Oontana dhaNelende mOndangwa tadhi ulikilathana komutse gondjamba

0
25

Maria Namupala

ONDANGWA – Uudhano woliha mboka hawu unganekwa koshikondo shoondholongo nuumvo, owa kwatelamo etanga lyomokambamba lyaakadhona, uudhano mbuka ohawu dhanenwa pokapale komaudhano pendiki lyoondholongo mOndangwa.

Omukwateli komeho gomaudhano mendiki Charles Matengu okwa yelitha kutha uudhano mbuka owali wa dhanwa oshikando shotango omumvo gwaziko onga omalolelo, noyali owala ya tala ombinga kuudhano wetanga lyokoompadhi.

Nuumvo oyali ya kuthako oongaku noya gandja etseyitho opo oosipana dhaakadhona dhetanga yomokambamba ndhoka dha hala okukutha ombinga dhiishangithe, nomokati kawu omuna osipana yaakadhona yomendiki moka, naadhihekumwe odhili hamano lwaampoka.
Matengu okwati oyali ya tamekitha uudhano wawo petameko lyomwedhi nguka, nuudhano wawo ohawu dhanwa aluhe momahuliloshiwike uuna aantu ya vululukwapo kiilonga mbyoka yak ala yena omukokomoko goshiwike, opo ya gandje ompito koosipana adhihe dhi dhane.
Uudhano mbuka ohawu kuthwa ombinga koosipana dhomomudhingoloko gwaNdangwa, nelalakano okuya kutha pomahala gomanwino, nopo ku talike kutya osipana ndjoka kadhenga oyinipo.

Nuumvo okwati pethimbo ndika osipana oyo tuu ndjoka oyo natango yili komeho ngele totala kookoola ndhoka ya tulamo, molwaashoka ohaya yalula ya tala kiitsa nokookola osipana kehe yina.
“Molwaashoka mendiki lyetu omuna aakadhona haya dhana etanga lyomokambamba, otwa kala tuwete twafa tweya ekelahi, naashika oshetu thiminike opo tu gwedhemo uudhano wetanga lyomokambamba yo ootaliwashele taya ulike uunongo nuunyakwa wawo,” Matengu ta gwedhapo ngaaka.

Tati molwaashoka etameko aluhe edhigu omumvo gwaziko uudhano owaoli tawu shongola, kakele omumvo nguka otati oyena omukumo molwaashoka oosipana odhindji odha kutha ombinga okweelaka nomumvo gwaziko.

Aasindani nuumvo otaya ka pewa omakopi, oombandi nomasindano ogendji opo yaka tyapule nawa, okwa pandula eitulemo lyaadhani ayehe mboka tati ohaya kala aluhe mombepo yuudhano, no ihapu holoka omaipumomumwe pokati kaadhani.
Ta gwedhapo kutya omaudhano oshinima sha simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe, noya pumbwa okukutha ombinga momaudhano kehe nokunyanyukilwa woo pamwe, tati uudhano ohawu kuthapo ezaa nenge uuza unene kaadhani nenge aaholi yomaudhano, nohawu kutha aagundjuka pomahala gomanwino olwindji.

Oliha yawo ndjika oya pitika owala opo ando osipana kehe yi kale ya tulamo aadhani yaali ngele oyendji mboka haya dhana mooliha dhopashigwana. Okwa pula nokukunkilila aaholi yomaudhano ya kale haya ka tala omaudhano momahulilo shiwike, yo taya ondodha omeho nokuyambidhidha ooholike sipana dhawo.

Matengu ta yelitha kutya oontana dha nelende lyuugwanga ohadhi dhana ehuliloshiwike kehe, nomwa kuthwa ombinga koosipana dhili hamano lwaampoka (6), nonande ya kuthako ashike omasiku omashona osipana yo Ellites oyo yili komeho nookoola odhindji, taku landulwa kosipana yo Afrocats, HP, Six Stars, Oluno Correctional oshowo osipana yaNored oyo yili konima.
Puudhano mpoka ohapu kala iiti tayi teka, molwaashoka kehe gumwe ota lalakanene okusindanapo oliha ye a kale ena ondjokonona muudhano awuhe mboka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here