Etungo lyuundjugo uupe eyo komeho tali etitha oonkondo

0
36

Onkundana yepangelo tali tsikile nokutunga uundjugo osho wo omatungo galwe ghokukankameka po uuyogoki itatu yi pewa lwaali. OHarambee Prosperity Plan, ndjoka yi li ondungdhilaadhilo yepangelo moshikako shika oya tumbula kutya otamu ka tungwa uundjugo uupe wu li oma-500 moshilongo ashihe pehulilo lyomumvo 2019. Otashi eta oonkondo sho oshitopolwa shaShikoto masiku tashi ka mona uundjugo wu li 110, shoka tashi tu pe uundjugo wu li omulongo mukehe oshikandjohogolololo. Oshikoto oshi na iikandjohogololo yi li omu-11.

OTobias Hainyeko nayo oyi li wo pukupewa ehwata lyawo epe lyuundjugo.Otashi kwatha pu ningwe edhimbulutho kutya Tobias Hainyeko moWindhoek, oya li tayi langulwa komikithi ndhoka hadhi taandele mokutaambathanwa ngaashi oCholera. Yo oyi li natango momundhingoloko ngoka omukithi gwehuli, Hepatitis E gwa li tagu taandele moshilandopangelo, omukithi nguka ogwa li nokuli gwa dhipaga aantu. Oshikoto oshi li oshitopolwa shimwe shoka sha kala tashi li tashi pi ngele otashi ya kuuyogoki osho wo keandjaganeko lyomayakulo gomeya. Oshitopolwa shika oshinene omwa tungwa ashike uundjugo omi-87 moomvula dha za ko.Aantu oyendji miitopolwa yokuushayi onkene natango haya yi kiihwa onga uundjugo osho wo omikalo dhilwe ngaashi okulongitha omayemele. Osha simana wo okundhindhilika kutya ethimbo olya thikana nokuli lyaNamibia a hulithe po omukalo gwokulongitha omayemele onga uundjugo. Epangelo olya li lyi ipa oshinakugwanithwa kutya pehulilo lyomumvo 2017, otali ka nkondopeka uuyogoki maantu ayehe noopelesenda 70. Shika otashi pula ku indjipalekwe lwaali oopelesenda 34 ndhoka odho dhomagumbo ngoka ge na onkalo yuuyogoki.Natango otu li kokule oku adha oopelesenda 70. Uuyelele wa za kuuministeli womeya nuunamapya otawu ulike kutya oopelesenda ashike 34 dhaakwashigwana maantu ye li oomiliona 2,3 ye naonkalo yuuyogoki wa nkondopala. Shoka omiitopolwa yomoondoolopa naambyoka yomuushayi, sha hala okutya natango ope na omwaalu gwaantu ye li miitopolwa yomoondoolopa naamboka ye li kuushayi ya kolota onkalo yuuyogoki, po pe na wo mboka ye li momalukanda. Oshoshili wo kutya kiitopolwa yokuushayi oshinima osha yaga kegonga, sho ashike oopelesenda 17 sigo 22 dhAanamibia odho dhi na onkalo yuuyogoki, omanga natango oopelesenda 46,5 dhaakalimo yokuushayi haya iwatele momahalandjandja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here