Namwater a longitha oomiliona N$3.5 okwoopaleka okanaala

0
44
Namwater okwa opaleke okanala komeya hoka ka za komahenene, koongamba dhaAngola sigo Oshakati.

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA – Namwater okwa tameka eyopaleko lyokanaala komeya hoka ka za kOmahenene, koongamba dhaAngola sigo Oshakati, nota ka kwata uule wiiwike iyali nomasiku omashona. Okanaala komeya hoka oka li ka tameke oku opalekwa mEtiyali lyoshiwike shika
Namwater ota ka kuta aanilonga yopomikunda dhopopepi naampoka tapu opalekwa ye li 1700 nomunilonga kehe ota ka futwa ooN$120 kehe mesiku. Nomwalu aguhe kumwe tagu ka longithwa okufuta nokwopaleka okanaala hoka oomiliona N$3,5.

Yamwe yomomikunda dhi li popepi nOlushandja, ye thike pomwaalu gwaantu 360 oya li ya tameke oku opaleka okanaala mEtiyali sigo Etine lyoshiwike shika, okuza koongamba dhaAngola sigo omOlushandja omukunda ngoka gu li okilometa 35 okuza mOutapi. Nomomasiku ngoka oondoolopa nomikunda dhopopopi odha li dhaa na omeya uule omasiku geli gatatu.

Eyopaleko lyokanaala otali tsikile okuza mOlushandja, Outapi, Ogongo, Oshikuku sigo oshakati mpoka pe na ookilometa 149, okuza koongamba, noya inekela okukala ya mana muule yiiwike yi li iyali.

Omupopiliko nomugandji gomauyelele gwaNamwater Johannes Shigwedha okwa li a lombwele onzonkundaneki ndjika kutya elalakano lyoku opaleka okanaala hoka ka za kOmahenene sigo Oshakati oku opaleka omeya ga kale ga yela, okukutha mo omakende, omavi noongaga ndhoka dhi li mooha dhokanaala opo ya gandje omeya gag a yogoka koshigwana.

“Etompelo lyetu lyokutopola omasiku gokulonga momasiku omashona, okukambadhala okukaleka ookastoma dhetu dhi kale kadhi na omeya uule wethimbo, ngaashi naana oshikunino shoka tashi ithanwa Etunda Green Scheme shoka itashi vulu oku kala kasha na omeya ethimbo ele oshowo oondoolopa dhopopepi ngaashi Ruacana nOshifo,” Shigwedha ta ti ngaaka.

Shigwedha ta ti ashihe tashi longithwa oku opaleka okanaala komeya hoka ngashi omambutsa, iihupulo, omanyala, omakalanyana noshotuu ayihe oya li ya gwandjwa kuNamwater. Eikwatopomutima lyepangelo shi na sha nelanditho lyevi lyopamuthigululwakalo, naashoka ya li ya ningi omapekaapeko opo yaa thige emanya lya londa kekwawo, otashi ulike kutya epangelo lwahugunina otali pulakene komaupyakadhi gaantu. Aaniimaliwa oya kala ethimbo nuule taya landa evi lyopamuthigululwakalo, nolundji ohaye shi ningi taya gandja oombumbo kaaleli yopamuthigululwakalo, yo taya kala ye na evi enene, noku li tula momankolo onga evi lyawo lyopaumwene.

Oofuto ndhoka hadhi pewa ooyene yomikunda nenge omalenga ohadhi kala dhi li pevi shimwe to nyengwa, nodhi li pevi nayi okuyelekanitha nongushu yevi. Shoka kashi li paveta moNamibia.

Okokutya tuu natango ohashi yugu aanamikunda oyendji mboka ya hepa uulithilo wiimuna yawo, nomoompito dhimwe wo iiyimati yomokuti niihemba ihaye ke yi mona we, osho wo omeya gogenegene.

Ope na etompelo sho evi lyaayehe, ano ndyoka lyopamuthigululwakalo lyi li momake gepangelo na itali vulu okulandithwa po koohandimwe.Etompelo limwe olyo ndika kutya ope na aantu oyendji mboka ye na uuhupilo wawo wi ikolelela mevi ndika.
Omagumbo momikunda ogi ikolelela miihwa mbika okumona iiti yokudhika omagumbo, iigunda yiimuna yawo, uunapelo, osho wo yilwe. Uuna evi lya tulwa menkolo nokutendwa ko, ohashi piyaganeke onkalamwenyo yaantu mboka yi ikolelela mevi moka opo ya hupe. Nokweenda ngashingeyi okuza komukunda gumwe okuya komukwawo ohashi ningi oshidhigu omolwa oondahalate dhaambaka dha kambakana yo taya ti inaya hala momankolo gawo tamu endwa.

Omalelo gopamuthigululwakalo oga pitikwa ashike okugandja evi lya gwana epya moka aanegumbo taya vulu okulima. Ashike aantu oyendji mboka ya fuka ohaya pula omavi omanenene ya kale noofaalama dhawo mevi lyaayehe. Epangelo ngashingeyi olya pumbwa okutamaneka mboka taya iyadha taya kayula onyanga moshinima shika.Ngele elanditho lyevi lyaayehe itali hulithwa po, nena masiku hamale otatu ki iyadha mwaa na we evi lyaayehe miitopolwa yokonooli yoshilongo moka tamu napa iimuna yawo osho wo okulima nokwiipalutha. Oofamili odhindji odha kuthwa kumwe koshinima shika shelanditho lyevi, noontamanana dhakehe esiku kombinga yevi odhi li dha vuka. Ethimbo olya thikana epangelo lyi kuthe ko oongaku lyo lyi geele mboka taya kayula onyanga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here