Ondangwa: Ondoolopa nomahala gayo goonkuluhedhi

0
38
Dr Andrew Niikondo

Omundohotola Andrew Niikondo

Pehulilo lyomimvo dho1970, okaholo oka li ke ende ta ke ya pehulilo, nomuhandjo gwaamboka ya li haya yi kokaholo ngoka gwa li gwa tungwa mOndangwa ogwa mwena thilu. Onkene, epangelo lyaSouth Africa olya li lya ningi omuhandjo nguka okamba yaakwiita yoKoevoet osho woSouth West Africa Territorial Forces (SWATF). Otashi pandulwa sho etungo lya kalekwa ngaashi lya kala. Popepi netungo ndyoka opwa li pe na oombelewa dhaakuti yiilonga, ndhoka dha li dha tseyika nawa onga oombelewa dhokaholo. Osha lukwa okaholo oshoka aantu mboka ya li haya ka longa koSouth Africa mboka haya hogololwa poombelewa mpoka oya li haya ndhindhilikwa nokaholo hoka ka li ha ka mangelwa moothingo dhawo nenge piikeho.

Otashi kumitha sho epangelo lyuukoloni lyaSouth Africa lya kaleke po ehala ndyoka lyi li kumwe, omanga epangelo epe lyuundemokoli lya hanagula po oshinima shoka shi na ongushu yopandjokonona monakuyiwa. Okugandja oshiholelwa, konima yemanguluko etungo alihe olya li lya hanagulwa po nolya li lya tungululwa lya ningi endiki lyokugandja ezulonkalo kaanandholongo, omanga ombelewa ya ningi po ombelelwa yamangestalata. Nonando elalakano inali puka thiluthilu, osha fa ashike aaleli inaaya dhimbulula ongushu yehala ndika. Ehala limwe ndyoka lya simana olya li okapangelo hoka ka li ka tulwa po onomenawina okukonaakona aaniilonga mboka manga inaya idhenga ondjila yokuya kuumbugantu. Oya li haya ningilwa omakonaakono gopaunamiti moka ya li haya thikama momikweyo ye li omudhu mOndangwa. Etungo ndyoka lya li okapangelo natango omo li li mondingandinga yondoolopa yaNdangwa lya shangwa ngashingeyi Uuministeli wUukashikekookantu nOnkalonawa yUunona. Inashi yela mo ngele etungo olya lundululwa lyi ninge ombelewa yuuministeli mbuka, nenge ngele olyi li tuu ngaashi lya kala. Etungo ndika oli na ombeyo yokuninga ehala lyoonkuluhedhi oshoka oko akeke ka li okapangelo monooli yaNamibia pethimbo lyokaholo.

Kakele komuhandjo nokapangelo, ondoolopa oya li wo yi na ositola yotango yokulanditha iilandithomwa omahwata monooli yoshilongo, ya li hayi ithanwa Ondjondjo, oyo ashike ositola ya li hayi landitha iipumbiwa tayi kwathele ayehe sigo okomahala gokomakule ngaashi Mongua muumbugantu waAngola, osho wo kAanamibia mboka ya kala momahala ngoka taga ithanwa ngashingeyi iitopolwa yomadhina Omusati, Ohangwena, Oshana noOshikoto. Aantu oya li haya ende koompadhi nenge nuutemba okuza komahala ngaashi Ruacana moshitopolwa shaMusati, Okongo mOhangwena nenge okuza koMongua muumbugantu waAngola okuya ya lande iinima kOndjondjo. Ngashingeyi nando etungo lyositola olya thikama po, kape na endhindhiliko nando olimwe lyongushu yalyo yopandjokonona. Oshikando shimwe aanangeshefa Aakiina oya li taya longitha etungo, ashike ngashingeyi kamu na nando osha. Osha li tashi opala etungo ndika lyi tulwe menkolo onga ehala lyoonkuluhedhi lyo tali nana aapashiyoni, aanandjokonona osho wo aapekaapeki, lyo tali gandja wo iiyemo okupitila moompale kondoolopa, nokutseyitha Namibia muuyuni. Otashi vulika ompumbwe yuuyelele oyo ya eta endhilaadhilo etungu ndika lyi ningwe ehala lyoonkuluhedhi.

Ondjokonona dhiihokolola yanakanena monooli yoshilongo oyi na omidhi dhawo mOndangwa. Manga uukoloni inaawu ya, ooveta dhakwalukehe odha li hadhi longithwa miigwana yontumba, nopethimbo lyuukoloni nokonima yemanguluko odha li hadhi longithwa pamwe naadhoka dhanakanena. Namibia okwa li a kolonyekwa lwaali: Tango kAandowishi okuza 1884-1915 nokonima okuSouth Africa okuza 1915 sigo 1989. Ethimbo lyuukoloni waGermany kape na naana omandhindiliko ga thigala po taga ulike ooveta. Omanga Aasouth Africa ya li ya tula po omahala giihokolola, unene tuu oompangulilo dhopevi moshilongo ashihe, onkene ompangulilo yotango yamangestalata mOwambo oya li yi li mOndangwa. Aantu oyendji konooli yaNamibia oya li ye na iipotha yawo mOndangwa. Etungo ndyoka lya li lyompangu yamangestalata natango olyi li othika mondoolopa nangashingeyi otali longithwa onga oombelelwa dhuuministeli wa yooloka, ashike itayi eta iiyemo okuza muutalelipo ngaashi osho sha li shi na okukala.

Etungo limwe ndyoka lya pumbwa okutumbulwa onga ehala lyoonkuluhedhi oondyoka lya li nale hali ithanwa osasiona yoombesa yaNdangwa. Mboka ya li haya yi aniwa kokaholo noya ka tangalala nenge ya li itaaya vulika kaahona yawo, nenge mboka ya li inaaya halika we kaahona yawo, osho wo mboka ya li yi idhopo momahwahwameko gopapolitika petameko lyekondjelomanguluko oya li haya shunithwa kOndangwa pehala ndika lya li tali ithanwa Osasiona Yoombesa yaNdangwa. Omolwa ehwahwameko lye lyopapolitika nokuunganeka aaniilonga yokokaholo moCape Town, Andimba Toivo ya Toivo okwa li a tidhwa ko koCape Town konima sho eindilo lye lya li lya piti moshifo shoNew York Times nokwa li a shunwa koWindhoek momasiku 4 Desemba 1958, nokonima okwa falwa kOndangwa hoka a kala e li megumbo metonatelo lyondholongo. Ehala lyoonkuluhedhi lya tya ngaaka olya li konima lya lundululwa ee tali ithanwa Rossing Foundation, nongushu yalyo yopandjokonona oya dhimbiwa.

Oshikumithi kutya kape na nando omahala gondjokonona mOndangwa ngoka ga hupa okakuya komalunduluko, nokapale koondhila nomahala galwe gwomaiyitaalo goongeleka nago inaga hupa. Osha simana okupopya kutya mboka ya li kokaholo kOranjemund, ya li ya kutwa koConsolidated Diamond Mines (CDM) oya li haya ende moondhila okuya kOranjemund, naashika kutya opwa li pe na oondila hadhi tuka aluhe pokati kOranjemund nokapale koondhila kaNdangwa. Okapale koondhila kaNdangwa oko akeke ka kala okapale koondhila monooli ayihe yaNamibia. Oka li ka ningwa okamba yoondhila ko-SWATF pethimbo lyiita naakondjellimanguluko Aanamibia. Konima yemanguluko okapale haka koondhila oka li ka lundulululwa ishewe. Ngashingeyi ehala lyokapale koondhila olya topolwa miintimbu iyali.

Ombinga yimwe oyi na okapale koondhila ke li kohi yehangano lyoNamibia Airport Company (NAC), omanga ombinga onkwawo yi na endiki lyokudheula omiya dhaShinana tali ithanwa Ruben Danger Ashipala Police Training College kohi yuuministeli wegameno. Nonando tatu pupula epangelo kombunda sho lya gandja omundilo omuzizi kethaneko lyokapale ka lukilwe ependafule Andimba Toivo ya Toivo, onkene natango pe na othina ngele otashi ya kiiyemo.

Omolwa okahala okashona hoka ka kuthwa po kokapale, ehala ndyoka lyi na endiki lyomadheulo gopolisi otali opalele okulongithwa moongeshefa tadhi imanga kumwe nokapale koondhila opo ku totwe po oompito dhiilonga. Onkene endiki lyomadheulo gaapolisi nali yapukile okapale koondhila molwelalakno ndyoka.

Hugunina, ongeleka yoEvangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN) ndjoka tayi ithanwa Onguta, oya li ya totelwa poo aaniilonga yokokaholo mboka ya li haya kolekwa nokuhita ongeleka manga inaaya ya kuushimba.

Ongeleka oya li ya tungwa yi na omweelo gwa taalela kuumbangalantu, omanga oalutali ya li yi li kuumbugantu, onkene ya li tayi gandja endhindhiliko lyolweendo lwaantu okuza kuumbangalantu yu uka kuumbugantu onga aaniilonga. Sho ongeleka ompe ya tungwa, etungo ndyoka ekulu olya li lya thigwa pomutenya ngaaka nokulongithwa iimpwiyu yilwe. Kape na ngoka a dhiladhila a tule etungo ndyoka pamuthika gwoonkuluhedhi, nokokutya otali vulu okuninga ehala lyoonkuluhedhi ndyoka tali vulu okuhila aakwangeleka muuyuni osho wo aapekaapeki.

Osha simana opo aathaneki yondoolopa yaNdangwa ya nduluke po ondungethaneko yoonkuluhedhi ndjoka tayi kwathele moku ulika, okudhimbulula, okugamena, okuyambulapo osho wo okutonatela nawa oonzo nomahala goonkuluhedhi mondoolopa.
• Omundohotola Andrew Niikondo oye omupevikuluntu gwiinyangadhalwa yelongo moUnivesiti yaNamibia yIikwaunongononi nUutekinologi (NUST).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here