Ondando yomahooli ya yaga unene aanooli

0
66
Aanooli taya ka futa oshindji … Ondando yomahooli oya ya pombanda, moka mboka haya zi kiitopolwa yokonooli taya ka futa ondilo omahooli ngoka taga zi koWalvis Bay neshina lyokolutenda sigo omOndangwa. Mefano otamu monika ootenga dhomahooli pomahala ga yooloka monooli yoshilongo. (Efano: Nampa)

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Etseyitho lyiigwedhela yoondando dhomahooli ndyoka lya ningwa omasiku ngaka otali kaguma unene mboka haya zi kiitopolwa yokonooli, mboka okuza oshiwike shika mEtitatu ya tameke okufuta konyala oosenda 10 dhi vule aantu yalwe ayehe moshilongo. Egwedhelo ndika lya ningwa mEtitatu itali ka guma nando mboka ye li moWalvis Bay. Omagwedhelo ngaka oga unduka ko omolwa etalulululo lyoondjila dheshina lyokolutenda dhaTrans Namib nomahala goku andjaganekela omahooli ndjoka ngashiingeyi yi na Ondangwa onga ehala lyokwaandjagakaneka omahooli koondoolopa dhilwe monooli yoshilongo.

Monale, omahooli oga li haga zi koWalvis Bay gu uka moTsumeb, moka omo ga li haga zi okuya koondoolopa oonkwawo moshilongo.
Oshizemo osho shika kutya oondoolopa adhihe ndhoka tadhi ka mona omahooli ngoka ga za koWalvis Bay neshina lyokolutenda taga pitile mOndangwa otadhi ka kotha oosenda 20 dhi vule poonkwao moliitela yopetrol, omanga odiesel tayi ka kotha iithilinga 19 yi vulithe oonkwao moliitela yimwe.

Kehe gumwe ngoka e li meni lyoshilongo- kakele kwaamboka taya mono omahooli gawo okuza koWalvis nokOndangwa, otaya ka gwedha ko ashike oosenda 10 moliitela yimwe yopetrol, noseenda 10 natango moliitela yodiesel.

“Ondangwa oya li yu ulikwa onga ondoolopa yokutula oondando muApilili, noondando ndhika odha londo okufala omahooli kOndangwa taku longithwa olutenda, okuza kombaye ondando oya li ya lundululwa koondando ndhoka dhaTsumeb, moka oondoolopa adhihe dhokonooli dha li hadhi mono omahooli gadho,” Minista gwiikwankondo Tom Alweendo ta ti ngaaka.

TransNamiba okwa li wo a pula nokwa pewa kepangelo a gwedhele oondando dhe dhokuhumbata omahooli. Alwendo ta ti oondando dha Trans Namib dhokuhumbata ehwata lyomahooli inadhi gwedhelwa okuza mo 2015, naTrans Namib okwa li i indile egwedhelo tali tsu kumwe negwedhelo lyoondando dhilwe dhokumumvo ya vule okugwanitha po iilonga yawo yoku andjagakaneka omahooli koondoolopa oshilongo ashihe.

Uuministeli owa li wa ndhindhilike kutya ondando yoku eta omahooli moshilongo yaJuni oya li pombanda noonkondo naamboka haya landa omahooli okuza pondje yoshilongo oya li taya futu shi vulithe shoka taya mono moopomba moshilongo.

“Omathimbo oga dhigupala, tse natu dhimbulukweni kutya ondando yomahooli oyo shikwete po meliko lyuuyuni, moka ihayi gumu ashike aaniiyenditho, ashike ohayi gumu konyala kehe oshitopolwa shonkalamwenyo yetu, okuza kiikulya, sigo okondando yuutekete woondhila. Juni okwa li a mono ondando yomahooli ga dhindwa ya londa yi vule US$85 mondoloma naalandi yomahooli oyo ya li oyo ya tsikwa uudhigu mbuka, uuministeli tawu ti ngaaka.

Otashi ulike wo kutya omapingakanitho godolla yaAmerica naNamibia kaga li nawa muJuni.
Onkundana ombwaanawa kaalandi oyo ndjika kutya nonando omahooli ge na ondilo ngaaka, onkene ngaa natango ondando yomahooli poopomba tayi nuwa omeya, oshoka ondando ndjika ohayi kala pevi molwaNational Energy Fund ngoka ha kwathele mo ku yi futa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here