutya momikunda moka aantu kayena ombili, omolwa omukundu gwevi, shoka woo sheeta oontamanana, naantu oyendji otayii kuthile evi kakele oomilandu nooveta ohadhi ende kashona,” ta ti popi ngaaka.
Reinhold okwa yelitha woo kutya oya hala nokuhalelela ando momutumba moka mukiikundwe woo ekuthombinga lyopolisi yoshilongo li nkondopekwe ngele tashiya komikundu dhomavi, molwaashoka oye wete kutya omalelo gopamuthigululwakalo ogo ageke, itaga pondolasha okukandulapo omikundu dhomavi momidhingoloko dhawo ogo ageke.

Yamwe yomaagundjuka mboka ya tula uukuni kumwe omolwa omutumba ngoka, oya holola kutya osha pumbiwa opo momutumba mukiikundwe kombinga oondando dhomavi, taya popi ya tala koondando ndhoka hadhi pulwa opo omuntu iimonene oshipambu shevi.
“Otashi yemateke noonkondo okutala aaNamibia yeli moshilongo shawo kakele kayena omavi, otwa hala opo kehe gumwe a kale ena oshipambu shevi, go omavi naga landithwe kombiliha, opo kehe omuntu iimonene evi ye a kale ena olukalwa pamwe naapambele ye, molwaashoka atuhe otuna uuthemba wevi kaashina kutya omuyamba nenge omuthigona, atuhe otwa hala evi ngaashi nana hatu hogolola” taya popi ngaaka.

Oya gwedhapo kutya omatulululo moofaalama inaga kala owala goohashike shalye, nenge goontumba noongandi ashike naga tale oombinga adhihe, taya gwedhapo kutya evi nail topolelwe ayehe no shit hike pamwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here