Omahangu taga eta oshimaliwa moshilongo…omukonyo gwomahangu gwa eta elunduluko

0
85
Okuza kolumoho oKansela gwOshikandjohogololo shEngela Jason Ndakunda, Omukalelipo gwaantu yokonooli mboka yena oshipambu mehangano lyokudhunga oombiila, AB InBev Namibia Nico Kaiyamo, omunkuluntu gwiinima yoompango yomehangano AB InBev Maija-Liisa Hangala taya itutike pomiligu nombiila yoEagle, ya dhungwa nomahangu, pethimbo sho ya li pOngenga oshiwike shika.

Victoria Kaapanda

ONGENGA – Iilya yomahangu inayi simana owala momagumbo okulya ashike nayo otayi humitha oshilongo komeho pakukokeka eliko lyoshilongo, unene tuu sho omahangu paife taga dhungithwa ombiila. Shino osha popiwa kuMaija-Liisa Hangala ngoka oye e li omukomeho nomukuluntu goABinBev moNamibia ndjoka hayi dhungu ombiila yoEagle, sho ya li ya patulula ehangano lyedhina Limanawa pambelewa moshitopolwa shaHangwena, momukunda Ongenga.

Hangala okwa li a kumagidha aanafalama ayehe ya tameke okulonga momapya ya longe nuudhiginini okuza esiku ndyoka opo ya wape okukalanditha ya likole omahangu gongushu yo ya ka fandithe ko ABinbev, ano ehangano ndyoka hali dhungu ombiila ndjoka tayi ithanwa Eagle.

Ta gwedha po kutya ombiila yoEagle oya li ya tseyithwa moNamibia omvula ya zi ko muSepetemba, noya li ye shi ndhindhilike kutya ookastoma dhoEagle odhindji, kokutya omahangu ngoka haga dhungu ombila ndjoka oga pumbiwa.
“Ombiila yoEagle oya dhungwa miilya yomahangu, nongele ombiila oya tsikile okulandwa nawa, nena natse otatu pula oku ka landa nawa iilya yomahangu kaanafalama opo tu vule tu dhunge oEagle, nopamukalo gu li ngaaka oshimaliwa moshilongo shetu otwe shi kwatela mo notashi koko”. Hangala ta ti ngaaka.

Hangala ta ti momvula muka otaya ka tameka naanafaalama yomoshitopolwa shaHangwena onga oshiholelwa. Nota ye ke ya pa omadhewulo nkene ye na okulonga ompya gawo ya wape ya teye sho ya kuna nondjambi oyindji.

“Eagle oyo ombiila yotango moNamibia ya longwa momahangu, nelalakano lyo ABinBev kali shi ashike lyokugongela oshimaliwa, ashike okukwathela okuyambulapo onkalo yaanaafalama nokuya kwathela okulonga oshimaliwa shawo yene ngaashi naana taya ka landitha omahangu, noshihololelwa otatu shi tameke mepya ndika lyatate Festus Hauwanga,” Hangala a yelitha.

Omilandu ndhono tadhi ka dhewulilwa aanafaalama odhi na okulandulwa opo ya likole mo iilya yongushu mbyoka tayi vulu okudhungithwa ombiila ndjoka yoEagle, nomadhewulo ngono otaga ka ningwa kohi yuuministeli wuunamapya.

Ta gwedha po ta ti ota ka tameka ashike naanafaalama ye li omulongo, mboka ye ya hogolola nale okuza moshitopolwa shaHangwena opo ya shuwe ya tsikile niitopolwa iikwawo omvula tayi ya.

Ngashiingeyi ombiila ndjoka yoEagle ohaye yi dhungitha omahangu ngoka haya landa kehangano tali ithanwa Conservation Agriculture Namibia (CAN), noye na ohokwe okutameka okukala ta ya landa wo kaanamapya aashona naanafaalama yopokati monooli oshoka natango otaya ka pumbwa omahangu ogendji.

Kansela goshikandjohogololo shEngela Jason Ndakunda okwa li a popi esiku ndyoka lyepatululo yopolojeka ‘Limanawa’ kutya aanamapya naanafalama otaya kwathelwa momukalo goshimaliwa oshoka otaya kala taya landitha iilya yawo mbyoka taya ka longa momapya gawo koABinBev.

“Omadhewo ngoka gokulonga omahangu itaga kwathele aanafaalama ashike okulima omahangu gokufanditha koABinBEV ashike nayo otaya mono wo ontseyo yokumuna omahangu gongushu kuyo yene nokutekula aakwanezimo yawo oshowo okulanditha natango palwe pwi ili mpoka tapu pumbwa omahangu”. Ndakunda ati ngaaka.

Omukuluntu goABinBev moshitoplwa shomonooli Nico Kaiyamo,okwa li a popi kutya ombiila yoEagle ombiila ombwaanawa, yo kayi na uupyakadhi wash, okwa li wo a kumagidha aanafalama yi itule mo mwaashihe ya li ya tseyithilwa esiku ndyoka oshoka okupitila mwaashihe sha li sha nongekwa omu na omawuwanawa ogendji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here