Ya tanga uukwanambwiyu okuza pOshali Complex sigo opErundu

0
82
Ongundu yaamboka ya li ya longitha uukwanambwiyu okuza kOshali Complex okuya pErundu onga oshitopolwa shomadhewo posikola ndjoka.

Shipi Elago

OSHAKATI – Osikola Erundu mOshakati ehuliloshiwike lya za ko oya li ya tyapula esiku lyomawudhano nokukaleka omalutu ge na uudjolowele onga oshitopolwa shomoonkulunkedhi dhenongelo ndika.

Olyomakaya ga za ko aanasikola, aalongi nosho wo aavali yamwe oya li ya tameke esiku ndika li na ondjokonona monakuziwa yosikola nokweenda okuza poongesefa dhoShali Complex nokweeda mepandaanda enene lya taakana Oshakati ya thinda kosikola ndjoka yi li mepandaanda lyaKwame Nkrumah popepi nokamba yetanga lyegameno muumbugantu wOshakati.

Ongundu ndjoka ya li ya kutha konyala uule wowili netata okumana oshinano shookilometa hetatu oya li ya thiki posikola mewiliko lyoostinikopa mboka ya li ya kwatele osheendo shawo komeho molwaashoka oondjila odha li dhi na iiyenditho oyindji oshoka oshinima osha li sha nika ehulilo lyomwedhi.

Penongelo omaludhi gwomawudhano nomayinyanyudho oga li kepaya nooheembumbangele oya li taya nukathana nomawudhano ga yooloka ngoka ga li ga pe esiku oshinge nomayinyanyudho ga gwedhwa po.

Nadine Vrede ngoka e li omunashipundi gwokangundu kesiku ndika okwa li a holola kutya oshi li sha simana opo aantu ya kale haya ende iinano iile opo ya ka leke omalutu gawo ga ndjanga noge na uudjolowele kaaku na we.

Okwa ti uudhano wokweenda mboka haye wu ithana FUN WALK owu li oshitopolwa shomuthigululwakalo gwosikola noha ye wu ningi omumvo kehe, moka haya kala ya hala okutsa omukumo aantu opo ya kale haya utha omalutu gawo nowu li wo omukalo gwokugongelela osikola oshimaliwa oshoka kehe okanona ohaka indile aakuluntu yako opo ye ka pe omwaalu gwoshimaliwa shontumba opo ka kuthe ombinga mokweenda, niimaliwa mbika ohayi longithwa mependulepo lyosikola.

Okwa ti uunona owu li wa pumbwa esiku lyiikwamawudhano mokaliindeli kenongelo oshoka moka omo uunona wu li wo tawu kala wa hokwa enongelo oshoka uudhano owo tawu ya kwathele opo ya kale ye na omadhilaadhilo taga longo taga endelele noga ndjangumuka.
Erundu oyo yimwe yomoosikola moka uunona wu na ompito yokukutha ombinga miikwamawudhano ya yooloka okuyelekanitha noosikola dhilwe monooli nohayi li dhana omawudhano ga yooloka ngaashi orugby, basketball noCricket, wumwe womuudhano mboka wa pumba wa fa onyama yombwa moosikola dhimwe.

Nadine okwa ti oya hala okulonga nuudhiginini opo esiku ndika ommvula tayi ya lyi kale enene kaaku na we moka ya hala wo okukwatela mo wo naakalimo yomOshakati ye ye ya kuthe ombinga unene tuu mokweenda .

“Omumvo twa thinda ngele omitse odhi li kumwe noothingo otwa hala tu ka tamekele okweenda huka koSelect Service Station mOngwediva ndjoka yi li konyala uule wookilometa 15 okuthika posikola yetu oshoka aantu oyendji oyu uvite kutya ookilometa dhokuza pOshali Complex odha fa oofupi noonkondo,” Nadine ta ti.

Onkene ota indile aanangeshefa yomoshitopolwa opo ye ke ya yambidhidhe uuna taya ke ya okukonkola piiyelo yoongeshefa dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here