Ombala yaNdonga ya gandja iipupula kendiki lyOonte

0
78

Ombala yoshitunda shaNdonga Omaandaha goshiwike shika oya gandja omagano giipupula kendiki lyOonte, shika osha ningilwa pOmbala yoshilongo pOnamungundo. Oonte endiki ndyoka hali sile oshimpwiyu nokutonatela aanona yoothigwa oshowo mboka ye li mompumbwe, nokuya longekidhila shomepunda konima yootundi. Endiki olya totelwe po mo2015 nota li sile oshimpwiyu aanona ya konda po600. Mwaambyoka ya gandjwa oya kwatela mo ooshako dhiilya yomahangu, iilyaalyaaka, noshowo omakunde. Omunyekadhi kuku Secilia Elifas, okwa ti oya mono eteyo ewanawa nuumvo omolwomuloka, noya mono sho opala ya gandje okuza mokashona kawo hoka ye na, ko ka kwathe aanona mboka ye li unene mompumbwe. “Atuhe otu wete nkene epangelo lyetu tali shongola, otwa tokola opo tu tsakanene epangelo ondjilakati, notwe eta ohenda molwa aanona mboka itaaya vulu okwiikwatha yoyene, aluhe ohaku ti okugandja oku na elago komeho gokutaamba, naashika otwe shi ningi noomwenyo dha yela nodha manguluka,” ta popi ndhoka. Esiku ndyoka omalenga ngoka ga li po oga li ga tende koombunda onga aavali, noya gandja oshimaliwa shooN$2 530 shoka ya ti nashi ka landwe omayemele gokudhungila oontaku oshowo oosuuka dhokuteleka uutete na yilwe. Mefano ota mumonika Meme Petrina Shiimi (pokati) ta taamba ko omagano gawo okuza kOmunyekadhi Kuku Secilia Elifas, opamwe nomalenga gandonga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here