Uunkulungu woontungwa owu li uuyuni awuhe

0
31
Aakiitu Aanamibia ya za koNcumcara Community Forest taya tungu oontungwa dhawo.

Desie Heita

WINDHOEK – Kashi shi ashike moNamibia, nomiilongo yilwe yaAfrica moka aakulukadhi haya ningi oontungwa dhomalwaala ga tsa nawa tadhi longithwa onga iiyaha, iikwatela nokupungula nenge yokufuula. Aakiintu muuyuni oya kala nokutunga oontungwa uule woomvula omayovi nonkene natango taya tsikile noku shi ninga. Ngele owa tala koontungwa dha tungwa kaakiintu moCalifornia, moshitopolwa shAmerica moka oontungwa natango tadhi tsikile nokutungwa, oto ipula kutya oontungwa odha ndulukwa po kaakiintu Aanamibia. Ashike shi ikwatelela komutseyi kapyoko gwoontungwa dhaAmerica Sherrie Smit moAmerica oontungwa odha dhingoloka onkalamwenyo. Onkalathano, onkalamwenyo yesiku kehe, oshiyuma osho shimwe shoka wa li wa pumbwa muuhupilo moomvula dha ka dhilongela.

Ferri ta ti oontungwa okwa li dha simana noonkondo maakalimo yotango yaAmerica mboka ya li ya kala moCalifornia, noya kala nokulonga oontungwa uule woomvula omayovi dhi na omalwaala ga yooloka nomitungilo dha yooloka.

Mokalifornia oontungwa okwa li hadhi longithwa okuhuga oohi, okugongela, okulongithwa piituthi, osho wo okulandithwa po kaantu yalwe. Oontungwa dhimwe odha tungwa nawa pamukalo ngoka tadhi vulu okuhumbata omeya. Kakele kiitopolwa yimwe yi na ombuga muumbugantuzilo waCalifornia, oshitopolwa shika kashi na evi lyo opalela oombiga, sho osho oontungwa dha li dha simana kaakalimo yotango yaCalifornia uule woomvula omayovi. Pamuthigululwakalo aakiintu oyo ya li aatungi yoontungwa.

Ngiika shoka sha yooloka koontungwa dhaCalifornia osho shoka haya longitha oku eta po oontungwa ndhika.
Ohaya longitha oombungu, ndhoka hadhi adhika momadhiya osho wo momilonga. Koshitako oombungu ohadhi gonyenwa koshiti nenge komwiidhi ngoka gwa mangelwa kumwe.

Omushangi Deborah Needleman okwa shanga kutya oontungwa odho dhimwe dhomiikulunima yi li uuyuni awuhe mbyoka aantu ya longa okuza momudhingoloko, sho osho oshilongomwa shoka sha ulika itaashi sindwa komashina.

“Kehe ontungwa wa tala iilonga yomuntu yokoonyala,” Needleman ta shanga ngaaka. Natango oyi li hayi lika ka po kevi mbala oku eleka niiyuma. Ta ti aantu oyendji kaye na we esimaneko lyoontungwa oshoka odhi na ombiliha okuyelekanitha niiyuma mbyoka yi na ondilo.
“Oontungwa odha umbata uudhigu wetu, mondjokonona yaantu.”

Oku ulika ashike esimano lyoontungwa: Aaingilisa oye na iitya yi vule pomathele gaali giiyuma yawo, shika omolwashoka kehe ontungwa oya tungilwa oshilonga shawo shi ili noyi na edhina lyawo lyi ili. Ngaashi tse naana Aawambo tu na omadhina goontungwa dhetu ngaashi omushalo, ongalo, elilo nosho tuu.

Aaingilisa oye na wo omadhina gwoontungwa dhawo moka haya humbata oohi, omeya gomakuma, okumeta grains, okuyoolola iilongomwa yawo yomomapya, okuhumbata onyama, oontanga, okuhumbata oondhopi, omahapula nosho nosho.
Monena aantu ohaya tala oontungwa e taya dhilaadhila kutya oshinima shi li konima yesiga noshi na okukala kiitopolwa yokuushayi noontungwa mondoolopa nadhi kale ashike dhoku tula pokataafula ka kale ka opala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here