Iilonga yaakiintu momagumbo oyo shikwetepo metungepo lyoshilongo

0
69
Mefano ndika ekulu otamu monika meme Monika Openihatukala Ndipwashimwe naakwanegumbo ye mOkanghudi taya tsu oontanga dho dhi ningwe omagadhi gokutelekea nokugwaya kolutu. (Efano: Nampa)

Maria Namupala

ONAYENA – Nonando momuthigululwakalo aasamane oyo aatungi po yomagumbo, iilonga mbyoka hayi longwa kaakiintu momagumbo oyi na mo sha metungepo lyoshilongo, unene molwaashoka ando oya li kaaye po, ando kapu na oshilongo tashi humu komeho, shika osha tala unene ngaashi kokutuma aanona koosikola molwaashoka oyo aaleli yokomongula, aasamane ohaya yi komaushimba nokulonga iilonga yilwe mbyoka tayi kwatha mokuyambula po nokuhumitha komeho eliko lyoshilongo.

Omapopi ngaka ogazimo konima sho aakonaakoni naalongwantu omvula ndjika ya popi kutya opu na epuko nomukalo ngoka hagu longithwa muuyuni oku yalula omaliko goshilongo, shaashi ina gu kwatelamo iilonga mbyoka hayi longwa koomeme mboka yakala momagumbo. Eliko lyoshilongo muuyuni oha li yalulwa pamulandu gwa tulilwe po momumvo 1938, kwaamboka yeshi omiyalu. Omayalulo gwotango moAfrika, moZambia naMalawi ngoka ganingilwe momumvo 1941 komuyaluli gwomaliko goshilongo Phyllis Deane, oga li owala gatala iilonga mbyoka hayilongwa kaasamane mboka ye li komaushimba, unene tuu moka hamuzi oshimaliwa shu uka kombaanga. Ashike sigo opayife iilonga mbyoka ha yi longwa koomeme opo ya kwatelepo omagumbo, okuza too mokulonga epya, no kulanditha uupana opo egumbo limone osheelelwa, omanga aasamane yeli kiilonga nokomaushimba iha yi yalulilwa ko keliko lyoshilongo.

Ashike okutala pethimbo lyongashingeyi nonakuziwa aakiintu oya kala oyo omitse dhomagumbo, omanga aasamane ya ya komaushimba nenge komahala gi ili hoka haya ka longela, nokukongela aanegumbo naapambele yawo iipalutha. Aakiintu oyendji oya kala momagumbo taya ga tonatele, omaluvalo nokulonga iilonga yomegumbo ngaashi okulonga mepya, okuteleka, okukwashilipaleka kutya aanona oya tumwa komanongelo oshowo okutonatela omaliko gawo.

Pamapekapeko ngoka ga ningwa omolwa oshikumungu shoka ogu ulike kutya uuna pwaa na aakiintu iilonga yomegumbo itayi ende kolutenda ngaashi shi na okukala, nondjala otayi holoka megumbo molwaashoka kamu na esiloshimpwiyu.

Yamwe mboka twa yi moonkundathana nayo oya holola kutya oshinima shoka osha ziilila konkalo yaakulu yonale. “Okutala ngaa meputuko lyetu ootate oyo ya kala haya yi kuushimba omanga oomeme ye li momagumbo taye tu tekula, shika osho shi li omuthigululwakalo gwetu, ko oko ngaa twe endekela sigo onena, aalumentu oya kala haya ka longa yo taya etelele sha komagumbo okukwatha aanona nokukandula po oompumbwe dhomegumbo,” taa popi ngaaka.

Mbyoka oyo ya li iitya yaStella Annanias ngoka a ti ye mwene iha longo noha kala megumbo nuunona omanga omusamane ha ka longa kOtjiwarongo, ye te etelele omboloto nokutuma okashona kehulilo lyomwedhi.

Anneli Nanyemba naye omukiintu a hokanwa, ta ti ye monkalamwenyo ye ina longa nenge osha, kakele oha kala owala megumbo ta tonatele aanona, nokuwete kutya iilonga mbyoka ha longo megumbo oya simana, molwaashoka ando okwa li ha ka longa ando olye ta tonatele egumbo nokusila aanona oshimpwiyu?

Ta ti ke na uupyakadhi nasho oshoka uuna a mona ompito naye oha ka mwa ngaashi omboga nokuninga omakaka opo aanegumbo ya mone omweelelo, “iilonga yimwe yomegumbo oyaakiintu owala, itandi etha omusamane gwandje ta anda omakaka, a hange omalovu, nenge a ye poombiga molwaashoka momutigululwakalo gwetu osha talika ko sha fa oshidhila, onkene naye a ka longe palwe kuushimba nenge shaampoka, ye ta kwatha egumbo, manga tandi tonatele aanona nokulonga iilonga yomegumbo,” Nanyemba ta gwedha po ngaaka.
Aasamane oyendji oye wete oshinima shoka sha pumbwa okugwedhelwa komayalulo sho shi talike nawa, molwaashoka yi itaala kutya pwaa na iilonga mbyoka yomomagumbpo nena otapu kala onkayi nonkwatayi onene, unene momagumbo moka mu na aasamane haya ka longela komaushimba nokomahala gi ili.

Ta ti ye mwene ina kala e na edhiladhilo lyokukonga iilonga, molwaashoka okwi itaala kutya omusamane gwe oha longo nale, ye iilonga onga omukulukadhi okutonatela oluvalo, okuteleka, nokulonga oshilonga kehe shomegumbo.

“Ngele oto tala oshinima shoka, ngele kapu na omukiintu nena olye ta takamitha egumbo manga omusamane e li kiilonga, olye woo ta kwashilipaleke kutya egumbo olya silwa oshimpwiyu? Mbyoka iinima yimwe ya pumbwa okutalwa muule wayo, nangeyi otashi ulike kutya iilonga mbyoka aakintu haya longo moshigwana oya simana, noye tu pa ompito tu ka nyangadhale nokutunga po oshilongo shetu, tse tatu mono woo oonzo dhimwe,” taya popi ngaaka.

Muuyuni wa nakanena omithigululwakalo odha thindilwa pevi, noyendji oyi itaala momukalo guuthikepamwe. Eliaser Haufiku okwa ti kombinga ye okuwete omulandu ngoka gwaasamane oyo ya talika ko haya kala muushimba gwa ngushuluka omolwa uuthike pamwe.
“Ngame mwene shino otandi shi popile molwaashoka ngame ohandi longele mowambo tandi tonatele uunona omanga omukulukadhi gwandje oye ha longele kuushimba nohe ya owala omalupita, shika ndi wete kutya osha faathana owala oshoka ohandi vulu okutelekela aamwandje nokulonga oshilonga kehe omukiintu ta vulu okulonga oshoka ondi itaala muuthike pamwe,” Haufiku ta ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here